Naziv
Procjenjivanje ličnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
124472
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Vježbe u praktikumu
30

Cilj
Cilj kolegija je stjecanje znanja o procjenjivanju odnosno mjerenju u području ličnosti, kao i upoznavanje studenata s najpoznatijim mjernim instrumentima u području. Nakon kolegija studenti bi trebali biti osposobljeni za procjenjivanje ličnosti u okviru različitih teorijskih pristupa u području, što im može koristiti u kasnijem radu unutar pojedinih područja primijenjene psihologije. Također bi trebali biti osposobljeni za izradu ili odabir primjerenog mjernog instrumenta, kako za istraživačke, tako i za konkretne praktične svrhe.
Sadržaj
 1. Uvodni sastanak i dogovor oko načina rada, grupa za vježbe, obaveza i rokova.
 2. Uvod u područje procjenjivanja ličnosti; Procjenjivanje ličnosti u okviru različitih teoretskih pristupa (Procjenjivanje ličnosti u psihoanalitičkoj tradiciji; Procjenjivanje u okviru osobinskog pristupa; Procjenjivanje u okviru kognitivnog pristupa; Implicitno mjerenje).
 3. Vrste mjernih instrumenata u području ličnosti; Problemi koji se javljaju prilikom procjenjivanja ličnosti; Procjenjivanje više osobina ličnosti pomoću više metoda;
 4. Prikaz najčešće korištenih mjernih instrumenata u psihologiji ličnosti: Procjenjivanje pet-faktorskog modela ličnosti (Prikaz NEO-PI-R, FFPI, IPIP, BPQ upitnika ličnosti); Procjenjivanje u okviru Eysenckove i i Cattelove teorije (Prikaz EPQ i 16PF upitnika ličnosti); Ostali mjerni instrumenti koji se često koriste za procjenjivanje ličnosti (primjerice MPQ upitnik; Myers-Briggsov indikator tipova ličnosti).
 5. Upoznavanje i ispunjavanje upitnika ličnosti
 6. Interpretacija upitnika ličnosti
 7. Upoznavanje i korištenje Q-sort tehnike
 8. Izvori podataka u psihologiji ličnosti (samoprocjenjivanje; procjenjivanje od strane drugih osoba, objektivne mjere); Upitnici ličnosti (Pristranost procjenjivanja: socijalna poželjnost, laganje i stil odgovaranja);
 9. Upoznavanje i ispunjavanje upitnika ličnosti metodom samoprocjene i procjene od strane druge osobe.
 10. Interpretacija Q-sort tehnike i upitnika ličnosti metodom samoprocjene i procjene od strane druge osobe.
 11. Strategije koje se koristite pri formiranju mjernih instrumenata području ličnosti; Preuzimanje mjernih instrumenata iz drugih kultura; Izrada radne verzije upitničke mjere neke osobine ličnosti. Odabir konstrukta za koji studenti žele izraditi mjerni instrument.
 12. Odabir čestica. Izrada preliminarne verzije mjernog instrumenta.
 13. Prikupljanje preliminarnih podataka za evaluaciju čestica u preliminarnoj verziji mjernog instrumenta.
 14. Evaluacija preliminarne verzije mjernog instrumenta.
 15. Završni susret

Ishodi učenja
 1. Nakon učenja student će znati kritički vrednovati kvalitetu mjernih instrumenata u području ličnosti
 2. Nakon učenja student će znati kritički odabrati mjerni instrument za procjenu i mjerenje ličnosti u skladu sa željenom svrhom
 3. Nakon učenja student će znati uvidjeti važnost odluka prilikom konstrukcije mjernog instrumenta
 4. Nakon učenja student će kreirati i provesti sve faze konstrukcije mjernog instrumenta
Metode podučavanja
Predavanja, vježbe, mješovito e-učenje, samostalni zadaci, multimedija i mreža, mentorski rad
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra prati se dolazak studenata na sve termine vježbi. Ukoliko student iz opravdanog razloga propusti termin vježbi, samostalno piše i u zadanom roku predaje seminarski rad nadoknade, koji se bavi temom obrađenom na propuštenom terminu nastave. Svaki student obavezan je u toku semestra aktivno sudjelovati u grupnim zadacima na odabranu temu. Prisustvovanje vježbama i rad u grupnim zadacima je preduvjet za stjecanje prava izlaska na završni ispit. Studenti moraju pristupiti pismenom ispitu na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. Weiner, I. B. & Greene, R. L. (2008). Handbook of personality assessment. New Jersey: John Wiley and Sons. (odabrana poglavlja)
 2. Block, J. (1961). The Q-Sort Method in Personality Assessment and Psychiatric Research. Springfield, Illinois: Charles C. Thomas Publisher. (odabrana poglavlja)
Dopunska literatura
 1. Ozer, D.J. (1999). Four Principles for Personality Assessment. U Pervin, L.A. and John, O.P. (Ur.): Handbook of Personality: Theory and Research. The Guilford Press.

Obavezan predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 3. semestar