Naziv
Tečaj slovenskog jezika 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
37563
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Praktično ovladavanje suvremenim slovenskim jezikom na glasovnoj (fonetskoj) i pravopisnoj razini. Ovladavanje pravogovornom (ortoepskom) normom. Upoznavanje s morfološkim sustavom slovenskog jezika i s osnovama funkcionalne sinteze. Govorna komunikacija na razini jednostavne proširene rečenice.
Sadržaj
 1. Uvod i upoznavanje, popis studenata, upoznavanje sa strukturom kolegija i s literaturomPojam slovenskog jezika i slovenski standardni jezikGrafijski sustav slovenskog književnog jezika (abeceda)Osnovne skupine fonema: samoglasnici i suglasniciNaglasno mjesto i naglasne oznake; akcenatske vježbePoluglas (izgovor, položaj, redukcija)
 2. Suglasnici v i l (zapisivanje i izgovor)Izgovor suglasničkih skupova lj i njPredmetci v in uIzgovor prijedloga s/z, k/h, vVježbe zapisivanja i izgovora suglasnika
 3. Ponavljanje i utvrđivanje.Akcenatske vježbe na razini riječi i rečenice.
 4. Pregled gramatičkoga sustava slovenskoga jezika.Osnove morfološkoga sustava.
 5. Tema: 1. jedinica iz udžbenika Gremo naprej: predstavljanje, upoznavanje, opis ljudi.
 6. Gramatičke strukture: glagolska vremena (prezent), zamjenice (osobne), padeži (nominativ).
 7. Gramatičke strukture: padeži (genitiv), prilozi.
 8. Tema: 2. jedinica iz udžbenika Gremo naprej: vrijeme i godišnja doba
 9. Tema: 2. jedinica iz udžbenika Gremo naprej: kalendar događaja i priredaba, praznici i slavlja.
 10. Gramatičke strukture: glavni i redni brojevi (izražavanje datuma), glagolska vremena (futur, perfekt).
 11. Konverzacijske vježbe
 12. Tema: 3. jedinica iz udžbenika Gremo naprej: opis mjesta.
 13. Tema: 3. jedinica iz udžbenika Gremo naprej: opis puta.
 14. Gramatičke strukture: zamjenica (posvojna), prilozi, prijedložni padežni izrazi.
 15. Ponavljanje i utvrđivanje gradiva.

Ishodi učenja
 1. Student može prepoznati i objasniti osnovna gramatička obilježja i kategorije na fonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini.
 2. Student može razumjeti, slušati, čitati te usmeno tumačiti nekomplicirane, prilagođene tekstove na slovenskom.
 3. Student može govorno i pisno komunicirati na slovenskom u jednostavnim i uobičajenim situacijama.
Metode podučavanja
Koriste se sljedeće metode: frontalna metoda (prije svega u gramatičkom pristupu), metoda rada u skupini i metoda individualnih vježbi (u komunikacijskom pristupu). S obzirom na izvor, provode se metode slušanja, govorenja, čitanja i pisanja, i to u monološkom i dijaloškom obliku, uz pomoć audio i vizualne te multimedijske računalne opreme.
Metode ocjenjivanja
Način polaganja ispita: Pismeni ispit na kraju semestra. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Tjedni ili dvotjedni pismeni zadaci, kolokviji tijekom nastave, pismeni ispit na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. I. Petric Lasnik, N. Pirih Svetina, A. Ponikvar, Gremo naprej. Ljubljana, 2013.
 2. R. Lečič: Osnove slovenskega jezika: Slovnični priročnik. Cerkno, 2009.
 3. A. Peti Stantić: Veliki suvremeni slovensko-hrvatski i hrvatsko-slovenski riječnik. Zagreb, 2014.
Dopunska literatura
 1. "Slovenski pravopis", Ljubljana, 2003.
 2. J. Toporišič: "Slovenska slovnica", Maribor 2004.
 3. Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana, 2005.
 4. www.fran.si
 5. www.slovenscina.eu

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 7. Fonetika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 8. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 15. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 16. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 23. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 24. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 25. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 26. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 27. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 28. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 29. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 30. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 32. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 33. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 34. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 35. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 36. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 37. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 38. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 39. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 40. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 41. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 42. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 43. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 44. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 45. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 46. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 47. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 48. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 49. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 50. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 51. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 52. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 53. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 54. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 55. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 56. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 57. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 58. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 59. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 60. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar