Naziv
Portugalska fonetika i fonologija 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
36048
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Govorne vježbe
15

Cilj
Fonetski i fonološki sustav suvremenog portugalskog jezika. Fonološke teorije i modeli. Fonologija i prozodija. Novi portugalski pravopis.
Sadržaj
 1. Novi portugalski pravopis.
 2. Novi portugalski pravopis, polemika.
 3. Vokalski sustav portugalskog jezika.
 4. Vokalski sustav portugalskog jezika.
 5. Konsonantski sustav portugalskog jezika.
 6. Konsonantski sustav portugalskog jezika.
 7. Fonološke teorije i modeli.
 8. Fonološke teorije i modeli.
 9. Segmenti i distinktivna obilježja.
 10. Segmenti i distinktivna obilježja.
 11. Struktura sloga.
 12. Fonološki procesi.
 13. Fonetska transkripcija.
 14. Fonetska transkripcija.
 15. Ponavljanje i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. Upoznati se s povijesnim razvojem opće i portugalske fonologije
 2. Identificirati razlike u pristupu fonoloških škola identifikaciji fonološkoga materijala
 3. Usvojiti temeljne pojmove suvremene fonološke teorije i metode analize
 4. Objasniti glavne razlike između između hrvatskoga i portugalskoga fonološkoga materijala
 5. Uvježbati izgovor portugalskoga jezika s posebnim obzirom na suprasegmentalne fenomene
 6. Uočiti i objasniti vlastite artikulacijske i intonacijske nesigurnosti i stvoriti uvjete za njihovo uklanjanje
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Mateus, Maria Helena Mira, Isabel Falé e Maria João Freitas. Fonética e Fonologa do Português; Universidade Aberta, Lisboa 2005
Dopunska literatura
 1. Škiljan, D. Pogled u lingvistiku. Rijeka: Naklada Benja, 1994. (4. poglavlje: Fonologija)
 2. Cuesta, P. Vasquez; Luz, M.A. Mendes da. Gramática da Língua Portuguesa. Lisboa: Ediç?es 70, 1983.
 3. Martinet, A. Osnove opće lingvistike. Zagreb: GZH, 1982.
 4. Câmara, J. Mattoso Jr. The Portuguese Language. Chicago: 1972. (Phonology - str. 23-57)
 5. Faria, Isabel Hub; Gouveia, Carlos, Pedro, Emília, Duarte, Inês (orgs). Introdução à Linguística Geral e Portuguesa. (cap. 4) Caminho, Lisboa 1975
 6. Mateus, Maria Helena Mira; Andrade, Amália; Viana, Maria do Céu; Villalva, Alina. Fonética, Fonologia e Morfologia do Português. Universidade Aberta, Lisboa 1990

Obavezan predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar