Naziv
Brončano doba Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Arheologija brončanog doba I
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
64238
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznati studente s temeljnim spoznajama o brončanom dobu, kronologijom brončanog doba Hrvatske u okviru srednje i jugoistočne Europe, materijalnom kulturom brončanodobnih grupa na prostoru Hrvatske te prepoznavanje osnovnih karakteristika pojedinih kulturnih pojava
Sadržaj
 1. Uvod u brončano doba (metalurgija, kronologija, društvo)
 2. Povijest istraživanja i kronologija brončanog doba u Hrvatskoj
 3. Rano brončano doba u sjevernoj Hrvatskoj
 4. Rano brončano doba na Jadranu i u Lici
 5. Srednje brončano doba u sjevernoj Hrvatskoj
 6. Srednje brončano doba na Jadranu i u Lici
 7. Kultura polja sa žarama u sjevernoj Hrvatskoj – starija faza
 8. Ostave brončanog doba kao arheološki izvor
 9. Prijelaz starije na mlađu fazu kasnog brončanog doba i problem kronologije
 10. Mlađa faza kulture polja sa žarama u sjevernoj Hrvatskoj
 11. Kasno brončano doba na Jadranu i u Lici i problem prijelaza u starije željezno doba
 12. „Tračko-kimerijsko“ pitanje
 13. Prijelaz kasnog brončanog na starije željezno doba u sjevernoj Hrvatskoj

Ishodi učenja
 1. Moći prepoznati kronološki i kulturološki indikativan arheološki materijal u sjevernoj Hrvatskoj u vrijeme ranog brončanog doba
 2. Moći prepoznati kronološki i kulturološki indikativan arheološki materijal na Jadranu i u Lici u vrijeme ranog brončanog doba
 3. Moći prepoznati kronološki i kulturološki indikativan arheološki materijal u sjevernoj Hrvatskoj u vrijeme srednjeg brončanog doba
 4. Moći prepoznati kronološki i kulturološki indikativan arheološki materijal na Jadranu i u Lici u vrijeme srednjeg brončanog doba
 5. Nabrojati i prepoznati tipove metalnih predmeta unutar ostava brončanog doba i povezati ih s prostorom srednje Europe
 6. Moći prepoznati kronološki i kulturološki indikativan arheološki materijal u sjevernoj Hrvatskoj u vrijeme kulture polja sa žarama
 7. Moći prepoznati kronološki i kulturološki indikativan arheološki materijal na Jadranu i u Lici u vrijeme kasnog brončanog doba
 8. Moći objasniti kronološke i tipološke promjene vezane uz „Tračko-kimerijsko“ pitanje
 9. Moći objasniti zbivanja na prijelazu kasnog brončanog na starije željezno doba u sjevernoj Hrvatskoj
Metode podučavanja
Prezentacija slikovnog materijala na predavanjima.
Metode ocjenjivanja
Kolokviji, usmeni i pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Bronasta doba na Slovenskem, Narodni muzej Ljubljana, Ljubljana 1987., katalog izložbe
 2. Čović B., Bronzano doba, Barice-Gređani – Kulturna grupa, Kultura polja sa žarama, u: Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine 1, Sarajevo 1988., 21-23., 60-61., 100-102.
 3. Čović B., Počeci metalurgije željeza na sjeverozapadnom Balkanu, GCBI knj. XVIII/16, Sarajevo 1980., 63-79.
 4. Čović B., Posuška kultura, GZM 44, Sarajevo 1989, 61. i dalje
 5. Dimitrijević S., Die frühe Vinkovci-Kultur, OA 7, Zagreb 1982, 7.-31.
 6. Dular J., Ältere, mittlere und jüngere Bronzezeit in Slowenien – Forschungsstand und Probleme, AV 50, Ljubljana 1999., 81-96.
 7. Dular J., Začetki železnodobne poselitve v osrednji Sloveniji, AV 44, Ljubljana 1993., 101-112.
 8. Forenbaher S., Nalazišta grupe Belegiš II u istočnoj Slavoniji, Opuscula archaeologica 15, Zagreb 1991., 47-69.
 9. Hungarian Archeology at the Turn of the Millennium, skupina autora, Budapest 2003. The Bronze Age, 141.-174.
 10. Kemenczei T., The Beginning of the Iron Age: The Pre-Scythians (8th century BC), 177-179.
 11. Kossack G., «Kimmerische» Bronzen, Bemerkungen zur Zietstellung in Ost- und Mitteleuropa, Situla 20/21, Ljubljana 1980., 95-143.
 12. Ložnjak Dizdar D., Naseljenost Podravine u starijoj fazi kulture polja sa žarama, Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu vol. 22(2005), Zagreb 2005, 25-58.
 13. Majnarić-Pandžić N., Brončano i željezno doba, u: S. Dimitrijević-T. Težak-Gregl-N. Majnarić-Pandžić, Prapovijest, Povijest umjetnosti u Hrvatskoj knj. 1, Naprijed, Zagreb 1998., 161-369.
 14. Majnarić-Pandžić N., Prilog poznavanju kasnoga brončanog doba u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Arheološki radovi i rasprave 11, Zagreb 1988., 9-32.
 15. Majnarić-Pandžić N., Prilog problematici licenske keramike u sjevernoj Jugoslaviji, AV XXVII (1976), Ljubljana 1977., 68-81.
 16. Majnarić-Pandžić N., Srednje brončano doba u istočnoj Slavoniji, Izdanja HAD-a sv. 9, Zagreb 1984., 63-90.
 17. Medović P., Geneza kultura starijeg gvozdenog doba u jugoslovenskom Podunavlju, u: Kulture gvozdenog doba jugoslovenskog Podunavlja, Balkanološki institut SANU, Posebna izdanja 55, (ur. N. Tasić), Beograd 1994., 45-50.
 18. Metzner-Nebelsick C., Abschied von den «Thrako-Kimmeriern»? – Neue Aspekte der Interaktion zwischen karpatenländischen Kulturgruppen der späten Bronze- und frühen Eisenzeit mit der osteuropäischen Steppenkoine, u: Das Karpatenbecken und die osteuropäische Steppe, Prähistorische Archäologie in Südosteuropa Band 12 (Hrsg. B. Hänsel-J. Machnik), München 1998., 361.-422.
 19. Müller-Karpe H., Zur Definition und Benennung chronologischer Stufen der Kupferzeit, Bronzezeit und älteren Eisenzeit, Jahresbericht des Instituts für Vorgeschichte der Universität Frankfurt, Frankfurt a. M. 1974., 7-18.
 20. Neugebauer J.-W., Bronzezeit in Ostösterreich, St. Pöllten 1994.
 21. Pare C. F. E., Bronze and the Bronze Age, u: Metals Make The World Go Round, The Supply and Circulation of Metals in Bronze Age Europe, (ed. By C. F. E. Pare), Proceedings of a conference held at the University of Birmingham in June 1997, Oxbow Books, Oxford 2000, 1-38.
 22. Pare C. F. E., Chronology in Central Europe at the End of the Bronze Age, Acta Archaeologica 67, København 1996., 99-120.
 23. Praistorija jugoslavenskih zemalja IV, skupina autora, Sarajevo 1983 : Batović Š., Kasno brončano doba na istočnom jadranskom primorju, 271.-373. Čović B., Srednje bronzano doba u Istri, 233-241. Drechsler-Bižić R., Japodska kulturna grupa, 374.-389. Drechsler-Bižić R., Srednje brončano doba u Lici i Bosni, 242-270. Marović I. –Čović B., Cetinska kultura, 191.-231. Vinski-Gasparini K., Kultura polja sa žarama sa svojim grupama, 547.-617. Vinski-Gasparini K., Ostave s područja kulture polja sa žarama, 647.-667.
 24. Šimić J., Kulturne skupine s inkrustiranom keramikom u brončanom dobu sjeveroistočne Hrvatske, HAZU Zavod za znanstveni i umjetnički rad Osijek-Muzej Slavonije Osijek, Biblioteka Slavonije i Baranje knjiga 2, Zagreb-Osijek 2000., 13.-22., 52.-62., 91.-110
 25. Šimić J., Nalazišta daljske grupe u Daljskoj planini – Prilog proučavanju brončanog i starijeg željeznog doba u sjeveroistočnoj Hrvatskoj, Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 10 (1993.), Zagreb 1996., 35-46.
 26. Tasić N., Die Vatin-Kultur, u: Kulturen der Frühbronzezeit das Karpatenbeckens und Nordbalkans, (Hrsg. N. Tasić), Beograd 1984., 59-81.
 27. Tasić N., Die Zone Südpannoniens und der Donauniederung in der Frühen Bronzezeit, Kulturgeschichtliches Aussehen, Balcanica XXVI, Beograd 1995., 7-33.
 28. Tasić N., Nekropola u Belegišu i problem belegiške kulture, u: Vranić S., Belegiš, Stojića gumno-nekropola spaljenih pokojnika, Muzej grada Beograda, Posebna izdanja X, (ur. S. Todorović), Beograd 2002., 168-184
 29. Teržan B. (ed.), Depojske in pozamesne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem I-II, KatMon 29-30, Ljubljana 1996.(poglavlje P. Turka 89.-121. i B. Teržan 243.-257.
 30. Teržan B., An Outline of the Urnfield Culture Period in Slovenia, AV 50, Ljubljana 1999., 97-143.
 31. Teržan B., Stand und Aufgaben der Forschungen zur Urnenfelderzeit in Jugoslawien, Beiträge zur Urnenfelderzeit nördlich und südlich der Alpen, u: Monographien RGZM 35, Mainz 1995.
Dopunska literatura
 1. Forenbaher S., Radiocarbon dates and absolute chronology of the central European Early bronze Age, Antiquty vol. 67 number 255, London 1993., 218-220, 235-256.
 2. Gabrovec S., Začetak halštatskega obdobja v Sloveniji, AV XXIV (1973), Ljubljana 1975., 338-384.
 3. Gazdapusztai G., Caucasian Relations of the Danubian Basin in the Early Iron Age, AAASH XIX/3-4, Budapest 1967., 307-344.
 4. Rychner V., Stand und Aufgaben dendrochronologischer Forschung zur Urnenfelderzeit, Monographien RGZM 35, Mainz 1995., 455-487.
 5. Vrdoljak S., Tipološka klasifikacija kasnobrončanodobne keramike iz naselja Kalnik-Igrišče (SZ Hrvatska), Opusc. A. 18, Zagreb 1994., 7-81.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 6. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 14. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 15. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 22. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 23. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 24. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 25. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 26. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 27. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 28. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar