Naziv
Odsjek za arheologiju
Lokacija
Predstojnik
Zamjenik
ECTSKoordinator

Nastavnik Soba Telefon E-mail
Ana Azinović Bebek
dr.sc. Jacqueline Balen
dr.sc. Marcel Burić, doc. fond 8 01 6060 778 mburic@ffzg.hr
Morana Čaušević-Bully
dr.sc. Dino Demicheli, doc. F20 00385 1 6060785 ddemiche@ffzg.hr
Anita Dugonjić
dr.sc. Krešimir Filipec, izv. prof. F-2 01 6060 788 kfilipec@ffzg.hr
dr.sc. Zdravka Hincak, izv. prof. Fond 003 +385 1 6060 787 zhincak@ffzg.hr
dr.sc. Mirja Jarak, izv. prof. F 4 01 6060 786 mjarak@ffzg.hr
dr.sc. Iva Kaić, doc. F-20 01/6060 785 ikaic@ffzg.hr
dr.sc. Ivor Karavanić, red. prof. Fond 9 6060782 ikaravan@ffzg.hr
Andreja Kudelić
Irena Lazar
Tatjana Lolić
Daria Ložnjak Dizdar
dr.sc. Vinka Matijević F-20, zgrada Fonda +385 1 6060 785 vibubic@ffzg.hr
dr.sc. Janja Mavrović Mokos 103 01/6060-773 jmavrovi@ffzg.hr
dr.sc. Damir Mihelić, red. prof.
dr.sc. Marina Milićević Bradač, red. prof. art. Fond 7 01-6060-781 mmilicev@ffzg.hr
dr.sc. Ina Miloglav, doc. F-105 6060-775 imiloglav@ffzg.hr
dr.sc. Ana Pavlović, doc. Fond 5 01 6060 783 apavlovi3@ffzg.hr
dr.sc. Hrvoje Potrebica, red. prof. 103 01/6060-773 hpotrebi@ffzg.hr
dr.sc. Mirjana Sanader, red. prof. F-20 01/6060-785 msanader@ffzg.hr
dr.sc. Zrinka Šimić-Kanaet, doc. 5-6 01/6060784 zsimic@ffzg.hr
dr.sc. Ivana Škiljan
mr.sc. Jana Škrgulja Fond 2, 17 6060788 jskrgulj@ffzg.hr
dr.sc. Rajna Šošić Klindžić, doc. F-105 +385 1 6060 775 rsosic@ffzg.hr
dr.sc. Tihomila Težak-Gregl, red. prof. Fond 8 60 60 778 ttgregl@ffzg.hr
dr.sc. Tatjana Tkalčec
dr.sc. Helena Tomas, izv. prof. Fond 1 6060789 htomas@ffzg.hr
dr.sc. Domagoj Tončinić, doc. F-20 +38516060785 dtoncini@ffzg.hr
dr.sc. Nikola Vukosavljević, doc. Fond 19 6060 780 nvukosav@ffzg.hr
dr.sc. Mirna Vukov F-20 +385 1 6060 785 mvukov@ffzg.hr

Naziv Šifra
Analiza ljudskih ostataka nađenih na arheološkim nalazištima 117927
Antička numizmatika 170489
Arheologija Avara i Slavena od 6. st. do 9. st. 124234
Arheologija bioloških ostataka 51096
Arheologija eneolitika 117436
Arheologija i mediji 118627
Arheologija i povijest srednjeg vijeka 51097
Arheologija kasnog srednjeg i novog vijeka 170491
Arheologija krajolika - ambijenti, naselja i komunikacije 170492
Arheologija neandertalaca i ranih modernih ljudi 184170
Arheologija neolitika 117444
Arheologija novog vijeka i suvremenog doba 170493
Arheološki praktikum 170507
Arheološki praktikum - kvantitativna obrada podataka 186313
Arhitektonske, monumentalne i umjetničke terakote u klasičnom svijetu 184171
Ars amatoria. Seksualnost u antici u svjetlu arheološkog materijala 170509
Autohtoni, rimski i orijentalni kultovi na području Hrvatske 170511
Avarska groblja i naselja u Karpatskoj kotlini 124241
Bizantska arhitektura, slikarstvo i mozaici 117930
Brončano doba Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Arheologija brončanog doba I 64238
Civilizacija starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije 95289
Crtanje pokretnih arheoloških nalaza 51098
Das römische Heer in Kroatien 103229
Diplomski rad na studiju Arheologije 127526
Dokumentiranje arheoloških nalazišta 35811
Egejska arheologija 117450
Eksperimentalna arheologija 184172
Eneolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Eneolitik Hrvatske 64239
Epigrafika 51123
Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta 117453
Geologija i mineralogija za arheologe 35819
Germani u Panoniji 117454
Germanska groblja i nalazi ranoga srednjega vijeka 117458
Grčka uporabna keramika 124242
Grčki jezik za arheologe I 51111
Grčki jezik za arheologe II 124243
Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku 51119
Informatika za arheologe 35821
Istočni halštatski krug 170494
Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 1 142609
Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 2 142549
Koncept neolitizacije - modeli prijelaza na poljoprivredu 117471
Kroatien in der Antike 103228
Kultura polja sa žarama 170495
Latenska kultura u Hrvatskoj 170496
Latinski jezik za arheologe I 69904
Latinski jezik za arheologe II 186357
Litička analiza 117477
Materijali i tehnologije u arheologiji 170512
Metode prirodnih znanosti u arheologiji 35818
Metodologija arheoloških istraživanja 170513
Metodologija obrade prapovijesne keramičke građe 102232
Načela arheoloških istraživanja 35810
Neolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Neolitik Hrvatske 64240
Od Rima do Italije 170514
Opća srednjovjekovna arheologija 51126
Osnove digitalne obrade pokretnih arheoloških nalaza 132059
Osnove egejske arheologije 51093
Osnove klasične arheologije 1 51092
Osnove klasične arheologije 2 51105
Osnove muzejskog rada 51132
Osnove ranokršćanske arheologije 170497
Paleolitički lovci i sakupljači + Paleolitik i mezolitik Hrvatske 64241
Počeci simbolike i umjetnosti 117489
Položaj naselja i graditeljske tehnologije 170498
Povijesni pregled razvoja arheologije 132063
Prapovijesno društvo: struktura i odnosi na temelju arheološke građe 124253
Predromanička i ranoromanička arhitektura 117479
Pregled europskog mezolitika 170515
Proseminar iz klasične arheologije 51100
Provincijalna arheologija 1 142617
Rani srednji vijek u Hrvatskoj 170499
Rano i srednje brončano doba u Karpatskoj kotlini 132061
Ranokršćanska arheologija 142622
Ranokršćanski arheološki krajolik u Hrvatskoj 170516
Ranosrednjovjekovna plastika 124357
Religioznost u prapovijesti 125384
Rim i njegove provincije 142626
Rimska klasična arheologija 117483
Rimska provincijalna keramika 117484
Rimska uprava u provinciji Dalmaciji 132064
Seminar iz arheologije srednjovjekovnih grobalja 117485
Seminar iz kasnoantičke arheologije 142663
Seminar iz provincijalne arheologije 1 142665
Seminar iz provincijalne arheologije 2 142666
Seminar iz srednjovjekovne arhitekture 117932
Simbolika i umjetnost u paleolitiku 125074
Srednjovjekovna epigrafika 117933
Srednjovjekovna keramika 117490
Srednjovjekovna numizmatika 142415
Srednjovjekovni bestijarij 170518
Starohrvatska groblja od 7. do 11. st. 117491
Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu 132062
Svakodnevni život u rimskim provincijama 51124
Svakodnevni život u rimskim provincijama 2 184927
Svakodnevni život u srednjem vijeku 51117
Tehnološki razvoj i ekologija u arheologiji 117492
Teorijska arheologija 117934
Teorijski i praktični uvod u izabrane tipologije provincijalnorimskih malih nalaza 142630
Terenska nastava 124259
Terenski rad - terenska nastava 1 51118
Terenski rad - terenska nastava 2 56181
Terenski rad - terenska nastava 3 56182
Tipologija i kronologija pokretnog materijala klasične antike 118626
Umjetnički obrt klasičnog razdoblja 124261
Uporabna grčka i rimska keramika 51112
Uvod u digitalnu obradu arheološke dokumentacije 64243
Uvod u litičku analizu 64093
Uvod u prapovijesnu arheologiju 64095
Uvod u provincijalnu arheologiju 170501
Uvod u slavensku arheologiju 64094
Uvod u srednjovjekovnu arheologiju 51106
Velika seoba naroda 51121
Zaštita i konzervacija arheoloških nalazišta 51131
Zooarheologija 64129
Zooarheologija: osnove animalne osteologije 64111
Željezno doba Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Arheologija željeznog doba I 64242

Preddiplomski studiji
  1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij
  2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji
  1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
  2. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij