Naziv
Odsjek za povijest umjetnosti
Lokacija
Predstojnik
Zamjenik
ECTSKoordinator

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Josipa Alviž, v. asist. C-104 01/4092-143 jpetrini@ffzg.hr
mr.sc. Ivan Bogavčić
dr.sc. Dubravka Botica, izv. prof. C-105 4092145 dbotica@ffzg.hr
dr.sc. Sanja Cvetnić, red. prof. C-106 +385-1-4092-146 scvetnic@ffzg.hr
dr.sc. Franko Ćorić, doc. C-121 098 380 820 fcoric@ffzg.hr
dr.sc. Dragan Damjanović, izv. prof. C-126 4092164 ddamjano@ffzg.hr
dr.sc. Frano Dulibić, red. prof. C-126 4092-164 fdulibic@ffzg.hr
dr.sc. Igor Fisković, red. prof.
dr.sc. Jasna Galjer, red. prof. C-105 jgaljer@ffzg.hr
dr.sc. Jasenka Gudelj, izv. prof. c 104 jgudelj@ffzg.hr
dr.sc. Zlatko Jurić, red. prof.
dr.sc. Miljenko Jurković, red. prof. C-107 01/4092-147 mjurkovi@ffzg.hr
Josipa Lulić, asist. C-124 jlulic@ffzg.hr
dr.sc. Lovorka Magaš Bilandžić, doc. C-101 + 385 1 4092 406 lmagas@ffzg.hr
dr.sc. Nikolina Maraković, izv. prof. C-124 01/4092-407 nmarakov@ffzg.hr
dr.sc. Ana Marinković, doc. C-104 amarinko@ffzg.hr
dr.sc. Predrag Marković, izv. prof. C-106 6120-146 pmarkovic@ffzg.hr
dr.sc. Dino Milinović, izv. prof. C-125 6120-163 dmilinov@ffzg.hr
dr.sc. Ana Munk, izv. prof. C 125 amunk@ffzg.hr
dr.sc. Jasmina Nestić, doc. C-104 01/4092-143 jasmina.nestic@ffzg.com
dr.sc. Danko Šourek, doc. C-101 6002 406 dsourek@ffzg.hr
dr.sc. Marko Špikić, izv. prof. C-121 01/4092-161 mspikic@ffzg.hr
dr.sc. Ivana Tomas, doc. C 101 tomasi@ffzg.hr
dr.sc. Tanja Trška, doc. C-101 +385 1 4092 406 ttrska@ffzg.hr
dr.sc. Tin Turković, doc. C-124 01/4092-407 tturkovi@ffzg.hr
dr.sc. Maja Zeman, doc. C-124 01/4092-407 mzeman@ffzg.hr

Naziv Šifra
Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana 131619
Antičko slikarstvo 172534
Arhitektura renesanse i baroka 51172
Bizantsko slikarstvo od IX. do XIV. stoljeća 125507
Dalmatinske katedrale 131608
Diplomski rad na studiju Povijesti umjetnosti 124466
Diplomski rad na studiju Povijesti umjetnosti 132865
Frankapani kao naručitelji 170234
Gotičke katedrale Francuske 170235
Grobni spomenici od starog do ranog novog vijeka 184286
Historicizam u hrvatskoj arhitekturi 184287
Hospitacije 124455
Ikonografija kristološkog i marijanskog ciklusa 184288
Ikonografija nakon Tridentskoga sabora 125510
Interpolacije 2 131618
Interpolacije I 131617
Karolinška Istra 131616
Kasnoantička arhitektura i umjetnost u Dalmaciji 131621
Kasnoantička i srednjovjekovna umjetnost Rima 81456
Kulturni krajolik 170239
Kustoske prakse 146665
Likovna baština Dubrovačke Republike od XVI. do XVIII. stoljeća: atribucija, stil, ikonografija 131802
Likovne umjetnosti renesanse i baroka 51171
Metodika nastave povijesti umjetnosti 170240
Migracije i transformacije slika 170243
Modul 1: Interpretacija djela - Umjetnost oko godine 1000. 117731
Modul 1: Postupci i metode istraživanja - Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi 117735
Modul 1: Starohrvatska umjetnost i kultura. Povijesni prostor Hrvatske od kasne antike do konca srednjeg vijeka 126387
Modul 2: Postupci i metode istraživanja - Autopsija, arhiv, atribucija 117734
Modul 2: Problemi stila - Hrvatska likovna baština "između gotike i baroka" 117738
Modul 3: Interpretacija djela - Povijest i teorija dizajna 170245
Modul 3: Izvaneuropske kulture i moderna umjetnost 125513
Modul 3: Problemi stila - Izbor stila u arhitekturi 19. stoljeća 117739
Modul 4: Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću 117736
Modul 4: Povijest i teorija konzervacije u Hrvatskoj u XIX. i XX. stoljeću 124458
Modul 4: Zaštita nepokretne baštine 117740
Modul 4: Zaštita pokretne baštine 124465
Nastavna sredstva za izvođenje nastave povijesti umjetnosti 117733
Nova post vetera coepit: ikonografija prve kršćanske umjetnosti 146819
Osnove arhitekture 46967
Osnove likovnih umjetnosti 46966
Otkrivanje Rima od Rafaela do Winckelmanna 78039
Palladio i paladijanizam 131611
Pluralizam stilova u arhitekturi XVII. i XVIII. stoljeća 125516
Povijest konzerviranja u Zagrebu od 1850. do 1945. 131623
Povijest, vrste i karakteristike ilustracije 170248
Praktikum i izvođenje nastave I 117737
Praktikum i izvođenje nastave II 124459
Psihologijski pravci u teoriji umjetnosti 144902
Ranosrednjovjekovne klesarske radionice u Dalmaciji i Istri 97249
Religijska umjetnost u doba Rimskog Carstva 78040
Rezidencijalna arhitektura rimskog svijeta 161128
Sakralna arhitektura u XV. i XVI stoljeću u Dalmaciji - od ideje do realizacije 128892
Samostanska arhitektura Hrvatske 173266
Spomenici i ambijenti Italije od Boita do Brandija 184289
Svjetska kulturna baština 97175
Teorija i povijest povijesti umjetnosti 142681
Transformacije antičkog svijeta 118190
Transforming Encounters: American Art of the 19th and 20th Centuries 102113
Umjetnost antike 35919
Umjetnost gotike 51170
Umjetnost južne Dalmacije od 9. do 14. stoljeća 144896
Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka 35921
Umjetnost nakon 1900. 51174
Umjetnost romanike 51169
Umjetnost starih civilizacija 81459
Umjetnost Trecenta 118192
Umjetnost XIX. stoljeća 51173
Uvod u ikonologiju 69722
Venecijanska skulptura renesanse i baroka 97177
Venice and the Architectural Heritage of the Croatian Coast 118193
Vizualna kultura u nastavi Likovne umjetnosti 170253
Zagrebačka umjetnička baština XVI.-XVIII. stoljeća 184290
Zaštita spomenika kulture 51177
Zidno slikarstvo u Italiji od 4. do 13. st. 102115