Naziv
Kulturni krajolik
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
170239
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Nabrajanje i argumentirano obrazlaganje tipova kulturnog krajolika. Uspoređivanje s europskim kontekstom. Korištenje temeljne znanstvene terminologije. Samostalno izlaganje i/li izrada pismenih seminarskih radova.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje - kategorije kulturne baštine
 2. Opća povijest zaštite kulturne baštine
 3. Podrijetlo i određenje pojmova krajolik i kulturni krajolik
 4. Vrste, sastavnice i obilježja krajolika
 5. Razvoj koncepta kulturnog krajolika u međunarodnim poveljama
 6. Pravna zaštita krajolika u svijetu i u Hrvatskoj
 7. Metode prepoznavanja i dokumentiranja kulturnog krajolika
 8. Sustav vrednovanja kulturnog krajolika
 9. Zaštita, planiranje i upravljanje kulturnim krajolikom
 10. Primjeri kulturnih krajolika u svijetu (studentski seminari) I
 11. Primjeri kulturnih krajolika u svijetu (studentski seminari) II
 12. Primjeri kulturnih krajolika u svijetu (studentski seminari) III
 13. Primjeri kulturnih krajolika u svijetu (studentski seminari) IV
 14. Zaštićeni kulturni krajolici u Republici Hrvatskoj
 15. Zaključno predavanje

Ishodi učenja
 1. Izvesti analizu kulturnog krajolika kao tipa kulturne baštine.
 2. vještine: povezivanje teorijskih idejā s elementima stvarnosti na koje se odnose, usmeno i pismeno komuniciranje ideja, samostalno pisanje radova, stjecanje istraživačkih vještina
 3. znanja: nabrajanje i argumentirano tumačenje teorije i metode konzerviranja, prepoznavati kulturni krajolik, njegove karakteristike i kategorije, moći nabrojiti imena protagonista i važnih djela i dokumenata vezanih za taj pojam
 4. Primijeniti stečeno znanje u rješavanju istraživačkih problema u radovima manjeg opsega.
 5. Prikupiti relevantne podatke iz literature i izvora primjenjujući adekvatne metode i tehnike.
 6. Razlikovati institucionalne oblike funkcioniranja povijesnoumletničke prakse od alternativnih modela kustoske prakse, marketinga i kulturne politike.
 7. Prepoznati temeljne metodološke postupke iz povijesti konzervatorskog i restauratorskog djelovanja na nepokretnoj baštini.
 8. Koristiti temeljnu stručnu terminologiju.
 9. Razlikovati primarne i sekundarne izvore podataka
 10. Izvesti analizu kulturnog krajolika kao tipa kulturne baštine.
 11. kompetencije: sposobnost analiziranja i sintetiziranja izvornih tekstova i arhivske građe
Metode podučavanja
Nastavni govor i razgovor: predavanja i seminari, e-ućenje, samostalni zadaci, mentorski rad, multimedija i mreža.
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave, referat/seminarski rad, pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Dumbović Bilušić, Biserka, Krajolik kao kulturno naslijeđe – metode prepoznavanja, vrednovanja i zaštite kulturnih krajolika Hrvatske, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Zagreb, 2015.
 2. UNESCO World Heritage Centre, Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, 2015.
 3. UNESCO, Kulturni krajolici upisani na Popis svjetske baštine: http://whc.unesco.org/en/culturallandscape/
 4. Zaštićeni kulturni krajolici u Republici Hrvatskoj: http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6212
Dopunska literatura
 1. Sauer, Carl: The Morphology of Landscape, University of California Publications in: Geography, vol 2., n. 2, Berkeley 1925.
 2. Euler-Rolle, Bernd: Die Entdeckung der historischen Kulturlandschaft seit Max Dvořák und ihre Konsequenzen für die Denkmalpflege, u: Historische Kulturlandschaft und Denkmalpflege, Jahrestagung im Bamberg, AKTLD, 2010, 120-128.
 3. Hubel, Achim, Die Entdeckung der historischen Kulturlandschaft – eine Einführung in das Tagungsthema, u: Historische Kulturlandschaft und Denkmalpflege, Jahrestagung im Bamberg, AKTLD, 2010, 14-19.

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 6. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 7. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 15. Povijest umjetnosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 16. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 21. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 22. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 24. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 25. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar