Naziv
Metodologija obrade prapovijesne keramičke građe
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
102232
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj kolegija je upoznati studente sa načinom dokumentiranja i primjerenom metodologijom obrade keramičke građe s kojom se arheolozi susreću već po samom završetku iskopavanja arheološkog lokaliteta. Tijekom kolegija studente će se upoznati s analizom i opisom keramičke građe promatrajući fizičke karakteristike keramike, vrstu materijala, tehniku i način pečenja, te stil. Svi ovi aspekti nužni su za prepoznavanje i klasificiranje keramičke građe, bez obzira dali se radi o funkcionalnoj, tehnološkoj ili stilskoj komponenti.
Sadržaj
 1. Porijeklo keramičkih posuda
 2. Fizičke karakteristike keramike
 3. Glina i njene primjese
 4. Tehnike pečenja i tretiranje površine
 5. Morfologija keramičkih posuda
 6. Općenito o tipologiji keramičkog materijala
 7. Klasifikacija prema karakterističnim točkama na keramici I
 8. Klasifikacija prema karakterističnim točkama na keramici II
 9. Klasifikacija oblika
 10. Funkcionalna, tehnološka i stilska komponenta
 11. Kemijske analize i datiranje keramike
 12. Upotreba statističkih metoda pri obradi i interpretaciji keramičke građe
 13. Standardizacija keramičkih posuda i specijalizacija zanata
 14. Eksperimentalna arheologija
 15. Etnoarheološka istraživanja kao ključ razumijevanja tehnoloških procesa

Ishodi učenja
 1. Objasniti i kritički prosuditi razvoj spoznajne svijesti o počecima keramičke tehnologije
 2. Nabrojati i opisati fizičke karakteristike keramike i primijeniti stečeno znanje pri obradi keramičke građe
 3. Navesti i razlikovati različite vrste glina i primjesa
 4. Objasniti i prepoznati različite vrste pečenja keramičkog materijala
 5. Prepoznati i analizirati vrste ukrašavanja na prapovijesnoj keramici
 6. Nabrojati i definirati tipološke pristupe obrade keramičke građe
 7. Samostalno klasificirati i analizirati keramički materijal koristeći prikladnu metodologiju
 8. Izabrati primjerenu znanstvenu analizu za interpretaciju kulturne, socijalne, funkcionalne ili religiozne komponente.
Metode podučavanja
Predavanja Tijekom kolegija studenti na svakom satu uče prepoznavati, klasificirati i definirati određene tipove posuda, načine ukrašavanja i atmosferu pečenja na keramičkim ulomcima iz različitih prapovijesnih razdoblja.
Metode ocjenjivanja
Kroz pismeni ispit na kraju semestra provjerava se prepoznavanje teoretskih i metodoloških okvira obrade keramičke građe te primjena znanja na praktičnim primjerima odabranog materijala.

Obavezna literatura
 1. A. O. Shepard: „Ceramics for the archaeologist“, Carnegie Institution of Washington, Washington 1985.
 2. P. M. Rice: „Pottery Analysis: A source book“, The University of Chicago Press, Chicago & London 1987.
 3. O. S. Rye: «Pottery Technology: Principles and Reconstruction», Manuals on Archeology 4, Washington, Taraxacum, 1988 (drugo izdanje).
 4. Težak-Gregl, T. Uvod u prapovijesnu arheologiju. Leykam international. Zagreb. 2011.
Dopunska literatura
 1. M. Horvat: „Keramika. Tehnologija keramike, tipologija lončenine, keramični arhiv“, Razprave Filozofske fakultete, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana, 1999.
 2. C. Orton, P. Tyers & A. Vince: „Pottery in archaeology“, Cambridge manuals in archaeology, Cambridge University Press, Cambridge 1993.
 3. C. M. Sinopoli: „Approaches to Archaeological Ceramics“, Plenum Press, New York & London 1991.
 4. E. B. Banning: „The Archaeologist's Laboratory. The Analysis of Archaeological Data“, Interdisciplinary Contributions to Archaeology, Springer, New York, 2000.
 5. C. Knappett: „Pottery“ u Archaeological Methods vol. II, ur. H. D. G. Maschner & C. Chippindale, Altamira Press, Oxford 2005, 673-714.
 6. I. K. Whitbread: „Ceramic, petrology, clay geochemistry and ceramic production – from technology to the mind of potter“ u „Handbook of Archaeological Sciences“, ur. D. R. Brothwell & A. M. Pollard, John Wiley & Sons, Ltd, 2004, 449-459.
 7. M. Pollard, C. M. Batt, B. Stern & S. M. M. Young: „Analytical chemistry in archaeology“, Cambridge University Press, 2007.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4. semestar