Naziv
Publicistički i medijski diskurz
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
64186
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Upoznavanje studenata s pojmom diskurza i njegovim najbitnijim teoretičarima 20. i 21. st. (Teun van Dijk, Ruth Wodak, Norman Fairclough). Rekonstruiranje metodologije analize diskurza i kritičke analize diskurza te njihovih alata. Korištenje stilističke analize kao jedne od disciplina koje pomažu teoriji diskurza. Rad na publicističkim i medijskim tekstovima. Uočavanje obilježja publicističko-novinarskoga stila na primjerima iz hrvatskih televizijskih emisija, tiskanih izdanja novina, novih medija). Uključivanje retoričke analize u proučavanje političkih govora i reklama. Upoznavanje s argumentacijskom strukturom i argumentacijskim pogreškama.
Sadržaj
 1. Diskurz – objašnjenje pojma, pristupi različitih teoretičara, razlika među pojmovima mediji i publicistika.
 2. Metodološki pristup analize diskurza i kritičke analize diskurza. Analiziranje medijskih i publicističkih tekstova na primjerima iz hrvatskih dnevnih, tjednih novinskih izdanja te mjesečnika.
 3. Publicistika kao funkcionalni stil hrvatskoga jezika. Uočavanja stilskih i jezičnih odrednica publicističkoga stila.
 4. Retorički pristup medijskome i publicističkom diskurzu. Postupci uvjeravanja i argumentacija kojom se koriste mediji. Pojam moći i zašto ga povezujemo s medijima.
 5. Jezik novina. Kako nastaje članak, kako se stvaraju naslovi. Što je etičko izvještavanje u medijima. Novinska vijest. Kako izgleda i usporedba različitih načina prikazivanja istog događaja.
 6. Politika naslovnica. Odnos slike i naslova. Vizualna retorika i semiotika. Kako i zašto se smještaju tekst i slika na određena mjesta u novinama.
 7. Internetski portali. Struktura i obilježja internetskih portala. Multimedijski diskurz: video- i foto-materijal u odnosu na pisanu riječ, forum kao prostor demokracije/netolerancije.
 8. Spektakl, žutilo, trač. Proizvodnja spektakla, što sve može postati vijest, jezična obrada trača, celebrity kultura.
 9. Reklamni diskurz. Figurativnost, beletrizacija, retorika uvjeravanja i zavođenja.
 10. Politički diskurz. Kampanje, izbori, slogani, priopćenja za javnost, plakati.
 11. Jezik sportskih novinara. Frazemi, emocionalno obojen govor, hiperbolizacija, figurativnost.
 12. Retorika u elektronskim medijima i na društvenim mrežama. Nova komunikacijska pravila, osiromašenje ili ekonomizacija jezika, novi oblici pismenosti.
 13. Cosmopolitika. Konstrukcija rodnih identiteta u ženskim časopisima i drugim medijima.
 14. Posjet uredničkoj redakciji portala koji se bave sportskim izvještavanjem, dnevnim vijestima te tzv. feelgood vijestima.

Ishodi učenja
 1. Upoznavanje pojma diskurz.
 2. Razumijevanje pojma diskurz kroz teorijski rad van Dijka, Wodak i Fairclougha.
 3. Publicističko-novinarski stil kao jedan od funkcionalnih stilova hrvatskoga standardnog jezika
 4. Obilježja hrvatske publicistike.
 5. Retorička analiza po trima načinima uvjeravanja (ethos, logos i pathos).
 6. Toulminova argumentacijska shema.
 7. Razumijevanje pojma konceptualne metafore.
 8. Reklamni diskurz.
 9. Analiza političkih govora, kampanji.
 10. Vizualna retorika plakata.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Van Dijk, Teun A. 2011. Discourse studies: a multidisciplinary introduction. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 2. Silić, Josip. 2006. Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika. Zagreb: Disput.
 3. Reah, Danuta. 1998. The Language of Newspapers. London; New York: Routledge
 4. Škiljan, Dubravko. 2000. Javni jezik – pristup lingvistici javne komunikacije. Zagreb: Izdanja Antibarbarus.
Dopunska literatura
 1. Austin, J.L. 2014. Kako djelovati riječima. Zagreb: Disput.
 2. Bourdieu, Pierre. 1992. Što znači govoriti: ekonomija jezičnih razmjena. Zagreb: Naprijed.
 3. Fairclough, Norman. 2010. Critical discourse analysis: the critical study of language. Harlow: Longman.
 4. Fairclough, Norman. 1989. Language and Power. London; New York: Longman.
 5. Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica. 2009. Jezik medija: publicistički funkcionalni stil. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
 6. Jezik i mediji – jedan jezik: više svjetova: zbornik. 2006. Ur: Jagoda Granić. Zagreb; Split: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku
 7. Katnić-Bakaršić, Marina. 2006. Stilističke skice. Sarajevo: Connectum.
 8. Kišiček, Gabrijela; Stanković, Davor. 2014. Retorika i društvo. Zagreb: Naklada Slap.
 9. Kress, Gunther; Van Leeuwen, Theo. 1996. Reading Images. London; New York: Routledge.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar