Naziv
Prijevodne vježbe II
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
52164
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
španjolski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznati studente s prijevodnim tehnikama u nešto zahtjevnijim pisanim prijevodima te ih osposobiti za samostalno prevođenje takvih književnih i stručnih tekstova uz uporabu metode povratnoga prijevoda u svrhu provjere prijevodne ekvivalencije.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s planom, programom, metodologijom rada i izvorima
 2. Uloga konteksta u prijevodu
 3. Značenje i kako ga prenijeti
 4. Doslovan prijevod, kalk, posuđenice
 5. Formalni i prirodni ekvivalenti i prijevodna ekvivalencija
 6. Kritički osvrt na dostupne izvore informacija
 7. Provjera znanja
 8. Prijevod stručnih tekstova: analiza karakteristika
 9. Stručna terminologija i izrada glosara
 10. Stil u književnim i stručnim tekstovima: usporedba
 11. Prilagođavanje teksta ciljnoj kulturi
 12. Sloboda u prijevodu ili prevoditeljski postupci?
 13. Povratni prijevod
 14. Usmeno prevođenje
 15. Provjera znanja

Ishodi učenja
 1. Student će moći samostalno prevesti sa španjolskoga jezika na hrvatski malo složenije književne i stručne tekstove u duhu hrvatskoga jezika
 2. Student će moći analizirati značenje španjolskih rečenica u tekstovima iz raznih područja, u cilju pronalaženja prirodnoga ekvivalenta.
 3. Student će razviti vještine za samostalno pretraživanje baze podataka u svrhu pronalaženja prirodnog ekvivalenta.
 4. Student će biti kadar razlikovati različita značenja koja riječi poprimaju, ovisno o kontekstu u kojemu se nalaze.
 5. Student će moći analizirati značenja španjolskih tekstova te ih prenijeti u hrvatski jezik, postižući prijevodnu ekvivalenciju.
 6. Student će biti kadar primijeniti tehniku povratnoga prijevoda u svrhu provjere vlastitih prijevodnih rješenja.
Metode podučavanja
Vježbe, samostalni zadaci
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se i vrednuje: aktivno studentovo sudjelovanje u nastavi, tjedni prijevodi u obliku domaćih zadataka, provjere znanja, pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Vinja, V.: Španjolsko-hrvatski rječnik, Školska knjiga Zagreb, 1991.
 2. Real Academia Española, online rječnik
 3. Diccionario combinatorio práctico del español contemporáneo, Ignacio Bosque, Ediciones SM, Madrid
 4. Anić, V.: Rječnik hrvatskoga jezika, Novi Liber, Zagreb, 1998.
Dopunska literatura
 1. World reference, online rječnik
 2. Linguee.es, online rječnik
 3. Enciclopedia jurídica, www.enciclopedia-juridica.biz14.com
 4. Hrvatski enciklopedijski rječnik, Novi Liber, Zagreb, 2003.