Naziv
Suvremena španjolska sintaksa 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
95343
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje

Cilj
Studenti će kroz ovaj kolegij biti upoznati s funkcijama riječi u rečenici, vrstama rečenica, te će moći analizirati rečenice. Teorijski će se kroz kolegij obrađivati poglavlja i članci pojedinih autora koji su značajno pridonijeli ovoj grani lingvistike.
Sadržaj
 1. Introducción - Oraciones con más de un predicado
 2. Coordinación, subordinación y yuxtaposición - definiciones básicas
 3. Oración compuesta y compleja
 4. Oraciones coordinadas
 5. Oraciones coordinadas
 6. Oraciones subordinadas sustantivas
 7. Oraciones subordinadas sustantivas
 8. Oraciones subordinadas de relativo
 9. Oraciones subordinadas de relativo
 10. Oraciones subordinadas circunstanciales
 11. Oraciones subordinadas circunstanciales
 12. Oraciones con más de un predicado: repaso y práctica
 13. Oraciones con más de un predicado: repaso y práctica
 14. Oraciones con más de un predicado: repaso y práctica
 15. Examen parcial

Ishodi učenja
 1. Kategorizirati osnovne sintaktičke pojmove.
 2. Sintaktički analizirati rečenice u španjolskome jeziku.
 3. Sortirati vrste rečenica u španjolskome jeziku – zavisne i nezavisne.
 4. Samostalno zaključivati na temelju lingvističke literature.
 5. Povezati teorijsko znanje s analizom rečenice.
 6. Integrirati naučene sintaktičke strukture u govoru i pismu.
Metode podučavanja
Izravno poučavanje Samostalno učenje Poučavanje vođenim otkrivanjem i raspravom
Metode ocjenjivanja
Prisutnost i aktivno sudjelovanje u nastavi iznose 30% ukupne ocjene. Studenti trebaju biti spremni objasniti i komentirati zadane tekstove, zadatke i teme koje se obrađuju na pojedinom satu. Uspjeh na kolokviju i završnom pismenom ispitu iznose 70% ukupne ocjene kolegija. Sustav ocjenjivanja Postotak Ocjena < 60 % Nedovoljan (1) 61 – 69 % Dovoljan (2) 70 – 79 % Dobar (3) 80 – 89 % Vrlo dobar (4) 90 – 100% Izvrstan (5)

Obavezna literatura
 1. Gómez Torrego L. (2003): Análisis sintáctico: teoría y práctica. Ediciones SM, Madrid.
 2. Gili Gaya S. (1973): Curso superior de sintaxis española. Bibliograf, VOX, Barcelona.
 3. Campos H. (1993): De la oración simple a la oración compuesta. Georgtown Universitiy Press, Washington D.C.
Dopunska literatura
 1. Hualde J. I., et. al. (2009): Introducción a la lingüística hispánica. Cambridge University Press.
 2. Azevedo M.M. (2009): Introducción a la lingüística española. Prentice Hall, New Jersey.
 3. RAE (2009): Nueva gramática de la lengua española. Espasa, Madrid.
 4. Alarcos Llorach E. (1994): Gramática de la lengua española. Espasa, Madrid.
 5. Bosque I. y Demonte V., coords. (1999): Gramática descriptiva de la lengua española. Espasa, Madrid.
 6. Bosque I. y Gutiérrez-Rexach J. (2008): Fundamentos de sintaxis formal. Akal, Madrid.
 7. Moreno Cabrera, J. C. (2002): Curso universitario de lingüística general, Tomo 1: Teoría de la gramática y sintaxis general. Editorial Síntesis, Madrid.

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar