Naziv
Poslovni portugalski jezik I
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
52290
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj kolegija je upoznati studente s osnovama poslovne komunikacije na portugalskom jeziku i s elementima brazilske kulture koji su relevantni u poslovnoj komunikaciji.
Sadržaj
 1. Uvodne obavijesti – opis kolegija, dogovor o načinu rada tijekom semestra, obvezama studenata. Upoznavanje s planom i programom.
 2. Poslovna komunikacija na portugalskom jeziku.
 3. Vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu «Novinski oglasi»
 4. Vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu «Novinski oglasi»
 5. Vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu «Izrada komentara na novinske članke»
 6. Vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu: «Pismo - molba za zapošljavanje »
 7. Vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu: «Pismo - molba za zapošljavanje »
 8. Vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu «Cirkularno pismo»
 9. Elementi brazilske kulture relevantni u poslovnoj komunikaciji.
 10. Poslovni jezik u turističkoj djelatnosti. Vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu «Važni gradovi Brazila» (prezentacije studenata)
 11. Poslovni jezik u turističkoj djelatnosti. Vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu «Putovanje i turizam »
 12. Vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu «Putovanje i turizam »
 13. Vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu «Povijesno-turističke znamenitosti»
 14. Vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu «Povijesno-turističke znamenitosti»
 15. Završne primjedbe.

Ishodi učenja
 1. Pisati poslovne dopise na portugalskom jeziku.
 2. Svladati osnove usmene poslovne komunikacije na portugalskom jeziku.
 3. Prepoznati specifičnosti brazilske varijante portugalskog jezika i elemente brazilske kulture relevantne u poslovnoj komunikaciji.
Metode podučavanja
predavanja, vježbe usmenog i pismenog izražavanja i prezentacije
Metode ocjenjivanja
trajno praćenje, obvezatne domaće zadaće i obvezno sudjelovanje u nastavi.

Obavezna literatura
 1. Panorama Brasil, Ensino do Português do Mundo dos Negócios, Ed. Galpão, 2006
 2. A Entrevista Escrita e o Perfil: Técnicas de Jornalismo. Ed. Inqéritos, 2002
 3. Cascais, Fernando. Dicionário de Jornalismo: As Palavras dos Media. Lisboa: Verbo, 2001
 4. Estrela, Edite, Pinto Correia, J. David. Guia Essencial da Língua Portuguesa Para a Comunicação Social. Lisboa: Editorial Notícias, 1999
 5. Tavares, A. A Actualidade em Português. Lisboa: Lidel, 2002.
Dopunska literatura
 1. Watt, David. Gestão de Eventos em Lazer e Turismo. Diversos, 2004
 2. Correspondência Comercial em Línguas Estrangeiras. Lisboa: Universidade Aberta, 1999
 3. Martins, David Pontes. Dicionário Comercial Português, Lisboa: Rés, 1990
 4. Teses, Relatórios e Trabalhos Escolares: Sugestões Para a Estruturação da Escrita. Lisboa: Universidade Católica Portuguesa

Izborni predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar