Naziv
Odsjek za kroatistiku
Lokacija
Predstojnik
Zamjenik
ECTSKoordinator

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Marinela Aleksovski, lekt.
dr.sc. Marko Alerić, izv. prof. B-108 016120067 maleric@ffzg.hr
dr.sc. Krešimir Bagić, prof. B 118 01/ 6120 081 ff.dubrava@gmail.com
dr.sc. Ivančica Banković-Mandić, v. lekt.
dr.sc. Tomislav Bogdan, izv. prof. B-114 01/6120-077 tbogdan@ffzg.hr
dr.sc. Stipe Botica, red. prof. B-116 01 6120 079 sbotica@ffzg.hr
dr.sc. Zrinka Božić-Blanuša, doc. B117 01/4092-080 zbblanus@ffzg.hr
Ivana Brač
dr.sc. Vinko Brešić, red. prof. B121 +00385 1 6120 084 vbresic@ffzg.hr
dr.sc. Ivana Brković, doc. B-119 ivana.brkovic@ffzg.hr
dr.sc. Željka Brlobaš
dr.sc. Domagoj Brozović, zn. novak B-121 01/4092-084 dbrozovi@ffzg.hr
dr.sc. Anita Celinić
dr.sc. Suzana Coha, doc. B121 01/4092-084 scoha@ffzg.hr
Jelena Cvitanušić Tvico
dr.sc. Marica Čilaš-Mikulić, v. lekt.
dr.sc. Ana Ćavar, doc. B 108 6120 071 acavar@ffzg.hr
dr.sc. Stjepan Damjanović, red. prof. B-120 01 4092-083 stjepan.damjanovic@xnet.hr
dr.sc. Helena Delaš, v. lekt. B-123 helena.delas@vk.t-com.hr
dr.sc. Ivana Drenjančević, zn. novak B-125 612 00 88 ivana.drenjancevic@ffzg.hr
dr.sc. Davor Dukić, red. prof. B112 014092075 ddukic@ffzg.hr
Ranka Đurđević
dr.sc. Ivana Eterović B-120 01/4092-083 isankovi@ffzg.hr
dr.sc. Dunja Fališevac, red. prof. B-119 01/6120-082 dunja.falisevac@zg.t-com.hr
dr.sc. Anđela Frančić, red. prof. B 122 01/6120-085 afrancic@ffzg.hr
Zvonimir Glavaš, asist. B117 6120080 zvglavas@ffzg.hr
Ana Grgić, lekt.
dr.sc. Dolores Grmača, doc. B-119 01/6120-082 dgrmaca@ffzg.hr
dr.sc. Milvia Gulešić Machata, v. lekt.
dr.sc. Milvia Gulešić Machata, v. lekt.
dr.sc. Marijana Hameršak B - 121 4092-084 marham@ief.hr
Edita Hercigonja-Mikšik, v. lekt. B107 01/6120070 ehmiksik@ffzg.hr
dr.sc. Zrinka Jelaska, prof. B-124 01/4092074 zjelaska@ffzg.hr
dr.sc. Antonio - Toni Juričić, v. lekt.
dr.sc. Antonio Toni Juričić, v. lekt.
dr.sc. Maša Kolanović, doc. B113 6120076 mkolanov@ffzg.hr
dr.sc. Nikola Košćak, doc. B118 01/4092-081 nkoscak@ffzg.hr
dr.sc. Tanja Kuštović, doc. B-120 01 4092-083 tanja.kustovic44@gmail.com
dr.sc. Boris Kuzmić, izv. prof. B-122 4092-085 bkuzmic@ffzg.hr
dr.sc. Kristijan Lewis
Jasmina Lukec, zn. novak B 112 01 4092 075 jlukec@ffzg.hr
dr.sc. Marija Malnar Jurišić, v. asist. B-106 01/4092-069 mmalnar@ffzg.hr
dr.sc. Ivan Marković, izv. prof. B-105 01 4092 099 ivan.markovic@yahoo.com
dr.sc. Julijana Matanović, izv. prof. B109 01/6120-072 julijana.matanovic@zg.htnet.hr
dr.sc. Mira Menac-Mihalić, red. prof. B-106 +385 1 4092 069 mmenac@ffzg.hr
dr.sc. Krešimir Mićanović, red. prof. B-105 01 4092 099 kresimir.micanovic@ffzg.hr
dr.sc. Milan Mihaljević, red. prof.
dr.sc. Andrea Milanko B117 01/6120-080 amilanko@ffzg.hr
dr.sc. Lana Molvarec, doc. B-113 4092-076 lmolvare@ffzg.hr
dr.sc. Petra Mrduljaš
dr.art. Mira Muhoberac B-108 01 / 6120 071 mmuhober@ffzg.hr
dr.sc. Iva Nazalević Čučević, v. asist. B124 01/4092-074 ivanazalevic@gmail.com
dr.sc. Krešimir Nemec, red. prof. B-113 6120-076 knemec@ffzg.hr
dr.sc. Davor Nikolić, doc. B-116 6120-079 dnikoli@ffzg.hr
dr.sc. Vlado Pandžić, red. prof. B108 +385 1 6120 071 vpandzic@ffzg.hr
mr.sc. Dinka Pasini, v. lekt.
dr.sc. Bernardina Petrović, red. prof. B-107 +385 1 4092 070 bernardina.petrovic@ffzg.hr
dr.sc. Tatjana Pišković, doc. B105 01/6120-099 tpiskovi@ffzg.hr
dr.sc. Lahorka Plejić-Poje, izv. prof. B-114 6120077 lplejic@ffzg.hr
dr.sc. Ivo Pranjković, red. prof. B123 ivo.pranjkovic@zg.t-com.hr
dr.sc. Marina Protrka Štimec, doc. B121 4092-084 mprotrka@ffzg.hr
dr.sc. Leo Rafolt, izv. prof. B-114 01/6120-077 lrafolt@gmail.com
dr.sc. Evelina Rudan Kapec, doc. B - 116 01 6120 079 erudan@ffzg.hr
dr.sc. Anera Ryznar, doc. B 118 016120081 aryznar@ffzg.hr
dr.sc. Marko Samardžija, red. prof. B-123 01 6120 086 msamardz@ffzg.hr
dr.sc. Dean Slavić, izv. prof. - dean.slavic@gmail.com
dr.sc. Boris Škvorc, red. prof.
dr.sc. Goranka Šutalo, asist. B-112 gsutalo@ffzg.hr
dr.sc. Josipa Tomašić Jurić B-116 4092 079 jotomasi@ffzg.hr
dr.sc. Sanda Lucija Udier, v. lekt.
dr.sc. Tvrtko Vuković, izv. prof. B125 01 6120 088 tvrtkovukovic@yahoo.com
dr.sc. Marija Znika
dr.sc. Mateo Žagar, red. prof. B-109 6120072 mzagar@ffzg.hr

Naziv Šifra
Antroponimija u matičnim knjigama 102106
Augustin Tin Ujević 118104
Biblija i hrvatska usmena književnost 52541
Biblija kao književnost u nastavi 125461
Čitanje književnog teksta 66334
Diplomski rad na studiju Kroatistike 124623
Diplomski rad na studiju Kroatistike 124362
Dramsko stvaralaštvo Miroslava Krleže 118105
Figure i diskurzi 79615
Filološke analize hrvatskostaroslavenskih tekstova 118106
Hrvatska autobiografija 132084
Hrvatska ćirilička pismenost 125464
Hrvatska dijalektna leksikografija 161122
Hrvatska dijalektologija I 86435
Hrvatska dijalektologija II 86436
Hrvatska dječja književnost 160762
Hrvatska književnost 15. i 16. stoljeća 160831
Hrvatska književnost 17. i 18. stoljeća 160832
Hrvatska leksikologija 118110
Hrvatska standardna prozodija 118111
Hrvatska usmenoknjiževna retorika 170270
Hrvatski jezik i književnost u srednjem vijeku 35960
Hrvatski jezik za nastavnike 118114
Hrvatski kao ini u društveno korisnom učenju 184248
Hrvatski paleoslavisti i istraživači hrvatskoga glagolizma 186248
Hrvatski standardni jezik - fonologija i morfonologija 52515
Hrvatski standardni jezik - morfologija 52520
Hrvatski standardni jezik - sintaksa 52522
Hrvatsko gramatičko nazivlje 97681
Hrvatsko modernističko i postmodernističko pjesništvo 118116
Intertekstualne veze starije i novije hrvatske književnosti 77907
Iz povijesti hrvatske usmene književnosti 69868
Jezične vježbe I. 46824
Jezične vježbe II. 35959
Jezik hrvatske glagoljske knjige u 16. stoljeću 186249
Jezik hrvatskih petrarkističkih pisaca 86796
Jezik i kultura bosanskih franjevaca 125468
Književna topografija Dubrovnika 128210
Književne zajednice: desubjektivacija, emancipacija, kolektivizam 170285
Književnost u nastavi I. 117633
Književnost u nastavi II. 124360
Književnost zapadnog kruga I 131725
Književnost zapadnog kruga II 131726
Krasnoslov i gluma 125469
Lirika novije hrvatske književnosti 77915
Marko Marulić 186250
Metodički blok i praksa 129246
Metodički blok i praksa 124361
Metodika nastave hrvatskog jezika i književnosti II. 129154
Metodika nastave hrvatskog jezika I. 117632
Metodika nastave hrvatskog jezika II. 124359
Mislim, dakle gdje sam: književni (kon)tekst 1971.-2010. 170286
Najnovija hrvatska proza 146660
Novija hrvatska književnost - čitanje tekstova 133509
Orijentalizam i okcidentalizam u hrvatskoj književnosti 132086
Osnove staroslavenskoga jezika 184249
Popularna kultura i hrvatski roman od socijalizma do tranzicije 80632
Povijesna gramatika hrvatskoga jezika 66335
Povijest hrvatskoga jezika 69564
Praksa čitanja 170288
Pravogovor u nastavi 118123
Predaja kao usmenoknjiževni žanr 118124
Prijevodne inačice Biblije 118125
Psihoanalitičko čitanje hrvatskog romana 125473
Publicistički i medijski diskurz 64186
Putopis u hrvatskoj književnosti - ideologija žanra 118126
Sintaksa padeža 69949
Sintaksa složenih struktura 52527
Slika Amerike u hrvatskoj književnosti XX. st. 146663
Staroslavenski jezik 35955
Stilistički koncepti 160763
Stilistika 52525
Stilovi suvremene hrvatske proze 172139
Sublimno i zazorno u književnosti hrvatske moderne 118128
Sustav književnog teksta 160757
Suvremeni hrvatski roman: od stila do diskurza 170295
Svjetska književnost u nastavi 117634
Šenoinski model i model romana novopovijesne fikcije 161834
Tekstna lingvistika 118129
Teorija i poetika hrvatske usmene književnosti 66333
Teorija jezika 35958
Teorija standardnog jezika 128036
Terenska dijalektološka istraživanja 160824
Tipologija malih literarnih formi i usmenost 86828
Uvod u biblijski intertekst u nastavi 118132
Uvod u čitanje starije hrvatske književnosti 186251
Uvod u grafostilistiku 131731
Uvod u materinski i inojezični hrvatski 36469
Uvod u noviju hrvatsku književnost I - 19. stoljeće 52521
Uvod u noviju hrvatsku književnost II - 20. stoljeće 52524
Uvod u scensku umjetnost i teatrologiju 118133
Uvod u sociolingvistiku 36472
Uvod u tematsku analizu ranonovovjekovnih tekstova 118134
Uvod u teorije kulture 186252
Uvod u teoriju književnosti 35957
Vježbe iz književne analize i interpretacije 170297
Žanrovi hrvatske preporodne književnosti 52704

Preddiplomski studiji
  1. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij
  2. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji
  1. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
  2. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij