Naziv
Metodički praktikum
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
118176
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Vježbe u praktikumu
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Studenti će kroz pripremu i izvedbu nastave psihologije uvježbavati nastavničke vještine. Cilj je razviti praktične aspekte nastavničke kompetencije. Studenti će biti osposobljeni za izradu plana nastavnog sata i refleksivno promatranje nastave. Stečene vještine poučavanja studenti će moći primijeniti u školskom ili vanškolskom poučavanju.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s pisanjem nastavnih priprema.
 2. Analiza studentskih uradaka.
 3. Prikaz i analiza video snimaka nastave psihologije.
 4. Poučavanje o davanju povratnih informacija.
 5. Izrada nastavnih materijala.
 6. Simulacija sekvenci nastave.
 7. Izvedba studentskih nastavnih sati uz snimanje.
 8. Analize priprema i izvedbe uz komentare studenata i nastavnika/ce.
 9. Hospitacije kod mentora u srednjim školama i samostalno održavanje satova iz psihologije, uz povratne informacije mentora.

Ishodi učenja
 1. Izraditi nastavne materijale za sat psihologije.
 2. Kritički analizirati vlastitu i tuđu izvedbu sata psihologije.
 3. Samostalno izvesti nastavni sat iz psihologije u srednjoj školi.
 4. Samostalno izvesti radionicu za učenike osnovne ili srednje škole.
Metode podučavanja
Vježbe (održavanje nastavnih sati pred drugim studentima), hospitacije i držanje nastave u srednjim školama.
Metode ocjenjivanja
Ocjena se formira na temelju pisane pripreme nastavnog sata održanog na vježbama, pisane povratne informacije za jedan od satova kolega na vježbama te ispitnog sata u školi.

Obavezna literatura
 1. Arends, R. I. (2015), Learning to teach (10th ed.). New York: McGraw Hill.
Dopunska literatura
 1. Kyriacou, C. (1997). Temeljna nastavna umijeća. Zagreb: Educa.

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar