Naziv
Sintaksa ukrajinskog jezika II
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
51365
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Lektorske vježbe
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Usvajanje sintakse i interpunkcije suvremenoga ukrajinskoga standardnoga jezika. Usporedba ukrajinskog sintaktičkog opisa s hrvatskim. Svladavanje sintaktičkih jedinica - nepunih rečenica, konstrukcija s nizanjem naknadnim dodavanjem i polupredikativnih konstrukcija, složenih rečenica (sindetskih i asindetskih). Rad na upotrebi upravnog i neupravnog govora i preoblikovanju rečenica s upravnim govorom u rečenice s neupravnim govorom.
Sadržaj
 1. Predavanje: Jednočlane rečenice (glagolske i imenske). Vrste glagolskih i imenskih rečenica. Vježbe: jednočlane rečenice u usporedbi s dvočlanim (analiza).
 2. Predavanje: Jednočlane rečenice u ukrajinskim i hrvatskim sintaksama. Vježbe: analiza jednočlanih rečenica. Priprema za test iz tematske cjeline „Jednočlana rečenica“.
 3. Predavanje: test iz tematske cjeline „Jednočlane rečenice“. Nepune (krnje rečenice). Vrste nepunih rečenica (kontekstualne, situacijske, eliptične). Vježbe: analiza nepunih rečenica.
 4. Predavanje: Jednostavne rečenice s nizanjem, stegnutim zavisnim surečenicama, apozicijskim skupom, modalnim riječima i izrazima (naknadno dodavanje, umetanje). Vježbe: rečenice s nizanjem, interpunkcija.
 5. Predavanje: Nizanje (istovrsni članovi) u ukrajinskim i hrvatskim sintaksama. Vježbe: priprema za test.
 6. Predavanje. Test iz tematske cjeline „Jednostavne rečenice s nizanjem“. Jednostavne rečenice sa stegnutim zavisnim surečenicama, apozicijskim skupom. Vježbe: analiza rečenica i interpunkcija.
 7. Predavanje: Jednostavne rečenice sa stegnutim zavisnim surečenicama, apozicijskim skupom. Vježbe: analiza rečenica i interpunkcija; priprema za test.
 8. Predavanje: Test iz tematske cjeline „Jednostavne rečenice sa stegnutim zavisnim surečenicama, apozicijskim skupom“. Jednostavne rečenice s modalnim riječima i izrazima (naknadnim dodavanjem, umetanjem). Rečenice s vokativom. Vježbe: analiza rečenica, interpunkcija Ponavljanje tematske cjeline „Sporedni dijelovi rečenice“. Priprema za pismenu provjeru znanja iz navedene tematske cjeline.
 9. Predavanje: Složene rečenice (sindetske i asindetske). Nezavisno složene rečenice. Vježbe: analiza rečenica i interpunkcija; priprema za test.
 10. Predavanje: Složene rečenice. Zavisno složene rečenice. Vježbe: analiza i interpunkcija; priprema za test.
 11. Predavanje: Složene rečenice. Asindetske (s istovrsnim surečenicama). Vježbe: analiza rečenica i interpunkcija; priprema za test.
 12. Predavanje: Složene rečenice. Asindetske (s raznovrsnim surečenicama). Vježbe: analiza rečenica i interpunkcija; priprema za test.
 13. Predavanje: Test iz tematske cjeline „Složene rečenice“. Upravni i neupravni govor. Vježbe: interpunkcija.
 14. Predavanje: Upravni govor i interpunkcija.
 15. Ponavljanje. Zaključivanje ocjena na temelju kontinuiranog praćenja.

Ishodi učenja
 1. Sastaviti na ukrjinskom jeziku jednočlane i krnje rečenice.
 2. Prepoznati i upotrijebiti istovrsne članove, konstrukcije s naknadnim dodavanjem, parentezama i dr., sastaviti rečenice s nabrojenim sintaktičkim jedinicama na ukrajinskom jeziku.
 3. Opisati na ukrajinskom jeziku, upotrijebiti i analizirati krnje rečenice.
 4. Sastaviti na ukrajinskom jeziku, preoblikovati i upotrijebiti različite tipove složenih (sindetskih i asindetskih) rečenica.
 5. Upotrijebiti pravila interpunkcijske norme ukrajinskog jezika u pismenom izražavanju na ukrajinskom jeziku.
 6. Prepoznati, preoblikovati i usporediti upravni i neupravni govor.
 7. Objasniti na ukrajinskom jeziku i upotrijebiti metajezik sintakse.
 8. Zaključiti o sličnostima i različitostima pojedinih elemenata sintaktičkog sustava ukrajinskog i hrvatskog jezika.
 9. Koristiti stručnu i znanstvenu sintaktičku literaturu.
Metode podučavanja
Usmeno izlaganje, vizualna metoda, metoda uspoređivanja i analogija, metoda analize i sinteze, metoda praktičnih radova, interakcija sa studentima, e-učenje.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje ili usmeni i pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Сучасна українська літературна мова: підручник / Плющ М.Я., Бевзенко С.П., Грипас Н.Я. та ін.; За ред. М. Я. Плющ – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Вища школа, 2000. – 429 с.
 2. Сучасна українська мова: Підручник / О.Д. Пономарів, та ін. – К.: Либідь, 2001. – 400 с.
 3. Silić, J., Pranjković, I. Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta. Zagreb: Školska knjiga, 2005.
 4. Težak, S., Babić, S. Gramatika hrvatskoga jezika. Priručnik za osnovno jezično obrazovanje. 16 izdanje. – Zagreb, 2007.
Dopunska literatura
 1. Виховaнець І. Р. Грaмaтикa укрaїнської мови. Синтaксис: Підручник. – К.: Либідь, 1993. – 368 с.
 2. Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови: підручник. – К.: Вид. центр «Академія», 2004. – 366 с.
 3. Katičić, R. Sintaksa hrvatskoga književnoga jezika. Treće, poboljšano izdanje, HAZU, Globus, Zagreb, 2002.
 4. Pranjković, I. Hrvatski jezik 3. Udžbenik za 3. razred gimnazije. – Zagreb, 1998.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar