Naziv
Srpski jezik: jezik-kultura-društvo
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
118089
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
U kolegiju se obrađuju razne sociolingvističke teme na primjerima iz suvremenog srpskoga jezika. Prvi ciklus predavanja i seminara posvećen je utvrđivanju predmeta, metoda i ciljeva sociolingvistike te obrađivanju temeljnih sociolingvističkih pojmova i teorija. Drugi ciklus predavanja osmišljen je kao niz tematskih blokova u kojima će se obrađivati sljedeće teme: faktori jezične varijabilnosti; jezik i socijalni status; jezik i rod; jezik i dob; jezik i kontekst; standardni jezik; jezik i politika; jezici u kontaktu/konfliktu. Cilj kolegija je da studenti ovladaju osnovnim sociolingvističkim pojmovima i teorijama te da se upoznaju s aktualnim sociolingvističkim i standardološkim pitanjima koja se tiču suvremenog srpskog jezika.
Sadržaj
 1. upoznavanje studenata sa strukturom kolegija, obavezama i ispitnom literaturom / sociolingvistika – predmet bavljenja, definicija, ciljevi i metode
 2. povijesni pregred bavljenja odnosom jezika, kulture i društva – „predznanstveni pristup“
 3. povijesni pregled bavljenja odnosom jezika, kulture i društva (20. stoljeće) / razvoj sociolingvistike i lingvističke antropologije kao zasebnih lingv. disciplina
 4. jezična raznolikost i raslojenost / tradicionalne i sociolingvističke teorije o uzrocima jezičke varijabilnosti
 5. faktori jezične varijabilnosti: jezik i socijalni status
 6. faktori jezične varijabilnosti: jezik i rod
 7. faktori jezične varijabilnosti: jezik i dob
 8. faktori jezične varijabilnosti: jezik i kontekst
 9. standardi jezik – definicija, funkcije, obilježja / proces standardizacije (na primjeru srpskog jezika)
 10. jezik i politika; jezik i nacija; jezik i identitet
 11. jezici u kontaktu/konfliktu; jezična ekologija
 12. srpski kao manjinski jezik u Republici Hrvatskoj
 13. izlaganja studentskih seminarskih radova
 14. izlaganja studentskih seminarskih radova
 15. zaključno predavanje i ponavljanje

Ishodi učenja
 1. Definirati, opisati i objasniti osnovne pragmalingvističke pojmove
 2. Objasniti mjesto sociolingvistike i lingvističke antropologije među drugim lingvističkim disciplinama
 3. Objasniti i primijeniti metode proučavanja odnosa jezika te društvenih i kulturnih faktora
 4. Nabrojati, interpretirati i tumačiti odnos između jezika i pojedinih sociolingvističkih faktora
 5. Nabrojati i opisati činioce jezične raznolikosti i raslojenosti
 6. Definirati pojam standardni jezik i opisati njegova obilježja i funkcije
 7. Opisati i objasniti procese koji nastupaju uslijed jezičnih kontakata
 8. Primijeniti stečena teorijska znanja u analizi primjera iz srpskog jezika
 9. Procijeniti vlastite interese i kompetencije
Metode podučavanja
Predavanja i seminarski rad; PPT prezentacije, grupne diskusije.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, izrada domaćih zadaća, pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Bugarski, R. (1997): Jezik i kultura, Biblioteka XX vek, Beograd (izabrana poglavlja)
 2. Bugarski, R. (1986): Jezik u društvu, Biblioteka XX vek, Beograd (izabrana poglavlja)
 3. Radovanović, M. (2003): Sociolingvistika, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci – Novi Sad
Dopunska literatura
 1. Ivić, Pavle (2001): Srpski narod i njegov jezik, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Novi Sad.
 2. Trudgill, P (1976): Sociolinguistics, An Introduction to Language and Society, Penguin
 3. Bugarski, R. (1997): Jezik od mira do rata, Biblioteka XX vek, Beograd

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 14. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 15. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 16. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 17. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 19. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 21. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 22. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 23. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 24. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 25. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 26. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 28. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar