Naziv
Samopoimanje i samopredstavljanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
95304
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Povezati intrapersonalne procese s razvojem identiteta i pojma o sebi. Osvijestiti kako je naše interpersonalno ponašanje povezano sa samopoimanjem i samopredstavljanjem. Pročiti različite mjere samopoštovanja te ih usporediti s obzirom na prednosti i nedostatke.
Sadržaj
 1. Samopoimanje: Samopoimanje u širem društvenom kontekstu. Razvojne i socijalizacijske razlike u sadržaju samopoimanja.
 2. Tradicionalna podjela samopoimanja: kognitivni, afektivni i aktivni self. (Deskriptivni, evaluacijski i motivacijski aspekt samopoimanja.)
 3. Sheme o sebi. Svijest o sebi i samoprocjena.
 4. Diferencijacija i integracija samopoimanja.
 5. Samopoštovanje: Eksplicitna i implicitna samoevaluacija.
 6. Nove teorije i pristupi u istraživanju samopoštovanja.
 7. Osnovni motivi samopoimanja: samoprocjenjivanje, samouzdizanje i samopotvrđivanje
 8. Samouzdižuće pristranosti, efekt iznadprosječnosti, nerealistični optimizam, obrambeni pesimizam, lažni konsenzus.
 9. Samoregulacija.
 10. Samopredstavljanje: Samopoimanje i interpersonalno ponašanje.
 11. Strategije samopredstavljanja s obzirom na željeni cilj.
 12. Samoopterećivanje.
 13. Teorija strateškog samopredstavljanja.
 14. Individualne razlike u usmjerenosti na sebe i sposobnostima samopredstavljanja.
 15. Samomotrenje. Privatna i javna svijest o sebi.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći navesti teorijske perspektive iz područja samopoimanja te objasniti njihove postavke.
 2. Studenti će moći objasniti strategije samopredstavljanja i prepoznati ih na primjeru te svaku strategiju povezati s ciljem koji se nastoji postići.
 3. Studenti će moći objasniti kako je samopoštovanje povezano s ponašanjem u različitim situacijama.
 4. Također će moći navesti karakteristike različitih pristupa istraživanja samopoštovanja te odabrati adekvatne mjere samopoštovanja s obzirom na prednosti i nedostatke svake od njih te s obzirom na cilj istraživanja.
Metode podučavanja
predavanja, seminarski radovi, proučavanje literature, domaće zadaće
Metode ocjenjivanja
Provjera znanja provodi se tijekom nastave kroz različite individualne i grupne zadatke te pismenim ispitom nakon odslušanog predmeta.

Obavezna literatura
 1. Jelić, M. (2012). Nove spoznaje u istraživanjima samopoštovanja: konstrukt sigurnosti samopoštovanja. Društvena istraživanja, Vol.21, 2 (116), str.443-463
 2. Lacković-Grgin, K. (1994). Samopoimanje mladih. Jastrebarsko: Naklada Slap
 3. Tesser, A. i Schwartz, N. (Ur) (2003). Blackwell Handbook of Social Psychology: Intraindividual Processes. Blackwell Publishing
 4. Sedikides, C. i Spencer, S.J. (2007). The Self. New York: Psychology Press
 5. Kernis, M.H. (2006). Self-Esteem: Issues and Answers. Psychology Press
 6. Snyder, M. (1987). Public Appearance/private realities. New York: W.H.Freeman and Company
Dopunska literatura
 1. Baumeister, R.F. (1993). Self-Esteem: The puzzle of low self-regard. Hillsdale NJ: Lawrence Erlbaum.
 2. Brewer, M. i Hewstone, M. (2004). Self and Social Identity. Blackwell Publishing
 3. Ferrari, M. i Sternberg, R.J. (1998). Self-Awareness: Its Nature and Development. New York: The Guilford Press.
 4. Gibbons, F.X. (1990). Self-attention and behaviour: A Review and theoretical Update. In: Zanna (Ed). Advances in Experimental Social Psychology, Vol. 23, 249-303. New York Academic Press.
 5. Higgins, E.T. (1987). Self-discrepancy: A theory relating self and affect. Psychological Review, 94, 319-340.
 6. Jelić, M (2008). Odnos samopoštovanja i motiva samopoimanja. Doktorska disertacija. Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 7. Jelić, M. (2008). Što vidimo u ogledalu? Pojam o sebi i samopoštovanje. U D. Čorkalo Biruški, D. (Ur.). Primijenjena psihologija: pitanja i odgovori (str. 279. -297). Zagreb: Školska knjiga.
 8. Jelić, M. (2009). Is self-esteem predictor of in-group bias and out-group discrimination? Review of Psychology. 16,1; 9-18
 9. Jelić, M. (2009). Validacija hrvatske verzije Skale socijalnog samopoštovanja. Migracijske i etničke teme, 25, 3, 237-262.
 10. Jelić, M. I Ištok-Novak, M. (2015). Taktike samopredstavljanja muškaraca i žena ovisno o bliskosti ciljne osobe . Suvremena psihologija, 17(2), 135-148.
 11. Jelić, M. i Tonković, M. (2009). Test implicitnih asocijacija u ispitivanju samopoštovanja. Psihologijske teme, 18, 1, 183-201
 12. Vohs, K.D. i Finkel, E. J. (2006). Self and Relationships. New York: The Guilford Press Bennett, M. i Sani, F. (2005). The Development of the Social Self. New York: Psychology Press.
 13. Wood, J.V., Tesser, A. i Holmes, J.G. (2008). The Self and Social Relationships. New York: Psychology Press.
 14. Wylie, R.C. (1979). The Self-Concept. (Vol.2) Lincoln NE: University of Nebraska Press.

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar