Naziv
Jezične vježbe iz ukrajinskog jezika II
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
4
Šifra
47270
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
75
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Vježbanje jezičnih vještina slušanja, govorenja, čitanja i pisanja kroz detaljnu obradu tematskih cjelina (tekstovi, dijalozi) i intenzivno proučavanje i uvježbavanje osnova ukrajinske normativne gramatike. Nastavak upoznavanja s osnovama ukrajinske normativne gramatike i njihovo uvježbavanje.
Sadržaj
 1. Čitanje i prevođenje tekstova U gostima i U vlaku Moskva-Kijev. Obrada vokabulara na teme vezane uz tekstove. Ponavljane budućeg vremena i prijelaznih i neprijelaznih glagola.
 2. Čitanje i prevođenje tekstova Dolazak u Kijev i Od kolodvora do Hreščatyka te obrada vokabulara vezanog uz te teme. Ponavljanje prošlog vremena i upotreba zamjenica ves’, kožen, vsjakyj, inšyj. Upotreba prijedloga sered.
 3. Čitanje i prevođenje tekstova Uznemirenost i Uređivanje te obrada vokabulara vezanog uz te teme. Upotreba prijedloga proty, navproty, bez i zamjenice sebe.
 4. Čitanje i obrada tekstova Jutro i U dućanu te usvajanje vokabulara. Ponavljanje dativa i instrumentala te prijedloga koji se koriste uz njih.
 5. Čitanje i obrada tekstova Doručak na vikendici i Pismo te obrada vokabulara vezanog uz te teme. Upotreba prijedloga čerez i prijedloga uz akuzativ.
 6. Čitanje i obrada tekstova U policiji i Ugodan susret te vokabulara vezanog uz te teme. Ponavljanje povratnih glagola i nepravilnih glagola jisty, rozpovisty, daty.
 7. Čitanje i obrada tekstova Događaj i U supermarketu i obrada vokabulara vezanog uz te teme. Ponavljanje deklinacije pridjeva.
 8. Čitanje i obrada tekstova U zološkom vrtu i Nevrijeme na Crnom moru. Obrada vokabulara vezanog uz te teme. Ponavljanje komparacije priloga i deklinacije osobnih zamjenica.
 9. Čitanje i obrada tekstova Večernji razgovori i Svadba. Obrada vokabulara i ponavljanje gramatike: deklinacija glavnih brojeva i sklanjanje bezličnih glagola.
 10. Čitanje i obrada tekstova Posao u tvornici i Na izložbi. Ponavljanje deklinacije zamjenice čyj i upotreba prijedloga uz genitiv, akuzativ, instrumental i lokativ.
 11. Čitanje i obrada tekstova Na izložbi i U zadruzi i obrada vokabulara. Deklinacija pridjeva sam i samyj.
 12. Čitanje i obrada tekstova U Zakarpatju i Katedrala Sv. Sofije. Obrada vokabulara. Glagoli na –no, -to.
 13. Čitanje i obrada teksta U Kanjivu. Obrada vokabulara. Deklinacija neodređenih zamjenica. Tvorba deminutiva.
 14. Čitanje i obrada teksta Na grobu neznanog junaka. Obrada vokabulara. Deklinacija neodređenih zamjenica.
 15. Ponavljanje i kolokvij.

Ishodi učenja
 1. pravilno koristiti gramatičke oblike u izražavanju na ukrajinskom jeziku
 2. upotrijebiti osnovna pravila ortografske norme u pismenom izražavanju na ukrajinskom jeziku
 3. ostvariti jednostavnu usmenu komunikaciju na ukrajinskom jeziku u skladu sa sintaktičkom normom
 4. ostvariti jednostavnu pismenu komunikaciju na ukrajinskom jeziku u skladu sa sintaktičkom normom
 5. preoblikovati jednostavnije tekstove na ukrajinskom jeziku tako da postignu gramatičku prihvatljivost
 6. sažeti i protumačiti smisao jednostavnijih tekstova na ukrajinskom jeziku
 7. prepoznati dijelove rečenice na ukrajinskom jeziku
 8. samostalno prevesti s ukrajinskog na hrvatski i s hrvatskog na ukrajinski jezik jednostavnije tekstove
 9. isplanirati strukturu vlastitoga pisanog teksta na ukrajinskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji
 10. koristiti stručnu i znanstvenu literaturu
Metode podučavanja
Komunikacijska metoda, interakcija između nastavnika i studenata, metoda rada na tekstu, usmena prezentacija nastavnog materijala, uporaba pismenih i usmenih leksičko-gramatičkih zadataka.
Metode ocjenjivanja
diktat, kolokviji, pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Čukina, V.F. (1998). Gramatyka ukrajins’koji movy v tablyc’ah ta shemah. – Kyjiv.
 2. Ponomariv, O.D. (1997). Sučasna ukrajins’ka mova. – Kyjiv.
 3. Žluktenko, Ju. O. ;Toc’ka, H. I. ;Molodid, T. K. Pidručnyk ukrajins’koji movy – Kyjiv. 1973.
Dopunska literatura
 1. Gorpynyč, V.O. (2004). Morfologija ukrajins’koji movy. – Kyjiv.
 2. Makarova, H. I. ;Palamar, L. M. ; Prysjažnjuk, N. K. Rozmovljajte z namy ukrajins’koju movoju – Kyjiv, 1993.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar