Naziv
Leksikologija i frazeologija ukrajinskog jezika
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
2
Šifra
51352
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studente s osnovnim teorijskim postavkama leksikologije, frazeologije i leksikografije, produbiti njihovo znanje o leksičkom sustavu ukrajinskoga jezika i o bogatom frazeološkom fondu.
Sadržaj
 1. Leksikologija kao znanost. Predmet leksikologije. Povezanost leksikologije s drugim lingvističkim disciplinama.
 2. Riječ. Leksem. Riječoblik. Riječ kao znak.
 3. Leksičko značenje. Struktura leksema. Semem. Semantizacija i desemantizacija. Jednoznačnost i višeznačnost leksema. Preneseno značenje.
 4. Struktura leksičkog značenja. Sem. Vrste semova.
 5. Sustavni odnosi u leksiku. Leksičko-semantička polja i grupe. Hiponimijski, partitivni i ekvonimijski odnosi.
 6. Sinonimija, tipovi sinonimije. Kontrastivni odnosi.
 7. Homonimija i paronimija.
 8. Ukrajinski leksik prema podrijetlu. Vlastiti ukrajinski leksik. Posuđeni leksik.
 9. Ukrajinski leksik prema podrijetlu. Posuđeni leksik.
 10. Aktivni i pasivni leksik. Arhajizmi, neologizmi. Vlastiti nazivi.
 11. Ukrajinska frazeologija. Frazem kao lingvistička jedinica. Klasifikacija frazema (semantička, semantičko-gramatička i dr.).
 12. Sustavni odnosi u frazeologiji. Višeznačnost u frazeologiji. Frazeologija i paremiologija. Podrijetlo ukrajinskih frazema.
 13. Leksikografija kao znanost. Metaleksikografija i primijenjena leksikografija. Ukrajinska leksikografija. Osnovni leksikografski pojmovi.
 14. Analiza rječničkih članaka.
 15. Diskusija o pojedinim pitanjima.

Ishodi učenja
 1. Objasniti na ukrajinskom jeziku i upotrijebiti metajezik leksikologije, frazeologije i leksikografije.
 2. Opisati na ukrajinskom jeziku i analizirati strukturu leksema.
 3. Razlikovati i kategorizirati leksičko-semantičke i frazeološke resurse ukrajinskog jezika.
 4. Povezati semantičke i formalne osobitosti riječi sa stilističkom diferencijacijom leksika u ukrajinskom jeziku.
 5. Koristiti odgovarajuću stručnu i znanstvenu literaturu.
Metode podučavanja
Usmeno izlaganje nastavnika uz korištenje tehničkih pomagala i uručaka, interakcija između nastavnice i studenata, e-učenje.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit (teoretska pitanja i analiza rječničkog članka).

Obavezna literatura
 1. Бодик О.П. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія: навч. посіб. / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 416 с.
 2. Бондар О.І., Карпенко Ю.О., Микитин-Дружинець М.Л. Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія / Навч. посіб. – К.: ВЦ “Академія”, 2006. – С. 195 – 353.
Dopunska literatura
 1. Демська-Кульчицька О.М. Фразеологія: навч. посіб. / О.М. Демська- Кульчицька. – К.: Києво-Могилянська академія, 2008. – 74 с.
 2. Демська-Кульчицька О.М. Вступ до лексикографії: навчальний посібник / Орися Мар'янівна Демська-Кульчицька . – К.: ВД "Києво-Могилянська академія", 2010 . – 266 с.
 3. Скрипник Л.Г. Фразеологія укр. мови. – Київ: Наук. думка, 1973. – 280 с.
 4. Ужченко В.Д., Ужченко Д.В. Фразеологія сучасної української мови. – К.: „Знання“, 2007. – 494 с.
 5. Fink-Arsovski, Ž. Poredbena frazeologija: pogled izvana i iznutra, FF press, Zagreb, 2001.
 6. Menac, A. Hrvatska frazeologija. – Zagreb: Knjigra, 2007.
 7. Popović, M., Trostinska, R. Još o međujezičnoj homonimiji hrvatsko-ruskoj i hrvatsko-ukrajinskoj. Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I. – Zagreb: FF press, 2009. – S. 97–111.

Izborni predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5., 7. semestar