Naziv
Odsjek za talijanistiku
Lokacija
Predstojnik
Zamjenik
ECTSKoordinator

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Etami Borjan, doc. F-330 014092312 eborjan@ffzg.hr
dr.sc. Morana Čale, red. prof. F301 6002305 mcale@ffzg.hr
dr.sc. Anadea Čupić, v. lekt. F-315 6002-333 acupic@ffzg.hr
dr.sc. Vesna Deželjin, v. lekt. F-315 6002313 vdezelji@ffzg.hr
dr.sc. Dubravka Dubravec Labaš, v. lekt. F 330 409 23 12 ddlabas@ffzg.hr
dr.sc. Nada Filipin, doc. F-332 2314 nzupanov@ffzg.hr
dr.sc. Francesca Maria Gabrielli F 303 4092310 fmgabrie@ffzg.hr
Marina Glavaš, v. lekt. F-331 4092-313 maglavas@ffzg.hr
dr.sc. Snježana Husić, doc. F329 +385 1 4092311 shusic@ffzg.hr
Ivana Kljaković Gašpić, lekt. F-331 ikljakov@ffzg.hr
dr.sc. Vinko Kovačić, doc. F301 2305 vkovacic@ffzg.hr
dr.sc. Maslina Ljubičić, red. prof. F 331 4092313 mljubici@ffzg.hr
dr.sc. Smiljka Malinar, red. prof. F-302 6002309 smalinar@gmail.com
dr.sc. Sandra Mardešić, doc. F 332 4092-314 smardesi@ffzg.hr
mr.sc. Vanda Maržić-Sabalić, v. lekt. F302 4092309 vmsabali@ffzg.hr
dr.sc. Tatjana Peruško, izv. prof. F 303 4192310 tperusko@ffzg.hr
dr.sc. Ivica Peša Matracki, red. prof. F-332 +38516002414 ipesa@ffzg.hr
Luigi Piemontese
dr.sc. Katja Radoš-Perković, doc. F330 +38514092312 krperkov@ffzg.hr
dr.sc. Nino Raspudić, doc. F-329 600-2311 nraspudi@ffzg.hr
dr.sc. Sanja Roić, red. prof. F 303 ++385 1 4092310 sroic@ffzg.hr
Maria Rugo, lekt.

Naziv Šifra
Danteova Božanstvena komedija (I. skupina) 51202
Diplomski rad na studiju Talijanskog jezika i književnosti 124526
Fantastika, magični realizam i nadrealizam u talijanskoj književnosti 20. stoljeća 125568
Filozofija u Italiji 131892
Fonetika i fonologija talijanskog jezika 36053
Fonetske vježbe iz talijanskog jezika 184932
Glotodidaktika 125577
Izvorni materijali u nastavi talijanskog jezika 125579
Jezici i kulture u kontaktu na istočnoj obali Jadrana 118219
Kazalište Carla Goldonija 170169
Latinski jezik za talijaniste 36889
Mafija na filmu 118220
Metodika nastave talijanskog jezika 117864
Morfosintaksa talijanskog jezika I 52691
Morfosintaksa talijanskog jezika II 52693
Od Arkadije do predromantizma (II. skupina) 64251
Od latinskoga do talijanskoga 125583
Osnove teorije književnosti 132040
Osnove usmenoga prevođenja 184933
Periodizacija talijanske književnosti 36050
Povijest talijanskog filma 184302
Povijest talijanskog jezika 170176
Pragmalingvistika i tekstna lingvistika: izvornik i prijevod 125586
Proces usvajanja drugog jezika 125319
Semantika talijanskog jezika 118221
Studentska praksa 1 124522
Studentska praksa 2 128372
Suvremena talijanska povijest 51207
Talijanska dijalektologija 125589
Talijanska drama u prijevodu 131893
Talijanska književnost druge polovice 20. i 21. stoljeća 170185
Talijanska književnost humanizma i renesanse 171587
Talijanska književnost manirizma i baroka 171589
Talijanska književnost prve polovice 20.st. 142531
Talijanska leksikologija 52697
Talijanska lirika od 14. do 17. stoljeća 131894
Talijanska pastoralna tradicija od Boccaccia do Marina 171584
Talijanski esej i znanstvena proza u prijevodu 131896
Talijanski jezik I 1. 170187
Talijanski jezik I 2. 170189
Talijanski jezik II. 1 52690
Talijanski jezik II. 2 52692
Talijanski jezik III. 1 52694
Talijanski jezik III. 2 52696
Talijanski jug na filmu 170190
Talijanski narodni običaji i kultura 52702
Talijanski predromantizam i romantizam: Foscolo, Leopardi, Manzoni (II. skupina) 132080
Talijansko kazalište 20. st. 186935
Talijansko pjesništvo 13. stoljeća (I. skupina) 64254
Talijansko srednjovjekovlje i animalistika 131898
Teorija prevođenja 125593
Tvorba riječi 118225
Usmena i pismena kompetencija (opći jezik i jezici struka) I. 1 117865
Usmena i pismena kompetencija (opći jezik i jezici struka) I. 2. 124524
Usmena i pismena kompetencija (opći jezik i jezici struka) II. 1. 117866
Usmena i pismena kompetencija (opći jezik i jezici struka) II. 2. 124523
Uvod u studij talijanskoga jezika 36052
Varijeteti talijanskog jezika 118226
Vrednovanje i testiranje jezične kompetencije 118227

Preddiplomski studiji
  1. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij
  2. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji