Naziv
Sintaksa engleskog jezika - rečenica
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
6
Šifra
51860
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
engleski
Satnica
Predavanja
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Upoznati studente sa složenijim vidovima rečenične strukture, primjerice s argumentnom strukturom predikata, nezavisno i zavisno složenim rečenicama, kao i sa značenjskim odnosima među pojedinim rečeničnim dijelovima. Studenti također analiziraju različite jezične pojavnosti poput tranzitivnosti, glagolskog vida, elipse i dr. te ih uspoređuju s pojavnostima u hrvatskome i drugim jezicima. Na kraju semestra studenti se upoznaju s osnovnim postavkama glavnih formalnih i funkcionalnih sintaktičkih teorija kako bi stekli širi uvid ne samo u sintaktičku analizu engleskog, već i u jezične mehanizme općenito.
Sadržaj
 1. General information about the course. REVISION OF MAJOR ISSUES FROM SYNTAX I COURSE.
 2. Syntactic and semantic arguments of verbs. Grammatical relations and meaning.
 3. Transitivity. Verb alternations. Behavioral properties of grammatical relations: direct and indirect objects.
 4. Properties of sentence elements.
 5. REVISION
 6. Tense and aspect. Mood and voice: active and passive.
 7. Subject-verb agreement. Sentence types: questions and negation.
 8. Pronouns and reference. Ellipsis. REVISION
 9. Complex sentences. Relative clauses.
 10. VP in subordinate clauses.
 11. Syntactic and semantic functions of subordinate clauses: nominal clauses.
 12. Syntactic and semantic functions of subordinate clauses: adverbial clauses. REVISION
 13. Raising constructions and coordinate constructions.
 14. Theme and rheme. Focus and topic. REVISION.
 15. FINAL REVISION. PREPARATION FOR THE EXAM.

Ishodi učenja
 1. sposobnost samostalnog provođenja morfosintaktičke analize jednostavnih i složenih rečenica u engleskome jeziku
 2. sposobnost usporedbe i tumačenja gramatičkih pojava u engleskome i hrvatskome jeziku na razini skupine, surečenice i rečenice te određivanja kategorije i funkcije jezičnih elemenata
 3. ovladavanje gramatičkim metajezikom te sposobnost objašnjavanja utjecaja jezične uporabe i informacijske strukture na sintaktičko ustrojstvo rečenice
 4. sposobnost primjene stečenog znanja u kasnijoj lingvističkoj analizi raznih oblika diskursa, u prevođenju i u podučavanju, kao i u samostalnom provođenju jezičnog istraživanja manjeg obima
Metode podučavanja
Gradivo se predaje po cjelinama korištenjem prezentacija u Powerpointu, a nakon svake cjeline studenti na satu rješavaju određeni broj zadataka. Od studenata se također očekuje da kod kuće pročitaju određene dijelove literature koji se odnose na usvojeno gradivo te da riješe vježbe i zadatke koji se poslije provjeravaju s nastavnikom na satu. Zadaci i dodatni materijali (handouti, članci, mrežne poveznice...) dostupni su studentima putem sustava za učenje na daljinu Omega.
Metode ocjenjivanja
Od studenata se očekuje redovno pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje u nastavi, kao i rješavanje zadaća. Tijekom semestra dva do tri puta ponavlja se ranije usvojeno gradivo. Sredinom i krajem semestra studenti imaju mogućnost polaganja dijela gradiva putem kolokvija. Ocjena dvaju kolokvija se zbraja. Zadnji tjedan nastave ponavlja se cjelokupno gradivo, a po završetku nastave studenti koji nisu uspjeli ili željeli polagati putem kolokvija pristupaju pismenom ispitu te dobivaju brojčanu ocjenu.

Obavezna literatura
 1. Greenbaum, Sidney; Randolph Quirk (1990). A Student’s Grammar of the English Language.
 2. Biber, Douglas; Susan Conrad; Geoffrey Leech (2002). Student Grammar of Spoken and Written English, Harlow: Longman.
 3. Van Valin, Robert D. Jr. (2001). An Introduction to Syntax, Cambridge: Cambridge University Press
Dopunska literatura
 1. Burton-Roberts, Noel (1997). Analysing Sentences: Introduction to English Syntax, Harlow: Longman.
 2. Miller, Jim (2001). An Introduction to English Syntax, Edinburgh: Edinburgh University Press.
 3. Huddleston, Rodney & Geoffrey Pullum (2005). A Student’s Introduction to English Grammar, Cambridge: Cambridge University Press.

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar