Naziv
Odsjek za romanistiku
Lokacija
Predstojnik
Zamjenik
ECTSKoordinator

Nastavnik Soba Telefon E-mail
Vedrana Berlengi Kapušin, lekt. F-307 6002-344 vedrana.berlengi@ffzg.hr
dr.sc. Gorana Bikić-Carić, doc. F 326 4092317 gbcaric@ffzg.hr
Ana Gabrijela Blažević F-310 01/6002-328 agblazev@ffzg.hr
dr.sc. Majda Bojić, doc. F322 4092 340 mbojic@ffzg.hr
Tomislava Bošnjak Botica
dr.sc. Clara Capatina, lekt. F-320 01/600-2342 ccapatin@ffzg.hr
mr.sc. Delia Georgeta Ćupurdija, lekt. F-320 01/600-2342 dsarafie@ffzg.hr
dr.sc. Darja Damić Bohač, v. lekt. F325 4092 301 ddbohac@ffzg.hr
mr.sc. Marina Deur, v. lekt. F.323 6002-338 marina.deur@gmail.com
dr.sc. Ivana Franić, izv. prof. F-328 01/6002-315 ifranic1@ffzg.hr
Dunja Frankol, lekt. F 321 01/6002 341 dunja.frankol@gmail.com
mr.sc. Daša Grković, v. lekt. F321 01/6002-341 dgrkovic@ffzg.hr; dasagrkovic@yahoo.com
Davor Gvozdić, lekt. F 323 01/4092-338 dgvozdic@ffzg.hr
Nicolas Hanot F324 n.hanot@alac-wbi.be
Maria José Homem
Ana Ille Horvat, v. lekt. F - 322 2340 aihorvat@ffzg.hr
dr.sc. Nenad Ivić, red. prof. F 308 6002 331 nivic@ffzg.hr
dr.sc. Andrea-Beata Jelić, doc. F-310 01/6002-328 abjelic@ffzg.hr
mr.sc. Alica Knezović, v. lekt. F-321 +385 1 600 2341 aknezovi@ffzg.hr
dr.sc. Marinko Koščec, doc. F326 6120-317 mkoscec@ffzg.hr
dr.sc. August Kovačec, prof. F-305 6002343 akovacec@ffzg.hr
dr.sc. Nina Lanović, doc. F-322 4092-340 nina.lanovic@ffzg.hr
dr.sc. Evaine Francoise Le Calve Ivičević, v. lekt. F327 014092316 eivicevi@ffzg.hr
dr.sc. Castilia Manea-Grgin, izv. prof. F 320 u ustanovi: 2342 castilia.grgin@pilar.hr; cmgrgin@ffzg.hr
dr.sc. Gordana Matić, asist. F-311 +385 1 4092330 gmatic@ffzg.hr
Bojana Mikelenić, asist. F 310 01/4092-328 bmikelen@ffzg.hr
dr.sc. Maša Musulin, v. pred. F310 01/6002-328 mmusulin@ffzg.hr
dr.sc. Ivana Olujić, doc. F320 iolujic@ffzg.hr
dr.sc. Lidija Orešković Dvorski, doc. F328 6002315 lodvorsk@ffzg.hr
Branka Oštrec, lekt. F-321 4092 341 bostrec@ffzg.hr
dr.sc. Marija Paprašarovski, v. lekt. F 326 4092317 marija.paprasarovski@ffzg.hr
dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, izv. prof. ZS: F325 LJS:F324 6002337 bpavelin@ffzg.hr, bpavelinlesic@gmail.com
Marta Petrak, asist. F 328 01/6002-315 mpetrak@ffzg.hr
dr.sc. Mirjana Polić-Bobić, red. prof. F - 311 + 00385 1 6002 330 mpbobic@ffzg.hr
dr.sc. Sandra Požar F 327 sudec@stin.hr
dr.sc. Petar Radosavljević, doc. F-327 01/4092-316 pradosav@ffzg.hr
dr.sc. Daliborka Sarić, v. lekt. F323 dsaric@ffzg.hr
dr.sc. Patricia-Maria Serbac, lekt. F320 pserbac@ffzg.hr
dr.sc. Ingrid Šafranek, red. prof. F 309 6120 309 ingrid.safranek@ffzg.hr
dr.sc. Sanja Šoštarić, v. lekt. F-307 409-2344 sanja.sostaric@ffzg.hr
dr.sc. Nikica Talan, red. prof. F 322 4092340 ntalan@ffzg.hr
dr.sc. Jere Tarle, izv. prof.
Ana María Valencia Spoljaric, lekt. F321 6002-328 vale_spoljaric@hotmail.com
dr.sc. Dražen Varga, izv. prof. F-327 2316 dvarga@ffzg.hr
dr.sc. Yvonne Vrhovac, red. prof. art. F-328 yvonne.vrhovac@zg.t-com.hr
dr.sc. Maja Zorica (rođena Vukušić) F309 +385 1 4092 304 mzorica@ffzg.hr
dr.sc. Maja Zovko, doc. F311 01/4092-330 mzovko2@ffzg.hr

Naziv Šifra
Afirmacija hispansko-američke književnosti u svijetu 52707
Afrička književnost portugalskog jezičnog izraza 184267
Belgijska književnost na francuskom jeziku 1 117993
Belgijska književnost na francuskom jeziku 2 125535
Brazilska književnost 184268
Curriculum španjolskog kao stranog jezika 1 124499
Curriculum španjolskog kao stranog jezika 2 117778
Čitanje i tumačenje starofrancuskih i srednjofrancuskih tekstova 117994
Čitanje Marguerite Duras 81533
Čitanje Prousta 78429
Diplomski rad na studiju Francuskog jezika i književnosti 124562
Diplomski rad na studiju Portugalskog jezika i književnosti 124403
Diplomski rad na studiju Rumunjskog jezika i književnosti 124481
Diplomski rad na studiju Španjolskog jezika i književnosti 124514
Europski, brazilski i afrički portugalski 117656
Fernando Pessoa 117657
Fonetika i fonologija rumunjskog jezika 35980
Francuska fonetika 1 78542
Francuska i njeni načini života u svakodnevici 133723
Francuska književnost 18. stoljeća 184206
Francuska književnost 21. stoljeća 125537
Francuska književnost: 17. stoljeće 35941
Francuska književnost: 19. stoljeće (fikcija - autobiografija) 86423
Francuska književnost: 19. stoljeće (poezija - drama) 86424
Francuska književnost: 20. stoljeće (fikcija - autobiografija) 86421
Francuska književnost: 20. stoljeće (poezija i drama) 86422
Francuska književnost: povijest i periodizacija 35938
Francuska književnost: srednjovjekovlje 52462
Francuska leksikologija i leksikografija 142511
Francuska lingvistika I 52045
Francuska lingvistika II 52050
Francuska ortoepija I 46817
Francuska ortoepija II 46818
Francuske jezične vježbe 1 36650
Francuske jezične vježbe 2 36652
Francuske jezične vježbe 3 52458
Francuske jezične vježbe 4 52460
Francuske korektivne fonetske vježbe I 64881
Francuske korektivne fonetske vježbe II 46820
Francuski jezik 1 35936
Francuski jezik 2 35939
Francuski jezik 6 125828
Francuski jezik 7 117518
Francuski jezik 8 124282
Francuski jezik 9 117523
Francuski jezik III 66355
Francuski jezik IV 52049
Francuski jezik V 52048
Francuski romantizam 78543
Frankofone civilizacije 2 69847
Frankofone civilizacije I 66953
Glotodidaktika 124283
Glotodidaktika 1 117779
Glotodidaktika 2 124500
Hispanistika u okviru opće i romanske lingvistike 124501
Hispanske književnosti XXI. stoljeća 172323
Hispansko-američka književnost i europska periodizacija - od 16. do 19. stoljeća 52156
Hispansko-američka nefikcionalna proza u XVI. stoljeću (Kronike osvajanja drevnog Meksika) 36708
Hrvatski jezik za prevoditelje 161123
Hrvatski za prevoditelje 117525
Institucije EU, Španjolske i Hrvatske 161124
Istrorumunjski 117749
Izgovor i pravopis španjolskog jezika 36704
Izrada nastavnih materijala 1 124502
Izrada nastavnih materijala 2 117782
Jezici struke i frazeologija 124503
Jezik Roma Bajaša u Hrvatskoj - bajaškorumunjski dijalekti 118194
Kanadska kultura i književnost 2 103255
Književnost srednjeg vijeka 185718
Književnost u nastavi španjolskog jezika 184291
Konsekutivno prevođenje 184931
Konsekutivno prevođenje francuski-hrvatski 142500
Kontaktna lingvistika 117785
Konverzacijske vježbe 1 64248
Konverzacijske vježbe 2 64249
Korektivne vježbe izgovora španjolskog jezika 46997
Kraj 20. stoljeća u francuskoj prozi 118001
Kultura i civilizacija Brazila 1 77979
Kultura i civilizacija Brazila 2 125538
Kultura i civilizacija hispanskog svijeta (Hispanska Amerika) 46989
Kultura i civilizacija hispanskog svijeta (Španjolska) 46987
Kultura i civilizacija luzofonske Afrike 52291
Latinski jezik za romaniste 1 (francuski) 97919
Latinski jezik za romaniste 2 (francuski) 97927
Leksička tvorba u suvremenom španjolskom jeziku 117786
Libro de Buen Amor - čitanje i komentar teksta 117789
Lingvistička teorija Petra Guberine i njezine primjene 90625
Lingvistički opis francuskog jezika 125539
Lingvistički opis odabranog romanskog idioma 118195
Lingvistika iskazivanja i pragmatika 142498
Lingvistika za romaniste 184207
Lire Nancy (Čitanje Nancyja) 78480
Lire Quignard (Čitanje Quignarda) 97210
Marguerite Duras između rodne perspektive i metanaracije 78478
Metodika nastave francuskog jezika 117529
Metodologija čitanja i pisanja 102116
Metodologija čitanja i pisanja za nastavnike 161635
Metodologija znanstvenog rada 184292
Mjerenje lingvističke i komunikacijske kompetencije 125545
Moliere, Pascal, La Rochefoucauld 81536
Morfologija i poetika kratke proze 118573
Morfologija rumunjskog jezika 35984
Novi hispanskoamerički roman 117791
Octavio Paz i Jorge Luis Borges 117792
Od latinskog do francuskog 52463
Od romantizma do simbolizma 81537
Poetika prevođenja 125546
Poredbena romanska lingvistika 184208
Portugalska fonetika i fonologija 1 36046
Portugalska fonetika i fonologija 2 36048
Portugalska kultura i civilizacija 1 36749
Portugalska kultura i civilizacija 2 36751
Portugalska leksikologija i semantika 124401
Portugalske prijevodne vježbe 3 118154
Portugalske prijevodne vježbe 4 125547
Portugalske prijevodne vježbe I 52289
Portugalske prijevodne vježbe II 52295
Portugalski jezik 1 36045
Portugalski jezik 2 36047
Portugalski jezik 7 125548
Portugalski jezik III 52165
Portugalski jezik IV 52167
Portugalski jezik V (sintaksa suvremenog portugalskog jezika 1) 52169
Portugalski jezik VI (sintaksa suvremenog portugalskog jezika 2) 52171
Poslovni portugalski jezik I 52290
Poslovni portugalski jezik II 52296
Posturomimogestualnost: vidljivi dio multimodalnog iskaza 118575
Povijesni pregled metodike 117793
Povijest portugalske književnosti I 52166
Povijest portugalske književnosti II 52168
Povijest portugalskog jezika 118156
Povijest recepcije romana "Bistri vitez Don Quijote od Manche" u hispanskom svijetu 124508
Povijest rumunjske književnosti I 52173
Povijest rumunjske književnosti II 52185
Povijest rumunjskog jezika 52187
Povijest španjolskog jezika 124509
Povijest španjolskoga jezika 163576
Praksa 1 124285
Praksa 2 117530
Pregled španjolske književnosti 20. stoljeća 95337
Prevođenje književnih tekstova 118008
Prevođenje književnih tekstova 117794
Prevođenje portugalskih književnih tekstova 1 125550
Prevođenje portugalskih književnih tekstova 2 118157
Prevođenje uz pomoć prevoditeljskih alata 142504
Prijevodne vježbe 1 : francuski - hrvatski 184209
Prijevodne vježbe 1 : hrvatski - francuski 184210
Prijevodne vježbe 2 (francuski - hrvatski) 184211
Prijevodne vježbe 2 (hrvatski-francuski) 184212
Prijevodne vježbe 3 : francuski - hrvatski 184213
Prijevodne vježbe 3 : hrvatski - francuski 184214
Prijevodne vježbe I 52158
Prijevodne vježbe II 52164
Prijevodne vježbe španjolskog jezika 1 117795
Prijevodne vježbe španjolskog jezika 2 124510
Prijevodne vježbe španjolskog jezika 3 117796
Proces usvajanja drugog i/ili stranog jezika 1 117797
Proces usvajanja drugog i/ili stranog jezika 2 124511
Proces usvajanja drugog jezika 117622
Prostor romana 52468
Razredni diskurs 118009
Romanski jezici i vulgarni latinitet 117805
Romanski jezici i vulgarni latinitet 118158
Romanski jezici i vulgarni latinitet (francuski) 66954
Romanski jezici i vulgarni latinitet (rumunjski) 52181
Rumunjska i Rumunji u europskom civilizacijskom kontekstu 118196
Rumunjske jezične vježbe I 35981
Rumunjske jezične vježbe II 35985
Rumunjske jezične vježbe III 52174
Rumunjske jezične vježbe IV 52178
Rumunjske jezične vježbe V 52180
Rumunjske jezične vježbe VI 52186
Rumunjski jezik I 117750
Rumunjski jezik II 124477
Rumunjski jezik III 117751
Rumunjsko-slavenski jezični kontakti 146661
Semantički seminar 1 86386
Semantički seminar 2 86387
Seminar iz književnosti I 52175
Seminar iz književnosti III 52182
Sintaksa rumunjskog jezika 52177
Sintaksa složene rečenice 52052
Sociolingvističke i dijalektalne varijante španjolskog jezika 117807
Suvremena hispanskoamerička minifikcija 117781
Suvremena portugalska književnost I 184269
Suvremena portugalska književnost II 184270
Suvremena rumunjska proza 125553
Suvremena španjolska sintaksa 1 95341
Suvremena španjolska sintaksa 2 95343
Španjolska leksikologija i leksikografija 52161
Španjolski jezik 1 184293
Španjolski jezik 2 184294
Španjolski jezik 3 95328
Španjolski jezik 4 95334
Španjolski jezik 7 117809
Španjolski jezik 8 124512
Španjolski jezik 9 184295
Španjolski jezik V 52157
Španjolski jezik VI 52162
Španjolski romantizam 52154
Tekstualne prakse: Barthes, Foucault, Deleuze 52469
Teorija i metodologija književnosti 184215
Teorija prevođenja 117812
Terminologija 117536
Traduktologija 160830
Učenje francuskog jezika u ranoj školskoj dobi 118010
Unamuno i njegovo razdoblje 124513
Usmeno i pismeno izražavanje (Expresión oral y escrita) 1 38041
Usmeno i pismeno izražavanje II 52145
Usmeno i pismeno izražavanje III 52152
Usmeno i pismeno izražavanje IV 52159
Usmeno i pismeno izražavanje V 52163
Uvod u francusku sintaksu 52047
Uvod u opću i luzitansku lingvistiku 117658
Uvod u opću i rumunjsku lingvistiku 35979
Uvod u prevođenje 184216
Uvod u rumunjsku civilizaciju 35983
Uvod u teoriju književnosti 87809
Vježbe iz prevođenja II 52189
Vokabular, čitanje i tumačenje portugalskih književnih tekstova I 170258
Vokabular, čitanje i tumačenje portugalskih književnih tekstova II 170259
Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova 2 46993
Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova I 46991
Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova III 52146
Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova IV 52153
Vrednovanje i ocjenjivanje 117813
Završni ispit na studiju Francuskog jezika i književnosti 70024
Završni ispit na studiju Rumunjskog jezika i književnosti 69900
Završni rad na studiju Španjolskog jezika i književnosti 69899
ZEROJ 118216
Zlatni vijek španjolske književnosti 95335
Značajni tekstovi moderne francuske lingvistike 1 60139
Značajni tekstovi moderne francuske lingvistike 2 60146
Znanstvena proza Alfonsova doba 36705

Preddiplomski studiji
  1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
  2. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
  3. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
  4. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji
  1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
  2. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij