Naziv
Ranosrednjovjekovna plastika
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
124357
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Studenti trebaju usvojiti razlikovanje između najranijih djela (iz 7. i 8. te početka 9. st) i djela razvijene predromaničke i ranoromaničke plastike. U arheološkom smislu posebno je važno izlaganje mogućnosti datacije arhitekture na temelju datiranih djela plastike te prikaz primjera rekonstrukcije cjelina crkvenoga namještaja i arhitektonske plastike unutar arhitekture kojoj su pripadali.
Sadržaj
 1. Osnovne podgrupe unutar ranosrednjovjekovne plastike(skulpture): crkveni namještaj, arhitektonska plastika, sarkofazi, predmeti umjetničkog obrta.
 2. Datacijska vrijednost ranosrednjovjekovne plastike.
 3. Razvoj ranosrednjovjekovne plastike u 7. i 8. st. Primjeri datiranih djela izvan Hrvatske.
 4. Spomenici 7. i 8. st. u Hrvatskoj
 5. Povezanost djela 7. i 8. st. sa starokršćanskom plastikom.
 6. Uporišta za dataciju skulpture 9. st. u Hrvatskoj: natpisima datirani spomenici i uz njih povezane radioničke cjeline.
 7. Pluteji i pilastri 9. st. Primjeri cjelovitijih oltarnih pregrada.
 8. Srednji i gornji dijelovi predromaničkih oltarnih pregrada: stupići s kapitelima, zabati i arhitravne grede. Način raščlambe i dekorativni motivi.
 9. Drugi dijelovi predromaničkoga crkvenog namještaja: oltari, amboni i ciboriji. Odabrani primjeri
 10. Arhitektonska plastika, sarkofazi i predmeti umjetničkog obrta u hrvatskoj predromanici
 11. Pojava ranoromaničke skulpture.
 12. Ljudski lik u ranoromaničkoj skulpturi
 13. Ranoromaničke radionice u Hrvatskoj.
 14. Razvoj arhitektonske plastike u ranoj romanici.
 15. Problemi kontinuiteta i diskontinuiteta između kasne antike i ranoga srednjeg vijeka u svjetlu razvoja plastike.

Ishodi učenja
 1. Znati smjestiti usvojena znanja u širi geografski i kulturni kontekst.
 2. Znati provesti stručnu i znanstvenu analizu kamene građe.
 3. Znati povezati ranosrednjovjekovnu skulpturu s kasnoantičkim morfološkim i dekorativnim obrascima.
 4. Moći predložiti rekonstrukciju fragmentarnih nalaza plastike.
 5. Moći napisati i objaviti stručno ili znanstveno djelo.
Metode podučavanja
U predavanjima će biti predočena načelna razlika između plastike prijelaznih stoljeća (7. i 8.), predromaničkog i ranoromaničkog doba. Djela će biti analizirana sa stilsko-umjetničkog aspekta koji često pruža uporište za dataciju, s obzirom na postojanje eventualnih natpisa (koji su također važan datacijski oslonac) i s obzirom na arheološki kontekst odnosno kontekst pripadnosti određenoj građevini. Predavanja su popraćena ilustrativnom građom.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Ž. Rapanić, Predromaničko doba u Dalmaciji, Split 1987, poglavlja o plastici.
 2. N. Jakšić, Predromaničko kiparstvo, u “Tisuću godina hrvatskog kiparstva”, Zagreb 1997, 13-40.
 3. I. Petricioli, Pojava romaničke skulpture u Dalmaciji, Zagreb 1960.
 4. P. Vežić-M. Lončar, Hoc tigmen – Ciboriji ranoga srednjeg vijeka na tlu Istre i Dalmacije, Zadar 2009.
 5. M. Jurković-I. Matejčić-J. Ziherl, Novigradski lapidarij, Novigrad 2006.
 6. Lj. Karaman, O vremenu krstionice kneza Višeslava, Peristil 3/1960, 107-109.
 7. Lj. Karaman, Sarkofag Ivana Ravenjanina u Splitu i ranosredovječna pleterna ornamentika u Dalmaciji, Starinar III, 3/1924-25, 43-59.
 8. T. Burić, Kameni namještaj predromaničke crkve Sv. Jurja na Putalju iznad Kaštel-Sućurca, Starohrvatska prosvjeta 13/1983, 147-161.
 9. N. Jakšić, Zabati oltarne pregrade iz Crkvine u Biskupiji kod Knina, PPUD 21/1980, 97-109.
 10. N. Jakšić, Majstor koljanskog pluteja, Izdanja HAD-a 8/1984, 243-252.
 11. Oltarna ograda s Koločepa, katalog izložbe, Split 2000.
Dopunska literatura
 1. Corpus della scultura altomedievale, X, Le diocesi di Aquileia e Grado, Spoleto 1981.
 2. K. Karpf, Frühmittelalterliche Flechtwerksteine in Karantanien, Innsbruck 2001
 3. R. Menalo, Ranosrednjovjekovna skulptura, Dubrovnik 2003.
 4. A. Piteša, Ranosrednjovjekovni kameni spomenici u Arheološkome muzeju u Splitu, Split 2012
 5. I. Fisković, Reljef kralja Petra Krešimira IV, Split 2002.
 6. B. Gabričević, Sarkofag nadbiskupa Ivana pronađen u podrumima Dioklecijanove palače, VAHD 62/1960, 87 i dalje.
 7. I. Žile, Kameni namještaj i arhitektonska plastika prve dubrovačke katedrale, Tisuću godina uspostave dubrovačke (nad)biskupije, Dubrovnik 2001, 455-515.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 13. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 15. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 16. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 17. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 22. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 23. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 24. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 25. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 26. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 29. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar