Naziv
Povijest antropologije
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
117959
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj je kolegija dati kritički pregled i studentima dodatno učiniti bliskim ključne ideje, znanstvenike i teorijske pravce od začetka antropološke misli do danas. Na kolegiju će se, između ostaloga, obraditi sljedeće teme: počeci znanstvenoga proučavanja čovjeka, prosvjetiteljstvo i romantizam, evolucionizam, difuzionizam, viktorijansko razdoblje, klasična sociologija, četiri utemeljitelja antropologije, institucionalizacija antropologije, škola kultura i ličnost, „srodstvologija", funkcionalizam, neoevolucionizam i kulturna ekologija, teorija sustava, simbolička antropologija, strukturalizam, strukturalni marksizam, politička ekonomija, refleksivnost, etnicitet, teorija prakse, sociobiologija, postkolonijalizam i globalizacija.
Sadržaj
 1. Uvodni pregled sadržaja kolegija. Teme: objašnjenje načina rada i korištenih metoda, preciziranje studentskih obveza, komentiranje popisa literature, definiranje načina korištenja literature u okviru seminara.
 2. Početci: u predavanju i seminaru će se razmatrati početci znanstvenoga promišljanja Nas i Drugih. Neke teme: Herodot, Srednji i Novi vijek, Prosvjetiteljstvo i Romantizam.
 3. Viktorijanci: razmatrat će se pojava međunarodne znanosti kao kontekst nastanka antropologije. Neke teme: biološki i socijalni evolucionizam - Morgan, Marx, Tylor i drugi Viktorijanci, ekspedicije, Frazer i difuzionizam.
 4. Tylor, Frazer, Difuzionizam, Durkheim, Weber, Boas
 5. Malinowski, Radcliffe-Brown, Mauss
 6. Dakar-Djoubuti expedition, Benedict, Mead, Kroeber, Sapir, Chicago School
 7. Fortes, Evans-Pritchard, Firth, Bateson, White, Lowie, Steward, Rappaport
 8. Polanyi, Sahlins, Worsley, Gluckmann, Firth, Leach, Barth, Linton, Goffman, Bateson
 9. Turner, Douglas, Ethnoscience, Geertz, Schneider, Levi-Strauss
 10. Structural Marxism, Sahlins, Harris, Wolf, Feminism, Reflexive fieldwork
 11. Ethnicity, Ortner, Giddens, Bourdieu, Wilson, Freeman, Gellner, Obeyesekere, H. Moore, A. Cohen, Appadurai
 12. Clifford, Marcus, Lyotard, Foucault, Derrida, Said, Fischer, Clifford, E. Gellner, Strathern, Wagner, Sheper-Hughes
 13. Reconstructions, Biology and culture, Cognitive science
 14. Globalization, The future of anthropology
 15. Zaključna rasprava

Ishodi učenja
 1. analizirati, tumačiti i vrednovati kulturne fenomene i procese
 2. analizirati i komentirati kulturne raznolikosti u konkretnim društvenim kontekstima
 3. vrednovati i interpretirati različite etnološke i kulturnoantropološke pravce i specifičnosti pojedinih disciplinarnih područja te paradigmatske mijene u disciplini
 4. kritički analizirati znanstvenu literaturu
 5. odabrati, kombinirati te vrednovati složene strategije i tehnike kvalitativnog istraživanja
 6. planirati i provesti složeno etnološko i kulturnoantropološko istraživanje
 7. samostalno identificirati etičke probleme u primjeni etnoloških i kulturnoantropoloških spoznaja i rješavati ih u skladu s etičkim načelima struke
 8. samostalno i kreativno djelovati i primjenjivati etnološke i kulturnoantropološke spoznaje u razvoju struke
 9. identificirati i kritički razmatrati suvremene kulturne i društvene promjene primjenom etnoloških i kulturnoantropoloških teorija i metoda
 10. samostalno pronalaziti, kritički promišljati i vrednovati nove izvore znanja
 11. analizirati i sintetizirati dosad stečenih znanja o antropološkim teorijama
 12. utemeljiti teorijski i metodološki vlastite radove i istraživanja
 13. samostalno identificirati mjesta društvene primjene antropoloških spoznaja
Metode podučavanja
Na predavanjima i seminarima očekuje se aktivno sudjelovanje studenata raspravom, komentarima, seminarskim izlaganjem te pisanjem reakcijskih tekstova.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit - 70 %, aktivnost u nastavi (dolaženje, seminarska izlaganja, sudjelovanje u raspravama) - 30 %

Obavezna literatura
 1. Eriksen Thomas Hylland & Finn Sivert Nielsen: A History of Anthropology, Pluto Press, 2003.
 2. McGee, R. Jon & Richard Warms: Anthropological Theory: An Introductory History, McGraw-Hill, 2007.
Dopunska literatura
 1. Levi-Strauss, Claude. The Structural Study of Myth.
 2. Turner, Victor. Betwixt and Between: The Liminal Period in Rite de Passage
 3. Douglas, Mary. Purity and Danger.

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 6. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 9. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 14. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 15. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 17. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 18. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 23. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 24. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 25. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 26. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 28. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 31. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 32. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar