Naziv
Znanstvena proza Alfonsova doba
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
36705
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Seminar
15

Cilj
Obrazovanje u području povijesti srednjovjekovnog društva, znanosti i kulture na Iberskom poluotoku srednjem vijeku. Student će moći pokazati poznavanje razmjerno širokog spektra društvenih, kulturnih i povijesnih čimbenika konteksta relevantna za usvajanje i aktivan odnos prema španjolskom jeziku, te umjetnosti, kulturi i društvu hispanskog svijeta; bit će kadar samostalno prikupljati i procjenjivati sve činjenice iz tog područja.
Sadržaj
 1. Osnovne obavijesti o načinu rada, tipu kolegija, obvezama studenata u tijeku godine i o ispitu, o pohađanju nastave i literaturi. Političke okolnosti koje pogoduju stvaranju kruga učenih ljudi na Alfonsovu dvoru. Toledska prevoditeljska škola kao prethodnica znanstvenoj djelatnosti na Alfonsovu dvoru. Srednjovjekovna znanost. Izvori/prenositelji znanja (jezici i kulture) i discipline kojima su se zanimali. Latinski jezik kao među-jezik europskih prevoditelja na Alfonsovu dvoru.
 2. Arapsko osvajanje Iberskog poluotoka. Uspostava islama na europskom prostoru. Ustroj arapske države. Kordobski emirat i kalifat. Najznačajniji arapski vladari.
 3. Arapski kulturni element. Prijenos istočnjačkih i helenskih znanstvenih spoznaja na kršćansku Europu. Arapski filozofi, putnici i geografi, matematičari i dr.
 4. Suživot triju vjersko-etničkih elemenata na prostoru Iberskog poluotoka: kršćani-Arapi-Židovi.
 5. Toledska prevoditeljska škola.
 6. Prevoditeljska djelatnost na toledskom dvoru: Herman Dalmatin i Robert iz Chestera. Utjecaj Petra Venerabilisa i clunyjevskog svećenstva. Poimanje «drugog».
 7. Alfons X. Mudri: vladar i političar. Iberski poluotok u doba Alfonsa X.
 8. Alfons X. Mudri: pjesnik i intelektualac, zaštitnik kulture i koordinator najvećih znanstvenih projekata svoga vremena. Prevođenje znanstvenih i filozofskih djela na svjetovni jezik. Razvoj kastiljskog jezika.
 9. Djela s područja zakonodavstva: «Fuero Real», «Espéculo» i «Las siete partidas».
 10. Prva povijest jednog europskog naroda na svjetovnom jeziku. General estoria, Primera Crónica General de España
 11. Analiza i komentari dijelova djela «General estoria. Primera crónica general de España»
 12. Analiza i komentari dijelova djela «General estoria. Primera crónica general de España». Zaključci

Ishodi učenja
 1. Student će moći pokazati znanje i razumijevanje temeljnih pojmova i problema povijesnog razvoja Iberskog prostora u razdoblju od VIII. do kraja XIII. stoljeća
 2. Student će moći pokazati da poznaje društveni, kulturalni i povijesni kontekst relevantan za stvaranje predodžbe o najranijoj 'znanstvenoj' produkciji na španjolskom jeziku
 3. Student će razumijeti te moći opisati najranije 'znanstvene', pravne i 'povijesne' tekstove u kontekstu njihova nastanka i prijenosa iz jedne u drugu kulturu (kasna antička-arapska-srednjovjekovna španjolska).
 4. Student će razviti vještine učenja nužne za snalaženje u književno-povijesnim pojavama hispanskog kulturnog kruga nužne za nastavak studija na višoj razini
Metode podučavanja
Izravno i interaktivno poučavanje. Studenti moraju pripremati zadane članke i aktivno ih komentirati na nastavi. Uz pomoć nastavnika moraju pripremiti samostalno izlaganje.
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje zahtjeva stalnu aktivnost studenata. Očekuje se da student samostalno predstavi zadanu temu i komentira tuđe prezentacije. Pismenim ispitom provjerava se je li student razumio osnovne pojmove i pojave vezane za predmetno povijesno razdoblje.

Obavezna literatura
 1. Francisco Márquez Villanueva: El concepto cultural alfonsí, Fundación Mapfre, Madrid, 1994.
 2. Franjo Šanjek: "Herman Dalmatin (oko 1110 ? poslije 26. II. 1154.)" u: Herman Dalmatin: Rasprava o bitima, Čakavski sabor, Pula, 1990.
 3. Mirjana Polić-Bobić: Hrvatska-Španjolska: povijesne i kulturne veze, Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 2001. (dio posvećen Hermanu Dalmatinu)
 4. Alfonso X, el Sabio, General estoria, Ed. De R. Menendez Pidal, Gredos, Madrid, 1955. (odabrani dijelovi)
Dopunska literatura
 1. Valdeón/Salvador/López Estrada/Marín, La Espa?a de Alfonso X, u Cuadernos Historia 16, Madrid, 1985
 2. «Los judios en la España medieval", u Cuadernos Historia 16, br. 38 (odabrani dijelovi)
 3. Philip Hitti, Istorija Arapa, Veselin Masleša, Sarajevo, 1988. (dio koji se odnosi na Španjolsku)
 4. Eduard Kale: Temelji islamske i kineske kulture i politike, Školske novine, Zagreb 1991.
 5. «El islam, siglos XI-XIII», u Cuadernos Historia 16, br 33 (odabrani dijelovi)

Izborni predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar