Naziv
Kultura i civilizacija Brazila 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
125538
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
drugi jezik
Nastavnici
Satnica
Seminar
60

Cilj
Uz namjeru da studentima omogući uvid u osnove brazilske kulture i civilizacije, kolegij im pruža pregled glavnih povijesnih, društvenih i kulturnih tokova i institucija te civilizacije (s naglaskom na XX. stoljeće) kao osnovu za prepoznavanje njezinih specifičnosti. Kolegij također ima za cilj razviti vokabular te razumijevanje brazilske varijante portugalskog jezika.
Sadržaj
 1. Uvod, podjela seminarskih radova.
 2. Ciclos económicos. Brasil holandês. Izlaganje: ciclos económicos e economia brasileira.
 3. Barroco brasileiro: origem e contexto histórico. Izlaganje: Barroco brasileiro. Musica barroca.
 4. Vinda da Família Real e Independência. "1808".
 5. A herança cultural dos negros. Izlaganje: Escravidão. Izlaganje: sinkretički običaji, candomblé, capoeira.
 6. Korijeni brazilskog identiteta: Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Hollanda - analiza radova istaknutih brazilskih sociologa.
 7. Brazilski identitet. O mosaico étnico do Brasil. Izlaganje: Os índios brasileiros. Izlaganje: Imigração brasileira
 8. Carla Camurati: "Carlota Joaquina" - gledanje i analiza filma.
 9. Vargas i Samba. Izlaganje: Samba.
 10. Juscelino Kubitschek. Izlaganje: Bossa Nova.
 11. Vojni režim u Brazilu. Izlaganje: Diktatura, Pelé i brazilski nogomet 60-tih. Izlaganje: Tropicália.
 12. Povijest brazilskog filma.
 13. Glauber Rocha i Cinema Novo. Analiza ulomaka iz filmova. Izlaganje: Glauber Rocha e Cinema Novo.
 14. Suvremeni Brazil. Izlaganje: Brasil hoje: Desmatamento no Brasil, violência, desigualdade social (favelas)
 15. Obavijesti o ispitu.

Ishodi učenja
 1. navesti i opisati glavne povijesne, društvene i kulturne elemente civilizacije Brazila.
 2. prepoznavati specifičnosti brazilske civilizacije s obzirom na postanak, podrijetlo i razvoj brazilskog naroda i kolonijalnog Brazila, općenito.
 3. usporediti i komentirati kulturne, društvene i povijesne procese i pojave unutar brazilske kulture i civilizacije XX. stoljeća.
 4. samostalno istražiti i komentirati elemente brazilske kulture i civilizacije određene odabranom temom seminarskog rada.
 5. osmisliti i prezentirati svoj rad pred kolegama.
Metode podučavanja
Predavanja uz ppt prezentacije te audio i video sadržaje. Izlaganja seminarskih radova.
Metode ocjenjivanja
studenti imaju mogućnost izrade pismenog seminarskog rada kojeg zatim izlažu na satu – temu i literaturu koju koriste za njihovu izradu predlaže nastavnik (u skladu s potrebama nastavne jedinice); završni usmeni ispit (ispituje se gradivo obrađeno na satu, potkrepljeno uvidom u odabrane dijelove osnovne literature). Uvjet za polaganje ispita je odslušana nastava.

Obavezna literatura
 1. Boris Fausto: Historia do Brasil. São Paulo: EDUSP, 2004.
 2. Thomas Skidmore: Uma História do Brasil. São Paulo: Paz e terra, 2003. (odabrana poglavlja)
 3. Sérgio Buarque de Holanda: Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. (o. p.)
 4. Talan, Nikica: Brazilska književnost. Zagreb: Školska knjiga, 200 (o. p.)
Dopunska literatura
 1. Laurentino Gomes: 1808. Alfragide: Dom Quixote, 2008.
 2. Oswald de Andrade: Manifesto Antropofágico. In: Revista de Antropofagia, São Paulo, no.1 May 1928.
 3. João Cezar de Castro Rocha: Brazil as exposition. In: Ciberletras 8, no. 8, 2002.
 4. Fausto, Boris: A Concise history of Brazil. Cambridge: Cambridge university press, 1999.
 5. Vianna, H.; Donato, H. História do Brasil. São Paulo: Companhia Melhoramentos, 1994.
 6. Donato, Hernâni: Brasil, cinco séculos. Sao Paulo: Academia Lusíada de Ciencias, Letras e Artes, 2000.
 7. Gilberto Freyre. Casa Grande & Senzala. São Paulo: Global, 2008.
 8. Paulo Prado. Retrato do Brasil: Ensaio sobre a tristeza brasileira. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
 9. Claude Lévi-Strauss. Tristes tropiques. Paris: Plon, 1976.
 10. Staden, Hans. Nus, ferozes e antropófagos. Feitoria dos Livros: 2016.
 11. Benedito Lima de Toledo. Esplendor do Barroco Luso-Brasileiro.
 12. Castedo, Leopoldo. A Costante barroca na arte brasileira. Rio de Janeiro: Conselho Federal de Cultura, 1980.
 13. Música popular brasileira. Textos do Brasil. Brasília: Ministério das Relações Exteriores, 2005.
 14. Capoeira. Textos do Brasil. Brasília: Ministério das Relações Exteriores, 2005.
 15. Schreiner, Claus. Musica Brasileira: A History of Popular Music and the People of Brazil. New York : Marion Boyars, 1993.
 16. Jairo Severiano. Uma História da Música Popular Brasileira: das origens a modernidade. São Paulo: Editora 34, 2008.
 17. Calado, Carlos. Tropicália: a história de uma revolução cultural. São Paulo: Editora 34, 1997.
 18. Randal Johnson, Robert Stam, eds. Brazilian cinema. New York : Columbia University Press, 1995.
 19. Nagib, Lúcia. The new Brazilian Cinema. London/New York: Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, 2003.
 20. Glauber Rocha. Revolução do Cinema Novo. São Paulo: Cosac Naify, 2004.
 21. Paulo Freire: Pedagogia do oprimido. São Paulo: Paz e Terra, 2011.
 22. Holston, James. The modernist city: an anthropological critique of Brasília. Chicago: University of Chicago Press, 1989.

Izborni predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar