Naziv
Portugalska kultura i civilizacija 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
36749
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
15

Cilj
Uz pretpostavku da studenti do upisa na studij nisu imali prilike proširiti svoje spoznaje o portugalskoj kulturi i civilizaciji, kolegij im pruža pregled glavnih povijesnih, društvenih i kulturnih tokova i institucija te civilizacije od najstarijih vremena do XVI. stoljeća kao osnovu za prepoznavanje njezinih specifičnosti unutar europskog civilizacijskog kruga.
Sadržaj
 1. Uvodne obavijesti – opis kolegija, dogovor o načinu rada tijekom semestra, obvezama studenata i završnom ispitu, pregled primarne i sekundarne literature.
 2. Portugal danas; osnovne naznake o različitim aspektima portugalske civilizacije, političkim, kulturnim i gospodarskim odrednicama suvremenog Portugala u europskom kontekstu. Ukazivanje na tragove i utjecaj portugalske civilizacije u Latinskoj Americi, Africi, Aziji i Oceaniji.
 3. Portugal – geografsko-civilizacijske značajke. Ukazivanje na različitosti između sjevera i juga, obalnog područja i unutrašnjosti. Kratki pregled povijesti portugalskog jezika.
 4. Izlaganje studenta na temu portugalskih regija i najvažnijih centara pokrajina sjeverno od rijeke Tejo. Porto.
 5. Izlaganje studenta na temu portugalskih regija i najvažnijih centara pokrajina južno od rijeke Tejo te autonomnih regija Madeire i Azorskog otočja. Lisabon.
 6. Prethistorijske kulture i prve migracije na Iberskom poluotoku. Kelti. Rimska okupacija.
 7. Provale «barbara». Vizigoti. Mauri. Izlaganje studenata o azuleju.
 8. Počeci i razvoj rekonkviste. Novi kršćanski entiteti na Iberskom poluotoku. Portugalska grofovija. Afonso Henriques. Bitka kod Ouriquea.
 9. Srednjovjekovni, feudalni Portugal. Kratak pregled vladara. D. Dinis. Galješko-portugalska lirika. Ordem de Cristo.
 10. Studentsko izlaganje na temu odnosa povijesnih činjenica i legende u “epizodi” o smrti Inês de Castro (u kontekstu vladajuće politike i odnosa snaga datog razdoblja), te njezinih odjeka u portugalskoj umjetnosti, poglavito književnosti. Koimbarsko sveučilište i njegovi običaji. Romanička arhitektura u Portugalu.
 11. Revolucija 1383-85.; smjena dinastije. Gotika.
 12. Portugalski vladari, političke, gospodarske i društvene okolnosti u 15. stoljeću. Osvajanje Ceute – “vrata” u sjevernu Afriku i početak prekomorske ekspanzije. Razvoj pomorstva.
 13. Stjecaj različitih čimbenika i motivi koji su pridonijeli stvaranju “pogodne klime” za prekomorsku ekspanziju Portugala. Općenita obilježja epohe otkrića i kolonizacije; njezine etape od 15. do 20. stoljeća. Studentska izlaganja o Vascu da Gami i otkriću Brazila. “Podjele svijeta” između Španjolske i Portugala.
 14. Studentsko izlaganje o manuelinskom stilu.
 15. Obavijesti o završnom ispitu.

Ishodi učenja
 1. navesti i opisati glavne povijesne, društvene i kulturne elemente portugalske civilizacije od najstarijih vremena do XVI. stoljeća.
 2. prepoznavati specifičnosti portugalske kulture I civilizacije unutar europskog civilizacijskog kruga.
 3. usporediti i komentirati kulturne, društvene i povijesne procese unutar portugalske kulture i civilizacije.
 4. samostalno istražiti i komentirati elemente portugalske kulture i civilizacije određene odabranom temom seminarskog rada.
 5. osmisliti i prezentirati svoj rad pred kolegama
Metode podučavanja
Predavanja, ppt prezentacije, audio i video sadržaji te seminarska izlaganja.
Metode ocjenjivanja
Seminarski rad i pimeni ispit. U pismenom ispitu studenti će morati navesti, opisati, usporediti i komentirati kulturne, društvene i povijesne procese unutar portugalske kulture i civilizacije. Izradom seminarskog rada studenti moraju pokazati da su sposobni samostalno istražiti i komentirati elemente portugalske kulture i civilizacije određene odabranom temom rada.

Obavezna literatura
 1. Talan, N. Portugal. Zagreb : Školska knjiga, 2011.
 2. Talan, N. Povijest portugalske književnosti. Zagreb: Školska knjiga, 2004.
 3. Birmingham, D. Povijest Portugala. Zagreb: Grapa, 2004.
Dopunska literatura
 1. Saraiva, J. H. Historia concisa de Portugal. Lisboa : Publicações Europa-América, 1993.
 2. Marques, A.H. de Oliveira. História de Portugal (I, II i III). Lisboa: Palas Editores, 1985.
 3. Dicionário de História de Portugal (6 svezaka). Porto: Livraria Figueirinhas, 1981.
 4. Saraiva, A.J. A Cultura em Portugal, Teoria e História (Livro I Introduçao Geral Cultura Portuguesa). Lisboa: 1982.
 5. Peres, D. História dos Descobrimentos Portugueses. Porto: Vertente, 1983.
 6. Sérgio, A. Introduçao Geográfico-Sociológica História de Portugal. Lisboa: Livraria Sá da Costa Editora, 1982.
 7. Sérgio, A. Breve Interpretaçao da História de Portugal. Lisboa: Livraria Sá da Costa Editora, 1983.
 8. Fernandes, J.M. Architecture. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1991.
 9. Miranda, M.A.; Serrao, V.; Machado, J.A. Gomes; Silva, R. Henriques da. History of Plastic Arts. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1991.
 10. Nery, R. Vieira; Castro, P. Ferreira de. History of Music. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1991.
 11. Talan, N. Hrvatska/Portugal. Kulturno povijesne veze kroz stoljeća. Zagreb: Društvo hrvatskih književnika, 1996.
 12. Barreto, L.F. Descobrimentos e Renascimento. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1983.

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 7. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 15. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 23. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 24. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 25. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 26. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 27. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 28. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 29. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar