Naziv
Nematerijalna kulturna baština
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
184184
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Predmet studente uvodi u problematiku nematerijalne kulturne baštine, s ciljem razumijevanja njezina koncepta i tvorbe. Identificiraju se i obrazlažu zakonodavni okvir i mehanizmi zaštite i očuvanja nematerijalne kulturne baštine te dionici toga procesa. Nematerijalna kulturna baština promatra se u širem kontekstu kulturnih politika. Također, razmatraju se njezine veze s turizmom, politikama različitosti, međukulturnim dijalogom i održivošću. Cilj je kolegija osposobiti studente za kritičko sagledavanje procesa zaštite i očuvanja nematerijalne kulturne baštine te za prepoznavanje i razumijevanje aktera i mehanizama stvaranja baštine i političnosti toga procesa.
Sadržaj
 1. predstavljanje sadržaja predmeta, ishoda učenja i obaveza studenata; pojašnjenje seminarskih zadataka
 2. osnovni pojmovi – nematerijalna kulturna baština
 3. dionici procesa zaštite i očuvanja nematerijalne kulturne baštine – 1 – međunarodna razina
 4. dionici procesa zaštite i očuvanja nematerijalne kulturne baštine – 1 – međunarodna razina
 5. dionici procesa zaštite i očuvanja nematerijalne kulturne baštine – 2 – državna razina
 6. predstavljanje izabranih institucija/udruga/pojedinaca koji se bave nematerijalnom kulturnom baštinom – posjet Ministarstvu kulture
 7. procedura upisa u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske
 8. nematerijalna kulturna baština i popisi/liste/registri
 9. dionici procesa zaštite i očuvanja nematerijalne kulturne baštine – 3 – regionalna i lokalna razina
 10. sustav mjera zaštite i očuvanja nematerijalne kulturne baštine – istraživanje, dokumentacija, edukacija
 11. sustav mjera zaštite i očuvanja nematerijalne kulturne baštine – prezentacija i popularizacija nematerijalne kulturne baštine
 12. nematerijalna kulturna baština i turizam
 13. nematerijalna kulturna baštine i politike različitosti, međukulturni dijalog, autorska prava i održivost
 14. predstavljanje studija slučaja nematerijalne kulturne baštine – Lepoglavsko čipkarstvo
 15. sistematizacija gradiva; evaluacija kolegija

Ishodi učenja
 1. analizirati, tumačiti i vrednovati kulturne fenomene i procese
 2. analizirati i komentirati kulturne raznolikosti u konkretnim društvenim kontekstima
 3. samostalno identificirati etičke probleme u primjeni etnoloških i kulturnoantropoloških spoznaja i rješavati ih u skladu s etičkim načelima struke
 4. samostalno i kreativno djelovati i primjenjivati etnološke i kulturnoantropološke spoznaje u razvoju struke
 5. osmisliti i implementirati usluge, proizvode i projekte utemeljene na etnološkim i kulturnoantropološkim znanjima te namijenjene različitim korisnicima (pojedincima, udrugama, lokalnim zajednicama, gospodarskom sektoru, javnoj i državnoj upravi, međunarodnim organizacijama itd.)
 6. argumentirano i profesionalno komunicirati rezultate istraživanja stručnjacima i ostalim korisnicima
 7. izložiti i tumačiti koncept nematerijalne kulturne baštine
 8. analizirati, tumačiti i vrednovati aktere, diskurse, politike i mehanizme zaštite i očuvanja nematerijalne kulturne baštine
 9. poznavati zakonodavni okvir, stručne procedure i dokumentaciju vezane uz nematerijalnu kulturnu baštinu
 10. kritički analizirati odabrane znanstvene i stručne radove i publikacije te medijski diskurs posvećen nematerijalnoj kulturnoj baštini
 11. analizirati uključivanje stručnjaka u projekte zaštite i očuvanja nematerijalne kulturne baštine
 12. planirati i provesti složeno etnološko i kulturnoantropološko istraživanje odabranih primjera nematerijalne kulturne baštine
Metode podučavanja
Predmet se izvodi u kombinaciji predavanja i seminara. Tijekom semestra studenti provode mentorirano istraživanje (projekt) kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, pišu eseje (koje predaju na Omegu) te usmeno izlažu rezultate istraživanja (referat). Eseji se pri kraju semestra objedinjuju u jedan tekst koji se predaje na Omegu do završetka semestra. U nastavi se koriste različita tehnička pomagala, a potrebni nastavni materijali dostupni su u sustavu Omega.
Metode ocjenjivanja
Obveze studenata tijekom semestra uključuju redovito i aktivno sudjelovanje na nastavi te rad na seminarskim zadacima. Tijekom semestra studenti provode mentorirano istraživanje (projekt) kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, pišu eseje (koje predaju na Omegu) te usmeno izlažu rezultate istraživanja (referat). Eseji se pri kraju semestra objedinjuju u jedan tekst koji se predaje na Omegu do završetka semestra. Način ocjenjivanja: sudjelovanje u seminarskoj nastavi (seminarski zadaci, rasprava) te pismeni i usmeni ispit. Uvjet za izlazak na ispit: obavljeni svi seminarski zadaci. Pravo testiranja kolegija i izlaska na ispit stječe se pravovremenim izvršenjem svih obaveza na kolegiju. Studentima koji ne izvrše sve obaveze onemogućuje se prijava ispita u Studomatu i izlazak na ispit. Ispit je pismeni i usmeni. Pismeni ispit obuhvaća gradivo obrađeno na nastavi i obveznu literaturu. Na usmenom ispitu studenti predstavljaju konačne rezultate istraživanja koje su provodili tijekom semestra, koje povezuju s obrađenim gradivom i obveznom literaturom. Konačnu ocjenu čini: pismeni ispit (50%) te seminarski zadaci i usmeni ispit (50%).

Obavezna literatura
 1. CERIBAŠIĆ, Naila. 2017. "O participacijskom mehanizmu, ulozi zajednica i stručnjaka u programu nematerijalne kulturne baštine: prilog analizi stranputica humanistike". U: Stranputice humanistike. Petar Bagarić, Ozren Biti i Tea Škokić, ur. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 153–185.
 2. HAMERŠAK, Marijana, Iva PLEŠE i Ana-Marija VUKUŠIĆ, ur. 2013. Proizvodnja baštine. Kritičke studije o nematerijalnoj kulturi. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku. (odabrana poglavlja)
 3. HROVATIN, Mirela. 2014. "Procesi očuvanja i popisivanja nematerijalnih kulturnih dobara u Hrvatskoj". Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske 36: 125–136.
 4. FAIRCLOUGH, Graham, Rodney HARRISON, John SCHOFIELD i John H. JAMESON, ur. 2007. The Heritage Reader. Oxon, New York: Routledge. (odabrana poglavlja)
 5. MESKELL, Lynn, ur. 2015. Global Heritage. A Reader. Chichester: Wiley Blackwell. (odabrana poglavlja)
 6. STEFANO, Michelle L. i Peter DAVIS, ur. 2017. The Routledge Companion to Intangible Heritage. London, New York: Routledge. (odabrana poglavlja)
 7. RUSALIĆ, Dragana. 2009. Making the Intangible Tangible. The New Interface of Cultural Heritage. Beograd: Etnografski institut SANU. (odabrana poglavlja)
 8. SMITH, Laurajane i Natsuko AKAGAWA, ur. 2009. Intangible Heritage. London, New York: Routledge. (odabrana poglavlja)
 9. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540e.pdf.
 10. Konvencija o zaštiti nematerijalne kulturne baštine, https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2005_06_5_47.html.
 11. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03, NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11, NN 25/12, NN 136/12, NN 157/13, NN 152/14 i 44/17).
 12. http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=29.
 13. https://ich.unesco.org/.
Dopunska literatura
 1. AUCLAIR, Elizabeth i Graham FAIRCLOUGH, ur. 2015. Theory and Practice in Heritage and Sustainability. Between Past and Future. Oxon, New York: Routledge.
 2. ARIZPE, Lourdes i Cristina AMESCUA, ur. 2013. Anthropological Perspectives on Intangible Cultural Heritage. Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer.
 3. BRADFORD, Gigi, Michael GARY i Glenn WALLACH, ur. 2000. The Politics of Culture. Policy Perspectives for Individuals, Institutions, and Communities. New York, Washington: The New Press, The Center for Arts and Culture.
 4. BUBLE, Sanja i Zoran ČIČA, ur. 2015. Zaštita i očuvanje tradicijske kulturne baštine. Varstvo nepremične kulturne dediščine. Zbornik radova IV. simpozija etnologa konzervatora Hrvatske i Slovenije, Stari Grad na Hvaru, 2010. Zagreb: Hrvatsko etnološko društvo.
 5. HARRISON, Rodney, ur. 2010. Understanding the Politics of Heritage. Manchester: Manchester University Press.
 6. HROVATIN, Mirela. 2014. "Writing an 'Intangible' Text. Between Politics, Science and Bearers". Narodna umjetnost 51/1: 29–54.
 7. HRUBALOVÁ, Lucia, Dario INNOCENTI, Bresena KOPLIKU, Sanja LONČAR, Alexandra-Camelia PORTA i István VALÁNSZKI. 2015. "Valorization of Wood Cultural Heritage (WCH) for Sustainable Future in Danube Region". U: DIAnet International school proceedings. The role of cultural heritage for the sustainable development of the Danube Region, Gorizia 14th-23rd March 2015. Stefano Brumat, ur. Trst: EUT – Edizioni Universita di Trieste, 117–132.
 8. KALMAN, Harold. 2014. Heritage Planning. Principles and Process. London, New York: Routledge.
 9. KAPCHEN, Deborah, ur. 2014. Cultural Heritage in Transit. Intangible Rights as Human Rights. Philadelhia: University of Pennsylvania Press.
 10. KELEMEN, Petra i Sanja LONČAR. 2011. "'Obično' vs. 'atraktivno': kako priče o načinu života postaju dio turističke ponude". Studia ethnologica Croatica 23: 183–214.
 11. KELEMEN, Petra i Nevena ŠKRBIĆ ALEMPIJEVIĆ. 2012. Grad kakav bi trebao biti. Etnološki i kulturnoantropološki osvrti na festivale. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
 12. KIRSHENBLATT-GIMBLETT, Barbara. 1998. Destination Culture. Tourism, Museums, and Heritage. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
 13. KUSTEC LIPICER, Simona. 2012. Vrednovanje javnih politika. Zagreb: Disput.
 14. LABADI, Sophia. 2013. UNESCO, Cultural Heritage, and Outstanding Universal Value. Value-based Analyses of the World Heritage and Intangible Cultural Heritage Conventions. Lanham, New York, Toronto, Plymouth: Altamira Press.
 15. LANGFIELD, Michele, William LOGAN i Mariread Nic CRAITH, ur. 2009. Cultural Diversity, Heritage and Human Rights. Intersections in Theory and Practice. London, New York: Routledge.
 16. MLINAR, Ana, ur. 2003. Zbornik radova. II. Simpozij etnologa konzervatora Hrvatske i Slovenije. Zaštita i očuvanje tradicijske kulturne baštine. – Tradicijska kulturna baština kao resurs gospodarskog razvoja države. Starigrad-Paklenica, 6.-8. lipnja 2001. Zagreb: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Konzervatorski odjel.
 17. NIKOČEVIĆ, Lidija, Ljiljana GAVRILOVIĆ, Mirela HROVATIN, Daniela Angelina JELINČIĆ, Jadran KALE, Dragana Lucija RATKOVIĆ, Amy MOUNTCASTLE, Peter SIMONIČ i Tvrtko ZEBEC. 2012. "Kultura ili baština? Problem nematerijalnosti". Etnološka tribina 35: 7–56.
 18. PETROVIĆ LEŠ, Tihana i Tomislav PLETENAC, ur. 2006. Etnologija i kulturni turizam. Zagreb: Filozofski fakultet, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju.
 19. PETROVIĆ LEŠ, Tihana, ur. 2006. Festivali čipke i kulturni turizam, Zbornik radova sa zanstveno-stručnoga skupa. Lepoglava: Turistička zajednica grada Lepoglave, Grad Lepoglava.
 20. PETROVIĆ LEŠ, Tihana. 2008. Lepoglavsko čipkarstvo. Srednja Europa. Zagreb.
 21. RUGGLES, D. Fairchild i Helaine SILVERMAN, ur. 2009. Intangible Heritage Embodied. Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer.
 22. SILVERMAN, Helaine i D. FAIRCHILD RUGGLES, ur. 2007. Cultural Heritage and Human Rights. New York: Springer.
 23. SMITH, Laurajane. 2006. Uses of Heritage. Oxon, New York: Routledge.
 24. STEFANO, Michelle L., Peter DAVIS i Gerard CORSANE, ur. 2012. Safeguarding Intangible Cultural Heritage. Woodbridge: The Boydell Press.
 25. TIMOTHY, Dallen J. 2011. Cultural Heritage and Tourism. An Introduction. Bristol, Buffalo, Toronto: Channel View Publications.

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 14. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 15. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 17. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 19. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 21. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 22. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 23. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 24. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 25. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 26. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 29. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 32. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar