Naziv
Metodika nastave ukrajinskoga jezika
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
124542
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Uvidjeti složenost procesa metodike nastave slavenskih jezika, objasniti suštine metodičkih sustava, metoda, oblika, znanstvenih postupaka i sredstava učenja, razviti sposobnosti planiranja, pripreme i provođenja nastavnog sata, utvrditi kriterije odabira nastavnih materijala za ciljanu skupinu i vještinu analize pripreme i izvedbe nastavnog sata
Sadržaj
 1. Metodika kao teorija i praksa nastave stranih jezikaPlaniranje nastavnog gradiva (godišnji i tematski plan; analiza nast. programa za ruski jezik – praktično);
 2. Priprema za sat; prikaz ili analiza sataStruktura sata ukrajinskog jezika kao stranog za OŠ i SŠ
 3. Priprema za sat za odrasle na tečajevima str.jez.(prva etapa nastave)Planiranje sata; početak nastavnog sata; struktura sata
 4. Klasifikacija i vrste vježbaAnaliza jezične, govorne i govornojezične vježbe u udžbenicima ukrajinskog jezika
 5. Praktična priprema vježba; izbor situacijske vježbe na različitim etapama sata poučavanja str. jez.Funkcija, cilj i karakter pismene vježbe
 6. Nastavnikovo davanje uputa; vrste uputaKontroliranje, provjeravanje i vrednovanje znanja, vještina i navika učenika u procesu učenja jezika; kriteriji ocjenjivanja, pisanje diktata (vrijednost diktata, vrste)
 7. Upravljanje razredom, organiziranje razredne interakcije na satuGrupiranje učenika, snage i slabosti grupnog rada i rada u paru
 8. Metodika korištenja auditivnih vježbi (Slušanje s razumijevanjem)Praktična priprema autentičnih tekstova za slušanje i priprema raznih testova
 9. Vrste čitanja i razumijevanje pisanog tekstaMetodika nastave slavenskih leksika i frazeologije
 10. Interakcija učenja stranih leksika, fonetike i gramatike, vrste vježbiMetodika proučavanja gramatičkog sustava; teorijska i praktična gramatika
 11. Strategije objašnjavanja značenja leksičkih jedinica i gram. strukturaPostavljanje pitanja: vrste pitanja, odabir vrsta pitanja
 12. Osposobljavanje učenika za govornu komunikaciju na str.jez.Razvijanje vještine pisanja
 13. Autentičnost tekstova Kulturološki aspekt metodike nastave str. jez.
 14. Izvođenje simuliranog nastavnog sata 1Izvođenje simuliranog nastavnog sata 2
 15. Analiza provedenih etapa sataAnaliza Dnevnika vođenja prakse

Ishodi učenja
 1. opisati glavne aspekte pristupa nastavi stranih jezika
 2. razviti različite pristupe organizaciji jezičnoga materijala i analizirati ih
 3. razlikovati i analizirati procese poučavanja jezičnih vještina
 4. uočiti i razlikovati funkcije različitih uloga nastavnika u nastavnom procesu
 5. razviti sposobnost kritičkog razumijevanja relevantne stručne literature i prezentacije sadržaja drugima
 6. razvit će sposobnost sudjelovanja u diskusijama, prihvaćanja komentara o svome radu i otvorenosti prema stavovima i idejama drugih
 7. moći će analizirati provedeni sat, uočiti prednosti i nedostake
 8. steći će sposobnost samostalnog izvođenja nastavnog sata
 9. steći će sposobnost pisanja pripreme za sat
Metode podučavanja
Na satima će se izmjenjivati metoda razgovora, diskusije, izvođenja mini satova, analize priprema za sat; studenti će se kontinuirano pripremati za seminare i interaktivno sudjelovati na nastavi
Metode ocjenjivanja
Ispit: nema; ocjena na temelju rada na satu, kratkih prezentacija, seminarskih radova, dnevnika prakse i održanog oglednog sata Pratit će se redoviti dolasci na seminar, kontinuirana priprema i aktivno sudjelovanje na nastavi, individualna pisana priprema nastavnog sata, samostalno izvođenje nastavnog sata

Obavezna literatura
 1. Skljarov, M. (1993). Teorija i praksa u nastavi stranih jezika . Zagreb: Školske novine.
 2. Mihaljević Djigunović, J. (1998). Uloga afektivnih faktora u učenju stranoga jezika . Zagreb: Filozofski fakultet.
 3. Časopis Strani jezici (odabrani članci)
Dopunska literatura
 1. Čurković-Kalebić, S. (2003). Jezik i društvena situacija . Zagreb: Školska knjiga.
 2. Vrhovac, Y. (2000). Govorna komunikacija i interakcija na satu stranoga jezika . Zagreb: Naklada Ljevak.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij