Naziv
Portugalska kultura i civilizacija 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
36751
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
15

Cilj
kolegij pruža pregled portugalske kulture i civilizacije od XVI. stoljeća do danas, koji bi studentima trebao omogućiti uočavanje specifičnosti portugalske civilizacije u europskom kontekstu te olakšati snalaženje u proučavanju portugalskog jezika i kulture.
Sadržaj
 1. Uvodne obavijesti – opis kolegija, dogovor o studentskim izlaganjima i načinu rada, obvezama studenata i završnom ispitu, pregled primarne i sekundarne literature. Podjela seminarskih tema.
 2. Portugal nakon epohe velikih otkrića: posljedice prekomorske ekspanzije. Izlaganje na temu: Sebastijanizam. Povijesni značaj Sebastijanovog pohoda na sjever Afrike. Začetak mita o Sebastijanovom povratku i njegov odraz u kulturi i društvu. Filipinsko razdoblje u portugalskoj povijesti.
 3. Izlaganje studenata na temu Camõesa. Povratak portugalske dinastije na vlast. Osamnaesto stoljeće. Zlatno doba modernog Portugala.
 4. Izlaganja studenata o povijesnoj ličnosti Markizu od Pombala te njegovim reformama i o lisabonskom potresu.
 5. Francuska revolucija, izlaganje studenata o Napoleonovim osvajanjima. Izlaganje studenta na temu pirinejskih ratova te francuskih invazija. Začeci republikanskih ideja. Izlaganje nastavnika na temu ustavne monarhije te uspostavljanja brazilske neovisnosti, Marija II, Kratak osvrt na romantizam u arhitekturi: Sintra – Palácio da Pena.
 6. D. Luís, D. Carlos. mapa cor-de-rosa.Antonia Pusich,Rafael Bordalo Pinheiro – Zé Povinho. Suvremena portugalska povijest (XX. st.): uspostavljanje republike.
 7. izlaganje studenata o Fadu.
 8. Saudade. Modernizam u portugalskoj umjetnosti: Almada Negreiros. Fernando Pessoa (izlaganje studenata).
 9. Nova država i salazarizam. Izlaganje studenata o Salazarovoj diktaturi.
 10. Portugalska povijest nakon Salazara. Umjetnost za vrijeme diktature. Revolucija crvenih karanfila. Dekolonizacija. Postkolonijalna situacija.
 11. Suvremeni Portugal: vanjska politika, gospodarstvo, iseljenici. Izlaganje studenata o likovnoj umjetnosti 19. i 20. stoljeća u Portugalu. Arhitektura: Álvaro Siza.
 12. Suvremena portugalskaknjiževnost. Izlaganje studenata na temu portugalskog književnika Joséa Saramaga.
 13. Uvod u portugalski film.
 14. Klasična glazba: Fernando Lopes Graça, Emmanuel Nunes. Música de Intervenção. Popularna i rock glazba: Madredeus, Clã, Xutos e Pontapés.
 15. Dokumentarac o luzofonskoj glazbi. Obavijesti o ispitu.

Ishodi učenja
 1. navesti i opisati glavne povijesne, društvene i kulturne elemente portugalske civilizacije od XVI. stoljeća do danas.
 2. prepoznati i izdvojiti specifičnosti portugalske kulture I civilizacije unutar europskog civilizacijskog kruga.
 3. usporediti i komentirati kulturne, društvene i povijesne procese unutar portugalske kulture i civilizacije.
 4. samostalno istražiti i komentirati elemente portugalske kulture i civilizacije određene odabranom temom seminarskog rada.
 5. osmisliti i prezentirati svoj rad pred kolegama
Metode podučavanja
Predavanja, ppt prezentacije, audio i video sadržaji te seminarska izlaganja.
Metode ocjenjivanja
Seminarski rad i pismeni ispit. U pismenom ispitu studenti će morati navesti, opisati, usporediti i komentirati kulturne, društvene i povijesne procese unutar portugalske kulture i civilizacije. Izradom seminarskog rada studenti moraju pokazati da su sposobni samostalno istražiti i komentirati elemente portugalske kulture i civilizacije određene odabranom temom rada.

Obavezna literatura
 1. Talan, N. Portugal. Zagreb: Školska knjiga, 2011.
 2. Talan, N. Povijest portugalske književnosti. Zagreb: Školska knjiga, 2004.
 3. Birmingham, D. Povijest Portugala. Zagreb: Grapa, 2004.
Dopunska literatura
 1. Talan, N. Hrvatska/Portugal - Kulturno povijesne veze kroz stoljeća. Zagreb: Društvo hrvatskih književnika, 1996.
 2. Marques, A.H. de Oliveira. História de Portugal (I, II i III). Lisboa: Palas Editores, 1985.
 3. Dicionário de História de Portugal (6 svezaka). Porto: Livraria Figueirinhas, 1981.
 4. Saraiva, A.J. A Cultura em Portugal, Teoria e História (Livro I Introduçao Geral Cultura Portuguesa). Lisboa: 1982.
 5. Barreto, L.F. Descobrimentos e Renascimento. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1983.
 6. Peres, D. História dos Descobrimentos Portugueses. Porto: Vertente, 1983.
 7. Sérgio, A. Introduçao Geográfico-Sociológica História de Portugal. Lisboa: Livraria Sá da Costa Editora, 1982.
 8. Saraiva, J. H. História Concisa de Portugal. Lisboa: Publicaçoes Europa-América, Lda, 1983.
 9. Fernandes, J.M. Architecture. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1991.
 10. Miranda, M.A.; Serrao, V.; Machado, J.A. Gomes; Silva, R. Henriques da. History of Plastic Arts. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1991.
 11. Nery, R. Vieira; Castro, P. Ferreira de. History of Music. Lisboa: Imprensa Nacional- Casa da Moeda, 1991.

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 7. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 8. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 15. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 16. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 21. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 24. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 25. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 26. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 27. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 28. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 29. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar