Naziv
Komunikacijske vještine
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
46815
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Auditorne vježbe
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Studenti će moći prepoznati i opisati osnove uspješne komunikacije te primijeniti tehnike i vještine potrebne za uspješnu komunikaciju s pojedincima, u grupi i s publikom. Studenti će poznavati i moći primijeniti pravila akademskog usmenog i pismenog izražavanja.
Sadržaj
 1. Dogovor o načinu rada i studentskim obvezama. Vještine u odnosima s ljudima.
 2. Vrste i ciljevi komunikacije.
 3. Elementi komunikacijskog procesa i načela komunikacije
 4. Neverbalna komunikacija.
 5. Verbalna komunikacija.
 6. Argumentacija.
 7. Akademsko pisanje.
 8. Važnost komunikacije za međuljudske odnose. Usklađena konverzacija.
 9. Prepreke u komunikaciji.
 10. Asertivno izražavanje.
 11. Aktivno slušanje.
 12. Rasprava u grupi i debata.
 13. Uvod u vještine izlaganja pred publikom. Struktura i priprema prezentacije.
 14. Oblikovanje prezentacije.
 15. Vještina izlaganja pred publikom.

Ishodi učenja
 1. Primijeniti načela jasne i direktne verbalne komunikacije te prepoznati distorzije i prepreke u komunikaciji kod sebe i drugih.
 2. Moći argumentirati svoje mišljenje.
 3. Primijeniti pravila usklađene konverzacije u međuljudskim odnosima.
 4. Izraziti svoje potrebe na asertivan način.
 5. Opisati pravila aktivnog slušanja i upotrijebiti ih pri interpersonalnoj komunikaciji.
 6. Samostalno izraditi pismeni seminarski rad.
 7. Osmisliti, oblikovati i izvesti prezentaciju pred publikom.
 8. Navesti osnovna načela komunikacije i diskutirati praktične posljedice tih načela u interpersonalnoj komunikaciji.
 9. Prepoznati neverbalne znakove kod sebe i kod drugih ljudi, te protumačiti njihovo značenje u komunikaciji.
Metode podučavanja
Interaktivna predavanja. Grupne rasprave i interakcija među studentima. Vježbe. Individualni i grupni domaći uratci.
Metode ocjenjivanja
pismeni i usmeni kolokvij ocjene iz domaćih uradaka ocjena iz individualnog seminara pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Pearson, J. C., Spitzberg, B. H. (1990). Interpersonal communication: concepts, components and contexts. Dubuque: Wm. C. Brown Publishers.
 2. Egan, G. (1977). You and me: the skills of communicating and relating to others. Monterey: Brooks/Cole Publishing Company.
 3. Bolton, R. (1986). People skills. New York: Touchstone.
 4. Lucas, S. E. (1998). The art of public speaking. New York: McGraw-Hill.
Dopunska literatura
 1. Stewart, J. (Ed.) (1999). Bridges, not walls: a book about interpersonal communication. McGraw-Hill.
 2. Adubato, S. i Foy DiGeronimo, T. (2004). Govorite iz srca – Budite svoji i postignite rezultate. Zagreb: Alinea
 3. Ajduković, M. (2003). Pretpostavke konstruktivnog rješavanja problema i sukoba u procesu socijalne rekonstrukcije. U: Dean Ajduković (ur.) Socijalna rekonstrukcija zajednice. Zagreb: DPP.
 4. Ajduković, M. i Sladović Franc, B. (2003). Razumijevanje sukoba; Prevladavanje sukoba. U: Dean Ajduković (ur.) Socijalna rekonstrukcija zajednice. Zagreb: DPP
 5. Fisher, R., Ury, W., Patton, B. (2003). Kako do DA: do dogovora pregovorom, a ne predajom. Zagreb: Neretva.
 6. Krizmanić, M. i Kolesarić, V. (2005). Tolerancija u svakidašnjem životu – psihologija tolerancije. Jastrebarsko: Naklada Slap
 7. Pease, A. (2002). Govor tijela – Kako misli drugih ljudi mogu pročitati iz njihovih kretnji. Zagreb: AGM
 8. Reardon, K. K. (1998). Interpersonalna komunikacija – Gdje se misli susreću. Zagreb: Alinea
 9. Rijavec, M. (2000). Psihologijski temelji komuniciranja. U: Vojna psihologija – priručnik za hrvatske časnike: knjiga prva (Ur.) Batušić, Zoran, Pavlina, Želimir i Komar, Zoran. Jastrebarsko: Naklada Slap, str. 234-248
 10. Zarevski, P. i Mamula, M. (2000). Pobijedite sramežljivost – a djecu cijepite protiv nje. Jastrebarsko: Naklada Slap

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar