Naziv
Ekonomska antropologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
184183
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Kolegij je zamišljen kao uvod u ekonomsku antropologiju. Na kolegiju će se poučavati teorijski pristupi i metode istraživanja ekonomskih procesa u okviru nacionalnog europskog i globalnog konteksta. Studenti će biti upoznati sa smjerovima istraživanja, temama i glavnim predstavnicima etnoloških i kulturnoantropoloških istraživanja, ali i istraživanja u okviru srodnih (društvenih) znanosti poput sociologije i ekonomije. Teme o kojima će se pomnije raspravljati bit će: nezaposlenost, neformalna ekonomija, ekonomija duga, svjetska financijska kriza, solidarna ekonomija, radne migracije, novac i razmjena. Antropološka pitanja koja se kroz kolegij postavljaju su, primjerice ona od "klasičnih" antropoloških, poput odnosa između dara i robe te strategija i motivacija u ekonomskim aktivnostima, odnosa moći i reciprociteta među pojedincima i zajednicama, do onih koja se tiču konteksta recentne svjetske ekonomske krize, suvremenih alternativnih ekonomija te odnosa između lokalnih ekonomskih praksi i globalnih ekonomskih procesa.
Sadržaj
 1. Uvodni sat, predstavljanje sadržaja kolegija, predstavljanje studentskih obaveza
 2. Ekonomija kao tema i područje istraživanja u okviru društvenih i humanističkih znanosti
 3. Autori i pravci klasične ekonomske teorije - pregled kroz 20. stoljeće
 4. Predindustrijske zajednice, ekonomija lovaca i sakupljača
 5. Razdoblja i karakteristike velikih ekonomskih kriza kroz 20. stoljeće
 6. Industrijalizacija, industrijsko društvo - istraživanja, pravci, pojmovi
 7. Postindustrijska društva, tranzicija, transformacije ekonomskih sustava nakon 1989.
 8. Globalizacija, globalna ekonomija, informatizacija društva i suvremeni ekonomski odnosi
 9. Neformalna ekonomija
 10. Alternativni oblici ekonomije, solidarna ekonomija
 11. Formalna nezaposlenost, obiteljski odnosi, interakcije i solidarnost
 12. Teorija dara, darivanje kao totalna komunikacija
 13. Rodna segregacija na tržištu rada, odnos privatnog i javnog, plaćenog i neplaćenoga rada
 14. Manjinske zajednice na formalnom i neformalnom tržištu rada
 15. Završni sat, osvrt na seminarske radove i teme kolegija

Ishodi učenja
 1. objasniti, raspraviti i usporediti temeljne teorije i škole u povijesti ekonomske antropologije
 2. navesti, opisati i kritički promotriti pristupe i modele istraživanja ekonomskih odnosa i aktivnosti u hrvatskoj etnologiji i kulturnoj antropologiji
 3. definirati i objasniti pojam solidarne ekonomije
 4. objasniti razliku između dara i robe
 5. nabrojati istaknute teoretičare iz područja ekonomske antropologe
 6. usporediti hrvatsku istraživačku tradiciju u području ekonomskih odnosa i aktivnosti s pojedinim europskim i angloameričkim istraživačkim tradicijama
 7. prepoznati i razlikovati značenja i utjecaje rodnih, generacijskih i klasnih društvenih kategorija u ekonomiji
 8. analizirati, vrednovati i interpretirati podatke prikupljene kvalitativnim istraživanjem ekonomskih fenomena i odnosa uz primjenu pojmovlja i teorijskih koncepata ekonomske antropologije
 9. primijeniti vještine učenja u formalnom i samostalnom cjeloživotnom obrazovanju
 10. kritički analizirati znanstvenu literaturu
 11. samostalno pronalaziti, kritički promišljati i vrednovati nove izvore znanja
 12. osmisliti i implementirati usluge, proizvode i projekte utemeljene na etnološkim i kulturnoantropološkim znanjima te namijenjene različitim korisnicima (pojedincima, udrugama, lokalnim zajednicama, gospodarskom sektoru, javnoj i državnoj upravi, međunarodnim organizacijama itd.)
 13. planirati i provesti složeno etnološko i kulturnoantropološko istraživanje
 14. analizirati i komentirati kulturne raznolikosti u raznim društvenim kontekstima
 15. analizirati, tumačiti i vrednovati kulturne fenomene i procese
Metode podučavanja
Kolegij će se provoditi po interaktivnomu modelu učenja. Seminarska nastava će, pored predavanja, činiti osnovni dio poučavanja. Sastavni dio kolegija činit će i rasprava o tematskim jedinicama i pročitanim tekstovima s popisa literature te o društvenim i kulturnim poimanjima i praksama ekonomskih procesa.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjivanje rada i zalaganja studenata valorizirat će se na sljedeći način: Redovitost na nastavi, aktivno sudjelovanje, samostalnost i zainteresiranost 40% Pismeni ispit 30% Pisani rad 30%

Obavezna literatura
 1. SAHLINS, Marshall. (1968) 2002. Prvobitno društvo blagostanja. Esej o ekonomiji lovaca sakupljača. Zagreb: Anarhistička biblioteka.
 2. RIVOLI, Pietra. 2008. Putovanje jedne majice globalnom ekonomijom. Istraživanje tržišta, moći i politike svjetske trgovine. Zagreb: VBZ.
 3. GRAEBER, David. 2011. Dug: Prvih 5000 godina. Zagreb: Fraktura.
 4. PIKETTY, Thomas. 2014. Kapital u dvadeset prvom stoljeću. Zagreb: Profil.
 5. BIĆANIĆ, Rudolf. 1936. Kako živi narod. Život u pasivnim krajevima. Zagreb: Tisak Tipografija.
 6. RUBIĆ, Tihana. 2017. Nezaposleni u gradu. Antropologija rada i neformalne ekonomije. Zagreb: Hrvatsko etnološko društvo (hed-biblioteka) (odabrana poglavlja)
Dopunska literatura
 1. HANN, Chris, Keith HART. 2011. Economic Anthropology: History, Ethnography, Critique. Cambridge: Polity Press
 2. BELL, Daniel. 1976. The Cultural Contradictions of Capitalism. New York: Basic Books.
 3. TKALČIĆ SIMETIĆ, Mirna. 2016. Hrelić - antropologija prijepornog mjesta. Zagreb: Hrvatsko etnološko društvo (hed-biblioteka)
 4. GUDEMAN, Stephen. 2008. Economy's Tension. The Dialectics of Community and Market. New York - Oxford: Berghahn Books.
 5. ŽUPANOV, Josip. 1995. Poslije potopa. Zagreb: Nakladni zavod Globus.
 6. Focaal: European Journal of Anthropology. 2005. Thematic section: Researching Poverty, Vol. 45.
 7. KENNEDY, Margrit. 2011. Novac bez kamata i inflacije. Stvaranje prihvatljivog i ekološkog sredstva razmjene. Vukomerić: ZMAG - ACT - Tabula rasa Čakovec
 8. AKERLOF, George A., Rachel E. KRANTON. 2010. Identity Economics: How Our Identities Shape Our Work, Wages, and Well-Being. Princeton - Oxford: Princeton University Press.
 9. SKOUSEN, Mark. 2007. The Big Three in Economics: Adam Smith, Karl Marx and John Maynard Keynes. New York - London: M. E. Sharpe.
 10. ORLIĆ, Olga. 2014. Grupe solidarne razmjene. Počeci ekonomije solidarnosti u Hrvatskoj. Etnološka tribina, 37:72-88.
 11. PIDO, Eric J. 2017. Migrant Returns. Manila, Development, and Transitional Connectivity. Durkham - London: Duke University Press.
 12. WANG, D. N. 2018. Before the Market. Political Economy of Olympianism. Champaign: Common Ground.
 13. TOPLAK, Kristina, Mojca VAN JEVŠNIK, ur. 2018. Labour Mobility in the EU. Ljubljana: Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU.

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 6. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 9. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 16. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 22. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 23. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 24. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 25. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 26. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 29. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar