Naziv
Metodika nastave i školska recepcija romske književnosti 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije - romistika
ECTS bodovi
4
Šifra
147515
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Metodičke vježbe
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Osposobiti studente za rad u nastavi, upoznati studente s teorijom i praksom školske recepcije romske i svjetske književnosti te omogućiti studentima da ovladaju osnovnim nastavnim oblicima, metodama i strategijama u nastavi književnosti.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje: sadržaj kolegija, ciljevi, način rada, obveze studenata; upoznavanje s izvedbenim planom; Upoznavanje sa sadržajem kolegija i temeljnom literaturom
 2. Terminološke odredbe i predmet proučavanja metodike književnog odgoja i obrazovanja
 3. Metodika nastave književnosti i ostale korespondirajuće znanosti
 4. Književnost kao nastavni predmet
 5. Kurikul, nastavni plan i program
 6. Tipovi nastavnih sati
 7. Nastavna sredstva i pomagala u nastavi književnosti
 8. Metodički sustavi nastave književnosti
 9. Metodički sustavi nastave književnosti
 10. Školska interpretacija kao metodički sustav
 11. Metode nastave književnosti
 12. Govorne metode i metoda rada na tekstu
 13. Komunikacija, komunikacijske smetnje, literarno-didaktička komunikacija
 14. Struktura nastavnog sata književnosti, planiranje nastavne jedinice
 15. Utvrđivanje i ponavljanje gradiva. Evaluacija- anonimni anketni upitnik s pitanjima o stupnju ispunjenosti studentskih očekivanja vezanih za program kolegija, način izvođenja nastave, vrednovanje

Ishodi učenja
 1. prepoznavati, objasniti i funkcionalno primjenjivati bitne književnoznanstvene i uopće književne pojmove, a napose književnometodičke pojmove
 2. procjenjivati važnost pojedinih literarnih sposobnosti u procesu razvoja recepcijskih kompetencija učenika vezanih uz: autora, djelo i književnopovijesni kontekst
 3. diskutirati o književnosti kao nastavnom predmetu
 4. identificirati i analizirati metodičke sustave nastave književnosti
 5. nabrojati i protumačiti tipove nastavnih sati
 6. analizirati nastavne sate književnosti
 7. demonstrirati metode književnog odgoja
Metode podučavanja
Predavanja, razgovor, Power point prezentacije, rad na tekstu, usmjereno čitanje i čitanje sa zadatkom; rad sa audio i video materijalima, studentska izlaganja i vježbe razrednih situacija; pisanje pripreme.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se cjelokupni rad studenata u kolegiju tijekom semestra. Završna ocijena proizlazi iz vrednovanja rada studenata tijekom semestra i završnoga ispita.

Obavezna literatura
 1. Rosandić, Dragutin, Metodika književnog odgoja, Školska knjiga, Zagreb, 2005.
 2. Diklić, Zvonimir, „Znanstvena i školska interpretacija; suvremeni metodički sustavi“, u: Književnoznanstveni i metodički putokazi u nastavi književnosti, Školska knjiga, Zagreb, 2009., str. 117-132.
 3. Bežen, Ante, Metodika: znanost o poučavanju nastavnog predmeta: epistemologija metodike u odnosu na pedagogiju i edukologiju - s primjerima iz metodike hrvatskoga jezika, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Profil international, Zagreb, 2008.
 4. Solar, Milivoj, „Svrha nastave književnosti“, u: Kako predavati književnost: teorijske osnove nastave (prir. Aleksandar Jovanović), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1984., str. 56-61.
 5. Škreb, Zdenko, „Pitanje nastave književnosti“, u: Kako predavati književnost: teorijske osnove nastave (prir. Aleksandar Jovanović), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1984., str. 20-28.
 6. Pandžić, Vladimir, Putovima školske recepcije književnosti, Profil, Zagreb, 2001.
Dopunska literatura
 1. Jauss, Hans Robert, Estetika recepcije, Nolit, Beograd, 1978.
 2. Manguel, Alberto, Povijest čitanja, Prometej, Zagreb, 2001.
 3. Maricki, Dušanka, Teorija recepcije u nauci o književnosti (priredila, prevela i napisala uvod), Beograd, 1978.
 4. Žmegač, Viktor: Književnost i glazba, Matica hrvatska, Zagreb, 2003.
 5. Kajić, Rasima: Povezivanje umjetnosti u nastavi, Školske novine, Zagreb, 1991.

Obavezan predmet na studijima
 1. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 13. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 16. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 22. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 23. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 24. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 25. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 26. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 28. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar