Naziv
Kontrastivna analiza teksta
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
170193
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj je kolegija razvijanje svijesti o postojanju različitih funkcionalnih stilova, njihove povezanosti s pojedinim tipovima teksta i komunikacijskih situacija te usvajanje znanja o njihovim osobitostima u dvama jezicima. Uvidom u relevantnu teorijsku pozadinu analize 'stila', 'teksta', 'diskursa' i 'registra' studenti dobivaju i nužan slojeviti terminološki i analitički okvir. Namjera je i povećati sposobnost studenta za samostalno pisanje tekstova usklađenih s jezičnim i komunikacijskim normama hrvatskog odnosno švedskog.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij – uvodno predavanje, predstavljanje terminologije i problematike analiziranja tekstova.
 2. Što je tekst? Kriteriji tekstualnosti. Čitanje izabranog poglavlja sa smjernicama za čitanje na satu. Rasprava.
 3. Što je stil? Funkcionalni stilovi u hrvatskom i švedskom. Kontrastivna analiza primjera funkcionalnih stilova na hrvatskom i švedskom.
 4. Što je registar? Važnost registara u pisanoj i usmenoj komunikaciji u hrvatskom i švedskom.
 5. Čitanje izabranog poglavlja sa smjernicama za čitanje na satu. Rasprava.
 6. Što je žanr, s posebnim obzirom na lingvistička odnosno pragmatička istraživanja odnosno istraživanja o tekstu i diskursu?
 7. Čitanje izabranog poglavlja sa smjernicama za čitanje na satu. Rasprava.
 8. Što je diskurs, s posebnim obzirom na spektar disciplina u kojima se analizira i istražuje diskurs?
 9. Čitanje izabranog poglavlja sa smjernicama za čitanje na satu. Rasprava.
 10. Čitanje izabranog poglavlja sa smjernicama za čitanje na satu. Rasprava.
 11. Obavezni kolokvij.
 12. Studenti drže izlaganja. Rasprava. Nastavnik daje feedback na izlaganja.
 13. Studenti drže izlaganja. Rasprava. Nastavnik daje feedback na izlaganja.
 14. Studenti drže izlaganja. Rasprava. Nastavnik daje feedback na izlaganja.
 15. Studenti drže izlaganja. Rasprava. Nastavnik daje feedback na izlaganja.

Ishodi učenja
 1. Student/ica će moći navesti i objasniti funkcionalne stilove u hrvatskom i švedskom.
 2. Student/ica će moći staviti u odnos pojmove 'stila', 'teksta', 'diskursa' i 'registra' u okvirima relevantnih teorijskih objašnjenja.
 3. Student/ica će moći raspraviti terminološke nedoumice u vezi s navedenim pojmovima.
 4. Student/ica će moći prepoznati i usporediti jezične (morfosintaktičke, značenjske, pragmatičke) obrasce u raznovrsnim pisanim tekstovima na hrvatskome i švedskome jeziku s posebnim osvrtom na funkcionalne stilove i pojmove 'stila', 'teksta', 'diskursa' i 'registra'.
 5. Student/ica će moći samostalno primijeniti teorijsko-analitički okvir u usmenoj i pisanoj formi putem usmenog izlaganja o odabranoj temi na satu te u formi dviju kraćih pisanih zadaća.
Metode podučavanja
1 sat predavanja i 2 sata seminara
Metode ocjenjivanja
kolokvij, obavezna jedna prezentacija, obavezne dvije pisane zadaće

Obavezna literatura
 1. Badurina, L. (2008). Između redaka: studije o tekstu i diskursu. Hrvatska sveučilišna naklada.
 2. Biber, D. (1995). Dimensions of register variation: A cross-linguistic comparison. Cambridge: Cambridge University Press.
 3. Biber, D., i S. Conrad (2009). Register, genre, and style. Cambridge: Cambridge University Press.
 4. de Beaugrande i Dressler (2010). Uvod u lingvistiku teksta. Disput.
 5. Hellspong, L. i P. Ledin (1997). Vägar genom texten. Handbok i brukstextanalys. Lund: Studentlitteratur.
 6. Josephson, O. (red) (2000). Stilstudier, Uppsala: Hallgren & Fallgren.
 7. Nyström, C. (2001). Hur hänger det ihop?, En bok om textbinding, Uppsala: Hallgren & Fallgren.
 8. Pranjković, I. (2001). Funkcionalni stilovi i sintaksa. U: Nova hrvatska skladnja, Zagreb.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 7. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 8. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 15. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 16. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 21. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 22. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 24. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 25. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 26. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 27. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar