Naziv
Analiza engleskih tekstova
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
132027
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
engleski
Satnica
Seminar
30
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj je kolegija upoznati studente s različitim tipovima tekstova i razviti svijest o njihovim lingvističkim karakteristikama i komunikacijskoj funkciji te osposobiti studente za sažimanje pročitanih tekstova, nalaženje relevantnih izvora za obradu određenih tema i pisanje argumentacijskih eseja na zadanu temu. Studenti će u ostvarivanju tih ciljeva koristiti zbirku tematski odabranih tekstova različitih žanrovskih vrsta. Pritom će proširiti poznavanje vokabulara i kulturoloških pojmova, poboljšati praktičnu upotrebu idiomatskih struktura i stilskih varijeteta u pismenom izražavanju na engleskome jeziku, te razviti vještine čitanja i analize raznorodnih tipova tekstova. Od studenata se očekuje da u ovom kolegiju dalje razvijaju jezične i kulturološke kompetencije koje su stekli u prethodnim jezičnim kolegijima.
Sadržaj
 1. 1. Uvod u kolegij 1. Uvod u kolegij
 2. Prvi blok tekstova
 3. Prvi blok tekstova
 4. Prvi blok tekstova
 5. Prvi blok tekstova
 6. Prvi blok tekstova
 7. Prvi blok tekstova
 8. Prvi blok tekstova
 9. Prvi kolokvij (razumijevanje nepoznatog teksta, pisanje sažetka, vokabular, gramatika)
 10. Ispravak kolokvija i komentar
 11. Drugi blok tekstova
 12. Drugi blok tekstova
 13. Drugi blok tekstova
 14. Drugi kolokvij (traženje relevantnih izvora, pisanje argumentacijskog eseja, vokabular, gramatika)
 15. Ispravak kolokvija i komentar

Ishodi učenja
 1. Sažeti i protumačiti smisao tekstova na engleskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i funkcionalnim stilovima.
 2. Isplanirati strukturu vlastitog pisanog teksta na engleskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti.
 3. Preoblikovati tekstove različitih razina složenosti na engleskome jeziku tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost.
 4. Samostalno prevesti s engleskog na hrvatski i s hrvatskog na engleski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja, kako bi se bolje osvijetlili i usporedili neki kulturološki pojmovi i gramatičke strukture.
 5. Kategorizirati funkcionalne dijelove engleske rečenice i ilustrirati komunikacijske učinke različito oblikovanih rečenica.
 6. Pronalaziti relevantne izvore s kojima će se upustiti u dijalog u vlastitome argumentacijskome eseju.
 7. Graditi argumentaciju u dijalogu s drugim autorima koji su pisali o određenoj temi.
Metode podučavanja
- samostalan studentski vođeni rad na ciljanim zadacima (pisanje sažetaka, izrada vokabularnih zadataka za vježbu, prijevod i komentar odabranih tekstova)
Metode ocjenjivanja
- pismeni ispit - ispravak i ocjenjivanje sažetka nepoznatog teksta - kontinuirano praćenje sudjelovanja u nastavi i zadaća

Obavezna literatura
 1. Zbirka tekstova za kolegij Analiza engleskih tekstova (Reader)
 2. rječnici i gramatike koji se koriste u svim jezičnim kolegijima
 3. elektronički korpusi
 4. online dostupni priručnici pojedinih anglofonih sveučilišta koji se koriste kao pomoć u akademskom pisanju (writing manuals)
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar