Naziv
Povijest psihologije i psihologijski sustavi
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
52597
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznavanje s temeljnim informacijama iz povijesti suvremene psihologije kao znanosti. Uz to cilj je informirati o najvažnijim obilježjima i akterima velikih psihologijskih sustava s posebnim osvrtom na trendove u suvremenoj psihologiji (kognitivna psihologija, neuroznanost).
Sadržaj
 1. Uvod, definicije i pristupi povijesti psihologije
 2. Rana grčka filozofija
 3. Aristotel i psihologija
 4. Od Aristotela do početka suvremene znanosti
 5. Početak suvremene znanosti
 6. Empirizam-racionalizam-romantizam-egzistencijalizam
 7. Fiziologija i rani razvoj eksperimentalne psihologije
 8. W. Wundt - utemeljitelj psihologije kao znanosti
 9. Strukturalizam i funkcionalizam
 10. Biheviorizam i neobiheviorizam
 11. Gestalt psihologija; prezentacija seminara-referata
 12. Psihoanaliza
 13. Humanistička psihologija i kognitivna psihologija
 14. Pregled povijesti hrvatske psihologije
 15. Suvremena psihologija i budućnost psihologije. Replikacijska kriza.

Ishodi učenja
 1. Usporediti povijest psihologije u odnosu na povijesti ostalih znanstvenih disciplina,a posebice u odnosu na povijest ostalih društvenih i humanističkih znanosti
 2. Ocijeniti ulogu glavnih aktera (od Aristotela do Wundta i Skinnera) značajnih za razvoj psihologije kao znanosti.
 3. Kritički usporediti odnos između razvoja filozofije, fiziologije, medicine i psihologije.
 4. Objasniti razvoj i usporediti glavne psihologijske sustave (od strukturalizma do suvremene kognitivne psihologije).
 5. Kritički interpretirati i diskutirati suvremenu znanstvenu i stručnu literaturu iz područja povijesti psihologije i psihologijskih sustava.
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja
Pisana i usmena provjera znanja.

Obavezna literatura
 1. Hothersall,D. (2002). Povijest psihologije. Jastrebarsko: Naklada Slap
Dopunska literatura
 1. Open Science Collaboration (2015). Estimating the reproducibility of psychological science, Science, 349, aac4716. DOI: 10.1126/science.aac4716
 2. Čorkalo, D. (2004). From the laboratory to the field, from senses to social change: Development and perspectives of Croatian psychology, Psychology Science, Volume 46, Supplement I, 37-46.

Obavezan predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar