Naziv
Složeni nacrti istraživanja
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
128277
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Vježbe u praktikumu
15

Cilj
Steći znanja potrebna za provedbu i planiranje psihologijskih istraživanja kako bazičnih tako i primijenjenih. Stjecanje znanja i vještina primjene odgovarajućih statističkih postupaka pri obradi rezultata istraživanja i njihove prikladne interpretacije.
Sadržaj
 1. Nacrti istraživanja s više od jedne nezavisne varijable.
 2. Nacrti s dvije, tri i više nezavisnih varijabli. Nacrti s nezavisnim skupinama ispitanika, s istim ispitanicima i miješani slučajevi.
 3. Planiranje i struktura složenih nacrta istraživanja. Mogućnosti korištenja faktorijalnih nacrta u laboratorijskim prilikama i u tzv. prirodnim uvjetima.
 4. Postupci odabira i formiranja skupina ispitanika kod složenih nacrta istraživanja.
 5. Upotreba složene analize varijance u složenim nacrtima istraživanja. Uloga i utjecaj planiranja istraživanja na upotrebu analize varijance (i obrnuto).
 6. Upotreba složene analize varijance u drugim nacrtima (nefaktorijalnog tipa) istraživanja (latinski kvadrat).
 7. Usporedba aritmetičkih sredina različitih skupina ispitanika; interakcija i interprtabilnost značajnih interakcija.
 8. Nezavisne skupine rezultata, rezultati u korelaciji.
 9. Veličina učinka i statistička snaga.
 10. Analiza kovarijance.

Ishodi učenja
 1. Studenti će steći konkretna znanja u planiranju složenih faktorijalnih nacrta te konkretne vještine primjene odgovarajućih statističkih postupaka pri obradi rezultata istraživanja i njihove prikladne interpretacije.
 2. Studenti će steći konkretna znanja u planiranju složenih faktorijalnih nacrta te konkretne vještine primjene odgovarajućih statističkih postupaka pri obradi rezultata istraživanja i njihove prikladne interpretacije.
 3. Studenti će usvojiti znanja planiranja statističke snage te njihove procjene koristeći prigodne računalne programe
 4. Studetni će usvojiti znanja o prijetnjama valjanosti kod složenih nacrta istaživanja
Metode podučavanja
Nastava se provodi kroz predavanja i vježbe a povezano s planiranjem tipičnih istraživanja i korištenju odgovarajućih postupaka pri obradi rezultata iz tipičnih primjera. Vježbe su na realnim računskim zadacima gdje se demonstriraju svi elementi statističkih postupaka računa te interpretacije dobivenih rezultata.
Metode ocjenjivanja
Pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Gmast, G., Meyers, L.S., & Guariono, A.J. (2008) Analysis of variance designs. A Conceptual and Computational Approach with SPSS and SAS. Cambridge: Cambridge University Press.
 2. Breakwell, G.M. (2003). Research Methods in Psychology. London: SAGE Publications.
 3. Kolesarić, V. (2006). Analiza varijance u psihologijskim istraživanjima. Osijek: Filozofski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.
Dopunska literatura
 1. Winer, B. J. (1970). Statistical principles in empirical design. New York: McGraw Hill.

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar