Naziv
Rimska provincijalna keramika
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
117484
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj ovoga predmeta je upoznati studente s vrstama, tipologijom i kronologijom rimskodobne keramike na području Rimskoga carstva, a osobito rimskih provincija Panonije i Dalmacije.
Sadržaj
 1. Uvod u predmet (povijest istraživanja rimske provincijalne keramike)
 2. Kronologija i tipologija rimske keramike
 3. Tehnologija izrade rimske keramike
 4. Stolno rimsko posuđe
 5. Terra sigillata I.
 6. Terra sigillata II.
 7. Afrička sigilata i ostale produkcije
 8. Keramika tankih stijenki
 9. Glazirana antička keramika
 10. Amfore I, II (kasnoantičke, bizantske)
 11. Rimske svjetiljke
 12. Kuhinjska keramika
 13. Građevinska keramika
 14. Keramika posebne namjene
 15. Lokalna produkcija rimske keramike

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći prepoznati vrstu rimskih keramičkih nalaza
 2. Studenti će moći prepoznati tipove rimskog keramičkog posuđa
 3. Studenti će moći kronološki odrediti rimske keramičke nalaze
 4. Studenti će moći prepoznati lokalnu proizvodnju rimskih keramičkih predmeta
Metode podučavanja
Predavanja + PowerPoint prezentacija
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit na kraju semestra

Obavezna literatura
 1. Cuomo di Caprio, D., Ceramica in Archaeologia, Studia Archeologica 114, Roma 2007.
 2. Šimić-Kanaet, Z, Tilurium II, Keramika 1997. – 2006., Zagreb, 2010.
Dopunska literatura
 1. Peacock, D. P. S., Pottery in the Roman World, an ethnoarchaeological Approach, New York, 1982.
 2. Hayes, J.W., Handbook of Mediterranean Roman Pottery, London 1972.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 13. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 16. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 22. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 23. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 24. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 25. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 26. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 30. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 32. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar