Naziv
Uvod u opću i rumunjsku lingvistiku
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
35979
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje

Cilj
Upoznavanje temeljnih pojmova suvremene lingvistike i elemenata lingvističkog opisa s naglaskom na primjeni na rumunjski jezik. Lingvistika kao znanost; temeljni lingvistički pojmovi; temeljni lingvistički pravci i njihova obilježja. Kratak pregled razvoja lingvističke misli; razine lingvističkog opisa.
Sadržaj
 1. Uvod u strukturu kolegija. Definicija lingvistike; osnovni lingvistički pojmovi. Porijeklo jezika. Jezik, mišljenje i komunikacija.
 2. Povijest jezikoslovlja: Grčka i Rim, Indija; Srednji vijek;
 3. Humanizam i renesansa, Prosvjetiteljstvo. Velika imena lingvistike 19. stoljeća.
 4. Razvoj hrvatske lingvističke misli. Mladogramatičari. Lingvistička geografija. Arealna lingvistika.
 5. F. de Sausurre - utemeljitelj suvremene lingvistike. Jezični znak; dihotomije.
 6. Recepcija F. de Saussurea. Strukturalizam. Praška fonološka škola.
 7. Rezimiranje obrađenih cjelina.
 8. Američka lingvistika. Suvremene lingvističke teorije.
 9. Lingvističke discipline; sociolingvistika, semantika, pragmalingvistika.
 10. Jezici i pisma svijeta - genealoška i tipološka podjela.
 11. Romanski jezici.
 12. Rumunjski jezik unutar „Romanije“. Osnove povijesti rumunjskog jezika.
 13. Kratak pregled povijesnih dijalekata rumunjskog jezika; dakorumunjski, istrorumunjski, meglenorumunjski, arumunjski.
 14. Rezimiranje obrađenih cjelina.
 15. Ponavljanje i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. definirati lingvistiku i osnovne lingvističke pojmove
 2. navesti najvažnije činjenice povijesti jezikoslovlja od Antike do kraja 19. stoljeća
 3. navesti najvažnije činjenice de Saussureove lingvističke teorije
 4. navesti najvažnije činjenice vezane uz američku lingvistiku i lingvističke teorije 20. stoljeća
 5. definirati temeljne lingvističke discipline
 6. dati osnovnu podjelu jezika po genealoškim i tipološkim kriterijima (posebice jezika Europe)
 7. navesti najvažnije podatke o romanskim jezicima
 8. navesti najvažnije činjenice o rumunjskom jeziku (osnove povijesti jezika i povijesnih dijalekata rumunjskog jezika)
 9. navesti relevantne činjenice o varijantama rumunjskog jezika koje se govore na području Hrvatske
 10. ukratko izložiti (usmeno i pismeno) jednu jezikoslovnu temu po vlastitom izboru uz korištenje adekvatne literature
Metode podučavanja
Izravno poučavanje (predavanje) i poučavanje vođenim otkrivanjem i raspravom (seminar).
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje i pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Glovacki-Bernardi, Z. (et al.) : Uvod u lingvistiku, Školska knjiga, Zagreb, 2001.
 2. De Saussure, F., Tečaj opće lingvistike, ArTresor i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2000.
 3. Odabrani članci koje će studenti dobiti tijekom predavanja.
Dopunska literatura
 1. Škiljan, D., Pogled u lingvistiku, Školska knjiga, Zagreb, 1987.
 2. Ferrer, E. B., Linguistik für Romanisten, Erich Schmidt Verlag, Berlin, 1996.
 3. Baylon, C.; Fabre, P., Initiation à la linguistique, Nathan, Paris, 1975.
 4. Ionescu, E., Manual de lingvistică generală, Bic All, Bucureşti, 2001.

Obavezan predmet na studijima
 1. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar