Naziv
Pragmatika južnoslavenskih jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
125446
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Kolegij je osmišljen u dva dijela. Prvi ciklus predavanja i seminara posvećen je obrađivanju temeljnih pragmatičkih (pragmalingvističkih) pojmova i teorija: predmet bavljenja i ciljevi (jezične) pragmatike; položaj pragmatike u odnosu na druge lingvističke discipline; jezične forme i funkcije; odnos jezika i konteksta; deiksa; govorni činovi; konverzacijska implikatura; presupozicija; pragmemi. Drugi ciklus predavanja i seminara posvećen je odnosu između gramatike i pragmatike, koji se problematizira kroz prizmu bavljenja gramatičkom i semantičko-pragmatičkom kategorijom određenosti i neodređenosti u južnoslavenskim jezicima. Cilj kolegija je upoznavanje studenata s osnovnim pragmatičkim pojmovima i teorijama te ukazivanje na važnost uloge pragmatičkog pristupa za postizanje cjelovitog gramatičkog opisa.
Sadržaj
 1. upoznavanje studenata sa strukturom kolegija, obavezama i ispitnom literaturom / pragmatika – predmet bavljenja, definicija, ciljevi / odnos pragmatike i semantike te drugih lingvističkih disciplina
 2. transakcijska i interakcijska funkcija jezika / jezične forme: govoreni i pisani tekst / rečenica i iskaz• uloga konteksta u interpretaciji diskursa
 3. deiksa – reflektiranje odnosa između jezika i konteksta / filozofski i lingvistički pristup deiksi / organizacija i tipovi deikse / upotreba deiktičnih izraza
 4. govorni činovi / teorija govornih činova (Austin, Grice, Searle) / analiza diskursa i analiza konverzacije
 5. konverzacijska implikatura / model funkcioniranja i karakteristike konverzacijske implikature / temeljne konverzacijske maksime / konvencionalne i nekonvencionalne implikature
 6. semantička i pragmatička presupozicija / identifikacija presupozicije / presupozicijski okidači
 7. pragmem kao hijerarhijski najniža jedinica pragmatičkog opisa / definicija i kategorizacija pragmema
 8. odnos pragmatike i gramatike
 9. odnos pragmatike i gramatike / vokativnost kao gramatička i semantičko-pragmatička kategorija
 10. odnos pragmatike i gramatike / imperativnost kao gramatička i semantičko-pragmatička kategorija
 11. odnos pragmatike i gramatike / deiktici u južnoslavenskim jezicima
 12. odnos pragmatike i gramatike / diskursni markeri u južnoslavenskim jezicima
 13. odnos pragmatike i gramatike / određenost i neodređenost kao gramatička i semantičko-pragmatička kategorija
 14. književna pragmatika
 15. zaključno predavanje

Ishodi učenja
 1. Definirati, opisati i objasniti osnovne pragmalingvističke pojmove
 2. Objasniti mjesto pragatike među drugim lingvističkim disciplinama (pogotovo u odnosu na semantiku)
 3. Objasniti i primijeniti metode proučavanja jezika u upotrebi
 4. Nabrojati i opisati jezične forme i funkcije te objasniti odnos između jezika i konteksta
 5. Definirati i objasniti pragmalingvističke pojmove: deiksa; govorni čin; konverzacijska implikatura; presupozicija, pragmem
 6. Opisati odnos između pragmatike i gramatike te objasniti važnost pragmatičkog pristupa gramatičkim kategorijama
 7. Primijeniti stečena teorijska znanja u pragmalingvističkoj analizi primjera na južnoslavenskim jezicima
 8. Procijeniti vlastite interese i kompetencije
Metode podučavanja
Predavanja i seminarski rad; PPT prezentacije, grupne diskusije.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, izrada domaćih zadaća, pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Levinson, Stephen C. (1983): Pragmatics. Cambridge University Press. (izabrana poglavlja)
 2. Pranjković, Ivo (2018): Gramatika i pragmatika. Riječki filološki dani 11, str. 13-22.
 3. Brown, Gillian; Yule, George (1983): Discourse analysis. Cambridge University Press, str. 1−68.
 4. Glovacki-Bernardi, Z. et al. (2002): Uvod u lingvistiku. Zagreb: Školska knjiga, str. 245−263.
Dopunska literatura
 1. Karlić, V. (2017): (Ne)određenost: sredstva i načini izražavanja u hrvatskom i srpskom književnom jeziku. FF-press, Zagreb.
 2. Pintarić, Neda (2002): Pragmemi u komunikaciji. Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. (izabrana poglavlja)

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 14. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 15. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 17. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 19. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 21. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 22. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 23. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 24. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 25. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 26. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 28. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar