Naziv
Katedra za nederlandistiku
Lokacija
Predstojnik
Zamjenik
ECTSKoordinator

Nastavnik Soba Telefon E-mail
mr.art. Petra Bručić E-310 ++385 (0)1 409 2347 pbrucic@gmail.com
dr.sc. Imelda Rohrbacher, lekt.
mr.art. Maarten Rombouts, doc. E 310 mrombout@ffzg.hr
Gioia-Ana Ulrich Knežević, pred. E-304 01-600 2358 gulrich@ffzg.hr

Naziv Šifra
Diplomski rad na studiju Nederlandistike 124373
Flamansko i nizozemsko slikarstvo 15., 16. i 17. stoljeća 46857
Kultura i društvo nizozemskog jezičnog područja I 46846
Kultura i društvo nizozemskog jezičnog područja II 46849
Lingvistički seminar 83629
Moderna likovna umjetnost za nederlandiste 83630
Nizozemska književnost I 46852
Nizozemska književnost II 46854
Nizozemska književnost III 46856
Nizozemske prijevodne vjezbe 46859
Nizozemski kolonijalizam 117635
Od književnosti srednjega vijeka do moderne 124371
Osnove jezikoslovlja za nederlandiste 46861
Osnove nizozemskog jezika I 125812
Osnove nizozemskog jezika II 125813
Pregled nizozemske povijesti I 46845
Pregled nizozemske povijesti II 46848
Sintaksa suvremenoga nizozemskoga jezika 184252
Sociolingvistika 117636
Suvremeni nizozemski jezik I 46844
Suvremeni nizozemski jezik II 46847
Suvremeni nizozemski jezik III 46850
Suvremeni nizozemski jezik IV 46853
Suvremeni nizozemski jezik IX 117637
Suvremeni nizozemski jezik V 46855
Suvremeni nizozemski jezik VI 46858
Suvremeni nizozemski jezik VII 117638
Suvremeni nizozemski jezik VIII 124372
Uvod u Afrikaans 184253
Uvod u studij nizozemskog jezika 46851
Zlatno doba 161133

Preddiplomski studiji
  1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji
  1. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij