Naziv
Međukulturalna istraživanja kognitivnih sposobnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
117921
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Studenti će upoznati ulogu kulturalnog konteksta u području kognitivnih sposobnosti. Moći će prepoznati važnost kulturalnog konteksta u konceptualizaciji i istraživanjima sposobnosti i osposobit će se za praćenje literature iz područja.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. O kulturi i kognitivnim sposobnostima
 3. Povijest mjerenja kognitivnih sposobnosti
 4. Povijest teorija inteligencije
 5. Psihometrijske teorije inteligencije
 6. Druge teorije inteligencije
 7. Eksplicitne i implicitne teorije inteligencije
 8. Kreativnost
 9. Kognitivni razvoj (Piaget)
 10. Kognitivni razvoj (Vygotsky)
 11. Kultura i pristranost testova
 12. Spolne razlike u inteligenciji
 13. Rasa i inteligencija
 14. Kulturna inteligencija
 15. Završni susret

Ishodi učenja
 1. Kritički prosuđivati znanstvene spoznaje iz psihologije te srodnih i komplementarnih znanstvenih disciplina.
 2. Koristiti strani jezik u stručnoj komunikaciji.
 3. Kritički interpretirati znanstvenu i stručnu literaturu.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Shiraev, E. & Levy D. (2007). Cross-cultural psychology: Critical thinking and contemporary applications (odabrana poglavlja). Boston: Allyin and Bacon.
 2. Miyamoto, Y., & Wilken, B. (2013). Cultural differences and their mechanisms. U D. Reisberg (Ed.), Oxford handbook of cognitive psychology (str. 970–985). Oxford: Oxford University Press.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij