Naziv
Danteova Božanstvena komedija (I. skupina)
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
51202
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznavanje strukturalnih, kompozicijskih, metričkih i poetičkih značajki temeljnoga djela talijanske i svjetske književnosti; stjecanje sposobnosti čitanja, parafraziranja i tumačenja teksta u izvorniku; stjecanje sposobnosti kritičkog čitanja, usvajanja i promišljanja sekundarne literature u povijesnoj perspektivi.
Sadržaj
 1. Kriza srednjovjekovne kulture. Danteov životopis u okviru povijesnih i političkih prilika. Danteova izobrazba i ideologija. Danteova religiozna, etička i politička misao.
 2. Odnos Božanstvene komedije i cjeline Danteova opusa. Povijesne i eshatološko-kozmičke dimenzije spjeva. Moralna topografija. Etika i spoznaja. Komedija kao politički performativ.
 3. Problem naslova, stila, jezika, strukture i poetike. Alegorizam i simbolizam. Čitanje izabranih ulomaka: Vita Nuova, 25. poglavlje; De Vulgari Eloquentia, II. knjiga, IV. poglavlje; Convivio, II. poglavlje, IV. knjiga
 4. Inferno 1 e 2
 5. Paradiso 33, Inferno 10
 6. Inferno 26, 21
 7. Inferno 32, 33
 8. Inferno 13 i 19
 9. Purgatorio 16, Paradiso 9
 10. Inferno 5, Purgatorio 18, Paradiso 5
 11. KOLOKVIJParadiso 18 i 21
 12. Inferno 4, 26, 20, 21
 13. 3 invocazioni; Paradiso 25
 14. Purgatorio 24 i 26
 15. Inferno 26; Paradiso 15 i 17

Ishodi učenja
 1. prepoznati i definirati osnovne književnoteorijske i književnokritičke pojmove nužne za analizu Božanstvene komedije u talijanskom izvorniku
 2. nabrojiti i definirati ključne teme i motive Božanstvene komedije
 3. opisati i analizirati moralnu topografiju Božanstvene komedije
 4. sažeti, izraziti svojim riječima na talijanskom jeziku te protumačiti kompozicijske, tematsko-semantičke i formalno-izražajne osobitosti svakoga pojedinog teksta u programu kolegija
 5. svojim riječima, na talijanskome jeziku, nabrojiti najvažnije značajke Danteove poetike
 6. definirati poetička načela na kojima se temelje naslov, stil i struktura Komedije te nabrojiti rasprave i djela u kojima ih Dante objašnjava
 7. definirati veze između poetike, religije i ideologije u Božanstvenoj komediji
 8. prepoznati i nabrojiti eksplicitne citatne elemente i aluzije u izabranim pjevanjima Komedije
 9. svojim riječima, na talijanskome jeziku, iskazati i analizirati odnose između Danteova djela i povijesno-političkoga konteksta
 10. nabrojiti i definirati Danteove književne, teološke i filozofske uzore te opisati Danteov odnos prema njima
Metode podučavanja
- frontalno predavanje; - seminarsko čitanje i tumačenje primarnih tekstova; - kratka samostalna studentska izlaganja; - samostalni studentski seminarski radovi
Metode ocjenjivanja
- praćenje kontinuirane pripremljenosti studenata, ocjena sudjelovanja u nastavi - seminarski rad - pismeni kolokvij odnosno ispit - usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Dante Alighieri, La Divina Commedia. Commento a cura di Giuseppe Villaroel. Revisione del commento di Guido Davico Bonino e Carlo Poma, con un saggio di Eugenio Montale, Mondadori, Milano, 1991 (može se zamijeniti drugim komentiranim izdanjem).
 2. Il filo rosso. Antologia e storia della letteratura italiana ed europea (vol. 1.1), a cura di Marco Santagata, Laura Carotti, Alberto Casadei, Mirko Tavoni, Roma-Bari, Laterza, 2006.
 3. Giulio Ferroni, Profilo storico della letteratura italiana, vol. I, Einaudi scuola, Milano 1992, str. 92-125.
 4. Giorgio Petrocchi, Vita di Dante, Laterza, Roma-Bari 1997.
Dopunska literatura
 1. Auerbach, Erich, Mimesis: il realismo nella letteratura occidentale, Torino: Einaudi, 1956.
 2. Auerbach, Erich, Studi su Dante, prefazione di Dante Della Terza, traduz. dal tedesco di Maria Luisa De Pieri Bonino, traduzioni dall'inglese di Dante Della Terza, Milano: Feltrinelli, 1993.
 3. Čale, Frano-Zorić, Mate, Dante u Hrvata, u: Dante Alighieri, Djela, II, Zagreb: Sveučilišna naklada Liber - Nakladni zavod Matice hrvatske, 1976, str. 761-835
 4. Noferi, Adelia, Il gioco delle tracce: studi su Dante, Petrarca, Bruno, il Neo-classicismo, Leopardi, l'Informale, Firenze: La Nuova Italia, 1979
 5. Sansone, Mario, Letture e studi danteschi, Bari: De Donato, 1975.
 6. Lecturae Dantis, izbor

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 5., 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 4. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. semestar
 7. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 8. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 6. semestar
 15. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 16. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 17. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 18. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 19. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 20. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 21. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2. semestar
 22. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 4., 5., 6. semestar
 23. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 24. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 25. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 5., 6. semestar
 26. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 27. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 4., 5., 6. semestar
 28. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 4., 5. semestar
 29. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 4., 5., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski i Ljetni semestar