Naziv
Teorija prevođenja
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
117812
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
španjolski
Satnica
Predavanja
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Cilj je ovoga kolegija da se studenti kroz predavanja, čitanje stručne literature, pojedinačne zadatke, zadatke u manjim grupama i rasprave upoznaju s temama iz područja prevođenja i suvremenim teorijskim i znanstvenim pristupima proučavanju prevođenja.
Sadržaj
 1. Uvod: teorija prevođenja i traduktologija
 2. Svrha, karakteristike prijevoda i osnovna načela
 3. Razvoj promišljanja o traduktologiji: od Cicerona do prvih modernih teorija
 4. Lingvistička teorija (Vinay i Darbelnet)
 5. Nida i dinamička ekvivalencija
 6. Interpretativna teorija
 7. Teorija skoposa
 8. Polisistemska teorija
 9. Terminologija
 10. Pomagala, resursi i strategije u postupku prevođenja
 11. Kako prevoditi elemente kulture
 12. Prevođenje znanstvenih i stručnih tekstova
 13. Književno prevođenje
 14. Usmeno prevođenje
 15. Završno predavanje

Ishodi učenja
 1. Studenti će se upoznati s aktualnim traduktološkim teorijama i drugim vrstama interdisciplinarnoga pristupa.
 2. Studenti će steći spoznaje o povijesti ove discipline.
 3. Studenti će znati primijeniti stručni metajezik.
 4. Studenti će moći analizirati tekstove koji predstavljaju razne traduktološke pravce.
 5. Studenti će spoznati važnost kulturoloških znanja i spoznaja u prevođenju.
 6. Studenti će naučiti razliku između etike, morala i deontologije i njihovoj ulozi u profesiji prevoditelja.
Metode podučavanja
Predavanja, samostalni zadaci
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se i vrednuje redovno pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u raspravama na nastavi, prezentacija individualnih zadataka i usmeni ispit na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. Hurtado Albir, Amparo (2001). Traducción y Traductología. Madrid: Cátedra.
 2. Moya, Virgilio. 2007. La selva de la traducción. Teorías traductológicas contemporáneas. Madrid: Cátedra.
 3. Vega, Miguel Ángel (2004). Textos clásicos de teoría de la traducción. Madrid: Cátedra.
 4. Montero Martínez, S.; Faber Benítez, P.; Buendía Castro, M. 2011. Terminología para Traductores e Intérpretes. Una perspectiva integradora. Granada: Tragacanto.
 5. Nida, E.A., Taber, Ch. R. (1986) La traducción: teoría y práctica, Madrid: Ediciones Cristianidad, S.A.
Dopunska literatura
 1. Vinay, J. and Darbelnet, J. (1995) Comparative Stylistics of French and English: a methodology for translation, Amsterdam ; Phladelphia : John Benjamins Publishing Company.
 2. Baker, Mona (ed.) 2010. Critical Readings in Translation Studies. London/NY: Routledge.
 3. Venuti, Lawrence (ed.) (2004). The Translation Studies Reader. Londres: Routledge.
 4. Pym, Anthony. 2011. Teorías contemporáneas de la traducción. Disponible en: http://isg.urv.es/publicity/isg/publications/2011_teorias/index.htm.
 5. raspoloživa literatura na jeziku nkoji studenti razumiju; autori: K. Reiss; H. Vermeer; G. Toury; I. Even-Zohar; A. Lefevere; S. Bassnett, i dr.

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij