Naziv
Jezične vježbe II.
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
35959
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
60
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
osposobiti studente za pravilnu upotrebu hrvatskoga standardnog jezika u govorenju i pisanju, usvojiti osnove lekture i korekture teksta, razviti u studenata sposobnosti predočivanja i logičkog povezivanja, samostalnog prikupljanja podataka iz različitih izvora te sistematiziranja građe i stvaranja skladne jezične kompozicije
Sadržaj
 1. hrvatski standardni jezik (definicija), norme standardnoga jezika (ortografska, ortoepska, gramatička, leksička i stilistička), tipologija funkcionalnih stilova i raslojenost hrvatskoga jezika
 2. normativni problemi s imenicama i glagolima; rad na tekstu: vrste riječī, padeži i glagolski oblici
 3. normativni problemi s pridjevima i zamjenicama; rad na tekstu: vrste riječī, padeži i glagolski oblici
 4. normativni problemi s brojevima i prilozima; rad na tekstu: vrste riječī, padeži i glagolski oblici
 5. normativni problemi s prijedlozima i veznicima; rad na tekstu: vrste riječī, padeži i glagolski oblici
 6. rad na tekstu: vrste riječi, padeži, glagolski oblici; kolokvij
 7. vježbe ispravljanja tekstovnih predložaka (ovakvim tipom vježbi općenito se nastoji obratiti pozornost na česte pogreške i nespretnosti u izražavanju, kao što su desemantizacija, pleonazmi i gomilanje suvišnih riječi, stilska interferencija, suvišna uporaba tuđica, opširnost i praznorječje, nepravilan izbor riječi s obzirom na temu i namjenu teksta, uporaba istrošenih metafora i frazema, pogrešan logički ustroj diskursa, najčešće tipske gramatičke pogreške (morfološke, tvorbene i sintaktičke itd
 8. književnoumjetnički (beletristički) stil hrvatskoga standardnoga jezika, razgovorni stil hrvatskoga standardnog jezika; vježbe ispravljanja tekstovnih predložaka
 9. administrativni stil hrvatskoga standardnog jezika, znanstveni stil hrvatskoga standardnog jezika; vježbe ispravljanja tekstovnih predložaka
 10. novinarski stil hrvatskoga standardnog jezika; vježbe ispravljanja tekstovnih predložaka
 11. sintaktička norma: položaj enklitike, kongruencija, rekcija, pasiv, složene rečenice i zarez…
 12. vježbe ispravljanja tekstovnih predložaka
 13. leksička norma: leksičko posuđivanje, prilagodba posuđenica, normativno prihvatljivi oblici riječi, purizam i jezična kultura
 14. vježbe ispravljanja tekstovnih predložaka
 15. vježbe ispravljanja tekstovnih predložaka

Ishodi učenja
 1. ovladati osnovama lektorskoga posla; usvojiti kriterije i metode lekture teksta
 2. razlikovati standardnojezično od nestandardnojezičnoga; formalnu uporabu jezika od neformalne
 3. usvojiti osnovne značajke tipova jezičnih norma: gramatičke, leksičke, stilističke, pravopisne i pravogovorne
 4. moći raditi na različitim tipovima teksta i znati analizirati provedene lektorske postupke
Metode podučavanja
kontinuirani rad na funkcionalnostilski različitim tekstovima zasićenim pogreškama, istraživanje priručničke literature u potrazi za rješenjima, grupni i individualni rad
Metode ocjenjivanja
domaće zadaće, kolokviji, aktivno sudjelovanje u analizi materijala, završni ispit

Obavezna literatura
 1. Samardžija, M.: Leksikologija hrvatskoga jezika, Školska knjiga, Zagreb, 1995. i novija izdanja.
 2. Silić, J.: Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika, Disput, Zagreb, 2006.
 3. Frančić, A. – Hudeček, L. – Mihaljević, M: Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnom jeziku, Hrvatska sveučilišna naklada, Zg. 2006.
 4. Badurina, L. – Marković, I. – Mićanović, K.: Hrvatski pravopis , MH, Zagreb 2007. ili 2008.
Dopunska literatura
 1. Pavešić, S. (ur.) i sur.: Jezični savjetnik s gramatikom, Zagreb, 1971.
 2. Brabec, I.: Sto jezičnih savjeta, Zagreb, 1. izd. 1982, 2. izd. 1984.
 3. Težak, S.: Hrvatski naš svagda(š)nji, ŠN, Zagreb, 1990.
 4. Babić, S.: Hrvatska jezikoslovna čitanka, Globus, Zagreb, 1990.
 5. Težak, S.: Hrvatski naš osebujni, ŠN, Zagreb, 1995.
 6. Protuđer, I.: Pravilno govorim hrvatski, Naklada "Protuđer", Split, 1. izd. 1997, 2. izd. 1998.
 7. Kovačević, M.: Hrvatski jezik između norme i stila, Globus, Zagreb, 1998.
 8. Zoričić, I.: Hrvatski jezik u praksi, ZN "Žakan Juri", Pula, 1998.
 9. Težak, S.: Hrvatski naš (ne)zaboravljeni, Tipex, Zagreb, 1999.
 10. Barić, E. i sur.: Hrvatski jezični savjetnik, Pergamena - Školske novine, Zagreb,1999.
 11. Opačić, N.: Reci mi to kratko i jasno, Novi Liber, Zagreb, 2009.
 12. Opačić, N.: Hrvatski jezični putokazi, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2007.

Obavezan predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar