Naziv
Portugalska fonetika i fonologija 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
36046
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Govorne vježbe
15

Cilj
Uvod u fonetiku i fonologiju kao lingvističke discipline, uz pregled najznačajnijih suvremenih jezikoslovnih teorija vezanih uz to područje. Fonetika; podjela fonetike. Glasovi i njihove kombinacije. Primijenjena fonetika. Fonologija; podjela fonologije. Fonemi i distinktivna obilježja. Fonološki sustavi. Suprasegmentalna obilježja. Upoznavanje fonetskog i fonološkog sustava suvremenog portugalskog jezika (prati praktične vježbe u fonolaboratoriju). U okviru vježbi obrađuje se portugalskih izgovorni materijal; monoftonzi, diftonzi i triftonzi; naglašeni i nenaglašeni slogovi; nazali; otvoreni i zatvoreni samoglasnici; različiti izgovori grafema s, g, c, o, e i x. Stjecanje uvida u fonetiku i fonologiju kao temeljne lingvističke discipline, u njihove ključne pojmove i temeljne jedinice. Upoznavanje portugalskog fonetskog i fonološkog sustava, kao priprema za praktično usvajanje portugalskog fonetizma. Razvijanje sposobnosti auditivne identifikacije glasova i njihove pravilne artikulacije te otklanjanje nepravilnosti u izgovoru.
Sadržaj
 1. Orijentacijski tjedan
 2. Uvodni sat
 3. Pregled bavljenja fonetikom i fonologijom kroz povijest lingvistike
 4. Artikulacijska fonetika - anatomija
 5. Artikulacijska fonetika - mjesto tvorbe glasova
 6. Artikulacijska fonetika - način tvorbe glasova
 7. Akustička fonetika - teorija zvuka
 8. Akustička fonetika - tipovi zvuka
 9. Akustička fonetika - prikaz zvuka
 10. Akustička fonetika - govorni zvuk
 11. Akustička fonetika - vokali i konsonanti
 12. Anatomija uha
 13. Percepcija govora
 14. Percepcija govora
 15. Uvod u vokalski sustav portugalskog jezika

Ishodi učenja
 1. Steći uvid u predmet fonetike kao stručno-znanstvene discipline i njezinu metodu
 2. Identificirati i rekonstruirati osnovna fonetska obilježja portugalskoga jezika
 3. Objasniti artikulacijske karakteristike portugalskih glasova
 4. Steći svijest o vlastitoj artikulacijskoj izvedbi i pronaći način za uklanjanje izgovornih nedostataka
 5. Usvojiti artikulacijske vještine izgovora, s posebnim obzirom na poluvokale i nazale
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Škiljan, D. Pogled u lingvistiku. Rijeka: Naklada Benja, 1994. (4. poglavlje ? Fonologija)
 2. Cunha, C.; Cintra, L.F. Lindley. Nova Gramática do Português Contemporâneo. Edições João Sá da Costa, Lisboa 1999.
 3. Mateus, Maria Helena Mira, Isabel Falé e Maria João Freitas. Fonética e Fonologa do Português; Universidade Aberta, Lisboa 2005
 4. Martins M. R. D. Ouvir falar. Lisboa: Caminho, 1998.
Dopunska literatura
 1. Cuesta, P. Vasquez; Luz, M.A. Mendes da. Gramática da Língua Portuguesa. Lisboa: Edições 70, 1983.
 2. Martinet, A. Osnove opće lingvistike. Zagreb: GZH, 1982.
 3. Malmberg, B. Fonetika. Zagreb: IVOR, 1995.
 4. Brosnahan, L.F. Introduction to Phonetics. Cambridge/London/New York/Melbourne: Cambridge University Press, 1976.
 5. Câmara, J. Mattoso Jr. The Portuguese Language. Chicago: 1972. (Phonology - str. 23-57)
 6. Faria, I. Hub; Pedro, E. Ribeiro; Duarte, I.; Gouveia, C. A.M. Introdução à Linguística Geral e Portuguesa. Lisboa: Editorial Caminho, SA, 1996. (Cap. 3 ? Fonética; Cap. 4 - Fonologia)
 7. CDROM: Diálogos de um Quotidiano. Lisboa: Universidade Aberta.

Obavezan predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar