Naziv
Jezik Roma Bajaša u Hrvatskoj - bajaškorumunjski dijalekti
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
118194
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje s jezikom Roma Bajaša - dijalektima dakorumunjskog koji se govore na području Republike Hrvatske.
Sadržaj
 1. Uvod u strukturu kolegija; podrijetlo Roma, Romi u svijetu, Hrvatskoj i Rumunjskoj; Bajaši u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi.
 2. Distribucija bajaških dijalekata u Hrvatskoj; sociolingvistički i demografski podaci; metodologija istraživanja bajaških dijalekata.
 3. Fonološki sustav bajaških dijalekata; usporedba sa standardnim rumunjskim; osnove rada na dijalektološkom materijalu.
 4. Imenica u erdeljskom dijalektu; deklinacija, član, postponirani zamjenički pridjevi.
 5. Imenica u baranjskom muntenskom dijalektu i ludarskom muntenskom dijalektu; deklinacija, član, postponirani zamjenički pridjevi; usporedba sa standardnim rumunjskim.
 6. Opisni pridjev u bajaškim dijalektima; usporedba sa standardnim rumunjskim.
 7. Rezimiranje obrađenih cjelina; rad na dijalektološkom materijalu (audio-materijal, transkripcije).
 8. Zamjenički pridjev i zamjenica u bajaškim dijalektima; usporedba sa standardnim rumunjskim.
 9. Broj u bajaškim dijalektima; Glagol u erdeljskom dijalektu.
 10. Glagol u baranjskom muntenskom dijalektu i ludarskom muntenskom dijalektu.
 11. Usporedba glagola u bajaškom sa standardnim rumunjskim; rad na dijalektološkom materijalu (audio-materijal, transkripcije).
 12. Nepromjenjive vrste riječi u bajaškim dijalektima; usporedba sa standardnim rumunjskim.
 13. Hrvatsko-bajaški jezični dodir; rad na dijalektološkom materijalu (audio-materijal, transkripcije).
 14. Rezimiranje obrađenih cjelina.
 15. Ponavljanje i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. navesti relevantne povijesne i sociolingvističke podatke o Romima (u Hrvatskoj i općenito), posebice Romima Bajašima
 2. navesti glavne jezične značajke (fonološke i morfolosintaktičke) bajaških dijalekata u Hrvatskoj
 3. prepoznati razlike i sličnosti bajaških prema ostalim dakorumunjskim govorima
 4. prepoznati i navesti glavne značajke hrvatsko-bajaške jezične interferencije
 5. biti upoznat s osnovama rada na lingvističkom korpusu - transkribiranim tekstovima i audio-materijalima
 6. prepoznati bajaški dijalekt (transkribiran ili u audio-zapisu) i odrediti ga
 7. interpretirati transkribirani tekst na bajaškom dijalektu
Metode podučavanja
Izravno poučavanje (predavanje) i poučavanje vođenim otkrivanjem i raspravom (seminar).
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje studenata, sudjelovanje na seminarima i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Radosavljević, P. Jezik Roma Bajaša na teritoriju Republike Hrvatske., doktorska disertacija, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 2. Sikimić, B. Banjaši na Balkanu : Identitet etničke zajednice. SANU, Beograd : Balkanološki institut, 2005.
 3. Caragiu Marioţeanu, M. Compendiu de dialectologie Română : Nord şi sud-dunăreană. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi enciclopedică., 1975
 4. Sarău, G. Rromii, India şi limba rromani. Bucureşti : Kriterion 1998 (elektronički oblik)
Dopunska literatura
 1. Orsós, A. Beás nyelvkönyv. Kaposvár CSVM Tanítóképző Főiskola. 1994 (elektronički oblik)
 2. Hrvatić, N. Povijesno-socijalna obilježja Roma u Hrvatskoj. // Društvena istraživanja. Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar. 2000
 3. Ašić, T., Sikimić, B. Romanski Balkan. SANU, Beograd : Balkanološki institut, 2008 (elektronički oblik)

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 13. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 15. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 16. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 17. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 20. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 23. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 24. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 25. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 26. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 28. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 30. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 32. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar