Naziv
Morfosintaksa srpskog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
146851
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija je usvajanje temeljnih morfoloških i sintaktičkih pojmova, razumijevanje gramatičke strukture srpskog jezika i ovladavanje morfološkom i tvorbenom analizom riječi te morfosintaktičkom analizom rečenice.
Sadržaj
 1. Uvod u morfosintaksu: predmet i ciljevi bavljenja
 2. Temeljni gramatički pojmovi; tipološka podjela jezika; opća obilježja gramatičkog sustava srpskog jezika
 3. Morfološka analiza riječi; morfološke i sintaktičke kategorije u srpskom jeziku
 4. Vrste riječi i njihova klasifikacija; imenske riječi i njima pripadajuće morfološke kategorije
 5. Imenice – kategorijalna i funkcionalna obilježja
 6. Pridjevi - kategorijalna i funkcionalna obilježja
 7. Zamjenice – kategorijalna i funkcionalna obilježja; deiksa; brojevi – kategorijalna i funkcionalna obilježja
 8. Glagoli – kategorijalna i funkcionalna obilježja
 9. Glagoli – kategorijalna i funkcionalna obilježja
 10. Nepromjenjive vrste rječi - semantičko-pragmatička i funkcionalna obilježja
 11. Tvorba riječi: tvorbena analiza, tvorbeni načini, tvorbeno značenje, odnos derivacije i fleksije
 12. Sintagma; prosta rečenica: dijelovi rečenice
 13. Složena rečenica: odnosi prostih rečenica u sklopu složene rečenice; nezavisno složene rečenice
 14. Zavisno složene rečenice
 15. Morfosintaktička analiza rečenice

Ishodi učenja
 1. Definirati, opisati i objasniti osnovne morfološke, tvorbene i sintaktičke pojmove
 2. Opisati i objasniti obilježja morfoloških kategorija srpskog književnog jezika
 3. Opisati i objasniti obilježja sintaktičkih kategorija srpskog književnog jezika
 4. Ovladati morfološkom i tvorbenom analizom promjenjivih vrsta riječi u srpskom jeziku
 5. Primijeniti teorijska znanja u provođenju morfosintaktičke analize rečenica
 6. Prepoznati, razumjeti i objasniti obilježja gramatičke strukture srpskog književnog jezika
Metode podučavanja
Predavanja i seminarski rad; PPT prezentacije, grupne diskusije.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, izrada domaćih zadaća, pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Stanojčić, Živojin (2010): Gramatika srpskog jezika, Kreativni centar, Beograd.
 2. Bugarski, Ranko (1995): Uvod u opštu lingvistiku, ZUNS, Beograd. (izabrana poglavlja)
 3. Piper, Predrag et al (2005): Sintaksa savremenog srpskog jezika, Beogradska knjiga; Institut za srpski jezik SANU. (izabrana poglavlja)
Dopunska literatura
 1. Klajn, Ivan (2002): Tvorba reči u savremenom sprskom jeziku. ZUNS, Beograd; Institut za srpski jezik SANU, Beograd; Matica srpska, Novi Sad
 2. Ašić, Tajana (2014): Nauka o jeziku. ZUNS, Beograd
 3. Piper, Predrag; Topolinjska, Zuzana; Đukanović, Maja Maldžijeva (2009): Južnoslovenski jezici : gramatičke strukture i funkcije. Beogradska knjiga, Beograd

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 7. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 15. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 21. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 23. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 24. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 25. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 26. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 27. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar