Naziv
Semantika talijanskog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
118221
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Usvajanje temeljnih pojmova relevantnih za semantički opis talijanskoga leksika i upoznavanje semantičkih mehanizama talijanskoga jezika.
Sadržaj
 1. Što je semantika; različiti pristupi semantici.
 2. Vrste značenja: denotativno i konotativno značenje; leksičko i gramatičko značenje.
 3. Sinonimija: kriteriji za utvrđivanje, naznaka problema.
 4. Polisemija i homonimija.
 5. Antonimija i enantiosemija.
 6. Hiperonimi. Meronimi.
 7. Metafora i metonimija: sinkronijski pristup.
 8. Klasifikacija semantičkih promjena.
 9. Suženje i proširenje značenja.
 10. Elipsa i pučka etimologija.
 11. Tendencije semantičkih promjena u okviru latinskoga leksičkog fonda.
 12. Od vlastite do opće imenice i obratno
 13. Supostavni pristup deonimizaciji.
 14. Semantičko kalkiranje.
 15. Sintagmatski odnosi: restriktivne kolokacije i frazemi.

Ishodi učenja
 1. objasniti i komentirati razliku između značenja i smisla
 2. objasniti i identificirati semantičke promjene te komentirati njhovu ulogu u nastanku polisemije i vezu s jezičnom ekonomičnošću
 3. identificirati i komentirati semantičke odnose paradigmatskog i sintagmatskog tipa
 4. opisati i objasniti konceptualnu metaforu, ilustrirati je talijanskim primjerima u usporedbi s hrvatskim
 5. samostalno istražiti, razlikovati i komentirati deonomastičke postupke u talijanskome jeziku i usporediti ih s hrvatskim
Metode podučavanja
predavanja, power point prezentacija, seminarska izlaganja, seminarski rad, diskusija
Metode ocjenjivanja
domaće zadaće, kolokvij i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Casadei, F., Lessico e semantica, Roma, Carocci, 2005.
 2. Berruto, G., La semantica, Bologna, Zanichelli, b.g.
 3. Dardano, M., ''Lessico e semantica'', u Alberto A. Sobrero (ur.), Introduzione all’italiano contemporaneo. Le strutture, 1. izd. Bari, Laterza, 1993, str. 291-370.
 4. Marello, C., Le parole dell'italiano. Lessico e dizionari, Bologna, Zanichelli, 1. izd. 1996. i pretisci.
 5. Ullmann, S., La semantica. Introduzione alla scienza del significato, Bologna, Il Mulino, 1. izd. 1966.
Dopunska literatura
 1. Simone, R., Fondamenti di linguistica, Roma - Bari, Gius. Laterza & Figli, 1990 i pretisci (poglavlje ''Semantica'').
 2. Stati, S., ''Lessicologia e semantica'', u G. Holtus / M. Metzeltin / C. Schmitt (ur.), Lexikon der Romanistischen Linguistik, IV, Tübingen, Niemeyer, 1988, str. 83-93.
 3. Dardano, M., Manualetto di lingustica italiana, Bologna, Zanichelli, 1996 i novija izdanja (poglavlje ''La semantica'').
 4. Casadei, F., ''Semantica'', u C. Lavinio (ur.), La linguistica italiana alle soglie del 2000 (1987-1997 e oltre), Roma, Bulzoni, 2002, str. 373-411.
 5. Casadei, F. , Metafore ed espressioni idiomatiche. Uno studio semantico dull'italiano, Roma, Bulzoni, 1996.

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 13. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 16. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 22. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 23. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 24. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 25. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 26. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 29. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar