Naziv
Srpska književnost: Srpska poezija 19. vijeka
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
52496
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
U ovom kolegiju studenti bi trebali steći temeljan uvid u razvoj srpske poezije u 19. stoljeću. Po odslušanom kolegiju studenti trebaju znati vladati imenima najznačajnijih pjesnika 19. stoljeća, njihovih zbirki i pjesama, te razumjeti mijene u poetičkim, stilskim i metričkim svojstvima poezije, kao i suodnos kulture pisane i usmene književnosti u tom periodu.
Sadržaj
 1. Srpska književnost 19. stoljeća – povijesne prilike, književni kontekst, glavni predstavnici, djela, žanrovska slika
 2. Srpska poezija 19. stoljeća u europskom kontekstu
 3. Srpska narodna poezija – djelatnost Vuka Karadžića, klasifikacija, temeljna obilježja
 4. Analiza odabranih primjera usmene lirike
 5. Elementi klasicističke poetike u srpskom pjesništvu 19. vijeka – na primjeru odabranih pjesama Jovana Sterije Popovića
 6. Petar II Petrović Njegoš – pjesnička sinteza umjetničke tradicije i usmenoga pjesništva
 7. Opus Branka Radičevića: stvaralačka fuzija sikustva klasicizma, evropske romantičarske poezije i iskustva narodne poezije
 8. Pjesništvo Đure Jakšića:romantičarski topos konflikta pojedinca i svijeta
 9. Intimna lirika J. J. Zmaja; zbirke Đulići i Đulići uveoci
 10. Satiričke i dječje pjesme J. J. Zmaja
 11. Pjesništvo Laze Kostića
 12. Deskriptivne pjesme Vojislava Ilića - usporedbom s pjesmama Đure Jakšića, Laze Kostića i J. J. Zmaja ukazuje se na smjenu poetičke paradigme kod V. Ilića u smjeru smanjivanja udjela pjesničkog subjekta u gradnji pjesme, naglašene harmonizacije stila i u tom kontekstu približavanju simbolističkoj poetici.
 13. Ilićeve pjesme s tematikom prošlosti drugih naroda i legendi i satirične pjesme
 14. Ponavljanje i sistematizacija usvojene građe
 15. Studentski referati

Ishodi učenja
 1. izdvojiti najvažnije srpske pjesnike 19. stoljeća, njihove pjesničke zbirke i antologijske pjesme
 2. opisati razvoj poezije i poetskih žanrova u srpskoj književnosti 19. stoljeća
 3. imenovati mijene u poetičkim, stilskim i metričkim svojstvima srpske poezije 19. stoljeća
 4. prikazati suodnos kulture pisane i usmene književnosti u danom razdoblju
 5. istražiti problematiku stvaralačkog stapanja iskustva klasicizma, evropske romantičarske poezije i srpske narodne poezije
 6. klasificirati žanrovski sustav srpske književnosti 19. stoljeća s obzirom na kriterij prožimanja usmene i pisane književnosti
 7. planirati temu seminarskog rada, formulirati strukturu rada, skupiti potrebnu literaturu
 8. izabrati opciju u seminarskoj raspravi; preispitati općevažeće stavove o autorima čiji se tekstovi analiziraju
Metode podučavanja
Predavanjem će se dati kontekst razumijevanja građe i pristupa građi, koja će se kasnije temeljitije obrađivati u seminarima. Studenti će čitati tekstove, kako bi na nastavi aktivno mogli sudjelovati u analizi i interpretaciji poezije.
Metode ocjenjivanja
Ukupna ocjena sastoji se od usmenog ispita, izlaganja referata, pisanog seminarskog rada i aktivnog sudjelovanja u seminarskim interpretacijama na nastavi.

Obavezna literatura
 1. Popović, Bogdan: Antologija novije srpske lirike (bilo koje izdanje)
Dopunska literatura
 1. Antologija srpskog pesništva, ur. Miodrag Pavlović (bilo koje izdanje)
 2. Kojen, Leon: Studije o srpskom stihu, Knjižarnica Zorana Stojanović, Sremski Karlovci, Novi Sad, 1996.
 3. Matić, Svetozar: Naš narodni ep i naš stih : ogledi i studije, Novi Sad, Matica srpska, 1964.
 4. Pavlović, Miodrag: Eseji o srpskim pesnicima, Beograd, 1981.

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 7. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 15. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 22. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 23. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 24. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 25. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 26. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 27. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 28. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar